Bovenwettelijke uitkering

Report
Cao-voorlichtingsbijeenkomst
Cao Kunsteducatie 2012-2013
Mei 2013
Kunstconnectie
Ntb
FNV KIEM
Nieuwe cao Kunsteducatie
• Looptijd: 1 januari 2012 t/m 31 december 2013
• Bepalingen hebben terugwerkende kracht tenzij cao anders
bepaalt
• Bereik: ca. 8.000 medewerkers onder 150 organisaties
• Werkingssfeer:
– De CAO Kunsteducatie is van toepassing op rechtspersoonlijkheid
bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke
instellingen die activiteiten verrichten op het terrein van kunsteducatie
– Kunsteducatie omvat de disciplines audiovisuele kunst, beeldende kunst,
dans, literatuur, muziek en theater. Het gaat om alle vormen van
educatie, zowel vorming, onderwijs als opvoeding, waarbij kunst in alle
verschijningsvormen als doel of als middel wordt ingezet. Met educatie
worden alle methoden van onderwijzen en leren binnen én buiten
schoolse omgevingen bedoeld.
– Niet AVV. Werkgevers gebonden door lidmaatschap Kunstconnectie.
Traject cao Kunsteducatie
• April 2011: Start onderhandelingen tussen
–
–
–
–
–
Kunstconnectie;
FNV KIEM;
Ntb;
KNTV, en:
CNV Kunsten
• 8 Oktober 2012: Cao-akkoord
• 4 April 2013: Akkoord over uitwerking cao-tekst
• Begin mei 2013: Ondertekening cao
– Kunstconnectie;
– FNV KIEM, en:
– Ntb
Voornaamste wijzigingen cao Kunsteducatie 2012-2013
Looptijd:
1 januari 2012 t/m 31 december 2013
Loon
1% eenmalige uitkering in december 2012
Levensloopbijdrage
Toevoegen aan eindejaarsuitkering (naar 5%)
Jeugdschalen
Afschaffen
Bovenwettelijke uitkering
Koppelen aan duur WW (125%)
Sociaal plan
Standaard sociaal plan met aandacht voor mobiliteit
Afvloeiing
Daar waar leegstand plaatsvindt
Variabel belonen
Drie pilot-instellingen toetsen vormen variabel belonen
Vakantieuren
Verjaringstermijn blijft 5 jaar
55+-regeling
M.i.v. 1 januari 2013 geen nieuwe instroom meer
Loonafspraken hoofdstuk 5 cao
• Bevordering nieuwe instroom: Jeugdschalen (art. 4:1
lid 5 cao 2011) zijn vanaf 1 januari 2012 afgeschaft.
Jongeren < 21 jaar ontvangen volledig schaalsalaris
i.p.v. percentage
• Nullijn salarissen
• Eenmalige uitkering in december 2012 van 1 % over
het door de werknemer in het desbetreffende jaar
feitelijk verdiende totale brutosalaris, vermeerderd
met vakantietoeslag
Eindejaarsuitkering art. 4:3 cao
• Levensloopbijdrage van 2% (art. 4:3 cao 2011) is bij
de eindejaarsuitkering gevoegd. Deze komt hiermee
op 5% van het verdiend salaris + vakantietoeslag
• De minimumeindejaarsuitkering blijft € 150,- . Voor
medewerkers met een zeer klein dienstverband kan
deze verandering licht nadelig zijn:
Oude cao
Nieuwe cao
2 % levensloopbijdrage
-
3% eju maar minimaal € 150, -
5 % eju maar minimaal € 150, -
Afvloeiingsregeling hoofdstuk 13B cao
• Afvloeiingsregeling gesplitst:
– Afvloeiing bij autonome daling (verminderde
werkgelegenheid als gevolg van minder belangstelling
voor een activiteit); afvloeiing vindt plaats waar de
leegstand zich voordoet (art. 13B:2)
– Afvloeiing bij bedrijfseconomische redenen
(reorganisatie); afvloeiing daar waar boventalligheid
ontstaat (bv. bepaalde locatie/gemeente, etc. (art. 13B:3)
• Afvloeiingsvolgorde vaststellen op moment van
definitieve besluit tot reorganisatie (13B:4)
Standaard sociaal plan hoofdstuk 13C cao
• Standaard sociaal plan geldt bij (deeltijd)ontslag bij
reorganisatie i.d.z.v. art. 25 Wor (art. 13C:2)
• Er hoeft niet meer onderhandeld te worden met de
vakbonden (eventueel over afkooppercentage BWU)
tenzij men wil afwijken van de standaard
• Wel reorganisatie melden aan OAK
• Afspraken vastleggen over mobiliteit (13C:7) en
persoonlijk mobiliteitsbudget
• Verplichte bezwarenadviescommissie samenstellen bij
toepassing sociaal plan (art 13C:13 en hoofdstuk 13D)
Recht op Suppletieregeling/BWU
• Suppletie: ‘Onderwijsgevend of docerend personeel met een contract
voor onbepaalde tijd, aan wie wegens autonome daling geheel of
gedeeltelijk ontslag is aangezegd, heeft aanspraak op een
salarisgarantie van de werkgever.’ (art. 13A:1)
• Bovenwettelijke uitkering: ‘Indien de bedrijfseconomische reden voor
ontslag uitsluitend veroorzaakt wordt door een subsidiemaatregel of
wegens reorganisatie dan wel fusie ten gevolge van de vaststelling of
wijziging van een plan of programma van de gemeentelijke of
provinciale overheid, heeft de werknemer met een dienstverband
voor onbepaalde tijd, aan wie geheel of gedeeltelijk ontslag wordt
verleend wegens bedrijfseconomische redenen aanspraak op een
bovenwettelijke uitkering zoals vastgelegd in de bepalingen omtrent
de bovenwettelijke uitkeringen in dit hoofdstuk. Dit recht bestaat met
ingang van de dag van zijn ontslag door de instelling die hem heeft
ontslagen.’ (art. 13A:2)
Bovenwettelijke uitkering hoofdstuk 13A cao
• BWU versoberd voor uitkeringen toegekend na 1
november 2012
• Duur BWU gekoppeld aan duur WW-uitkering
werknemer vermeerder met een nawettelijk deel
van 25% (art. 13A:5)
• Hoofdregel : Geen WW, geen BWU. Tenzij:
– In geval van deeltijdontslag voor minder dan 5 uren per
week/minder dan de helft van de arbeidsomvang toch
recht op BWU als ware er recht op WW (art. 13C:2 lid 4)
WW-recht
Nawettelijk
Bovenwettelijke uitkering Overgangsbepalingen
• Overgangsrechten uit 2007 blijven gehandhaafd (art. 13A:5
lid 3)
– 13A:5 lid 3 sub b; medewerkers:
• geboren op of na 1 januari 1949 maar
voor 1 januari 1955;
• die in 2007 reeds hogere rechten heeft
opgebouwd dan 4 jaar BWU;
• behoudt het recht op de uitkeringsduur
die hij had op 1 januari 2007, doch:
• Met een maximum van 8 jaar.
– 13A:5 lid 3 sub a: Duur BWU van medewerkers geboren voor 1
januari 1949 is maximaal 8 jaar, mits zij voor ontslaguren
gebruik maken van OBU/FPU.
De BWU eindigt echter bij bereiken pensioenleeftijd (art.
13A:10 lid 1 sub b) waardoor relevantie artikel weg is.
Bovenwettelijke uitkering hoogte
• Gedurende de eerste 3 maanden 93% van de
berekeningsgrondslag (art. 13A:6 jo 13:2 lid 3)
• de daarop volgende 9 maanden 83%
• de daarop volgende periode van de WW-duur 73%
• na afloop van het recht op WW, 70%.
Mobiliteitsfonds artt. 12:2, 12:3 en 13C:7 cao
• Vanaf 2013 wordt jaarlijks 0,5 % van de bruto loonsom
door werkgevers gestort in een mobiliteitsfonds,
beheerd door stichting OAK
• Individuele mobiliteitstrajecten kunnen vanaf 1 januari
2013 voor 50% gesubsidieerd worden vanuit het fonds
• Subsidieverzoeken richten aan St. OAK
• OAK beoordeelt verzoeken adhv reglement
• Uitvoering wordt neergelegd bij
‘C3werkt’

similar documents