2013 2014 - CEE the Opportunity

Report
Regelgeving, percentages en
loonkosten in Nederland
Karin Weckseler
Nieuwe regelgeving
• Wet Beperking Ziekteverzuim en
Arbeidsongeschiktheid Vangnetters
(BeZaVa)
• Premiedifferentiatie (Whk)
• Werkkostenregeling en de ETregeling
Wet Beperking Ziekteverzuim en
Arbeidsongeschiktheid Vangnetters
(BeZaVa)
•
•
•
Werkgevers mede verantwoordelijk voor instroom WIA
Flexwerkers: uitzendkrachten en geëindigde overeenkomsten voor
bepaalde tijd
de instroomcijfers van 2012 zijn al bepalend voor de
premiestelling in 2014
Gedifferentieerde premie Whk is som van drie
premiecomponenten:
1. WGA-vast
2. WGA-flex
3. ZW-flex
•
Vanaf 2016 samenvoeging WGA-vast en WGA-flex
Premieberekening
ZW-flex en WGA-flex
Onderscheid in omvang werkgeverschap
• Kleine werkgever
10x gemiddelde loonsom € 307.000
sectorale premie WGA-vast, WGA-flex, ZW
• Middelgrote werkgever
10 tot 100x gemiddelde loonsom € 307.000 - € 3.070.00
deels geïndividualiseerde en deels sectorale premie
WGA-vast, WGA-flex, ZW
• Grote werkgever
100x gemiddelde loonsom of meer >= € 3.070.000
geïndividualiseerde premie WGA-vast, WGA-flex, ZW
Gemiddelde loonsom 2014: € 30.700
Verandering premie WW
Nederland
2013
Premie WW
•
•
•
•
•
WW-Awf
sectorfonds
kinderopvang
ZW
WGA
Basispremie WAO/WIA
Whk-rekenpremie
2014
• WW-Awf
• sectorfonds
• Kinderopvang
• WGA-flex
• ZW
Premiepercentages Nederland
• WAO/WIA-basispremie
• Wg-bijdrage kinderopvang
• Whk-rekenpremie
WGA-vast
WGA-flex
ZW
• Awf-premie
• ZVW-inkomensafh wg
• Sectorfondspremie
gemiddeld
Agrarisch los
Uitzendbedrijven II A
2013
2014
• 4,65%
• 1,70%
• 7,75%
• 4,95%
• 0,50%
• 1,03%
0,51%
0,18%
0,34%
• 2,15%
• 7,50%
• 2,76%
• 9,00%
• 14,20%
• 2,68%
• 7,58%
• 6,82%
• 0,54%
0,54%
Minimumlonen 2014
• Het wettelijk bruto minimumloon
(WML) voor werknemers van 23 jaar en
ouder per 1 januari 2014:
• € 1.485,65 per maand
• € 342,85 per week
• € 68,57 per dag
• € 8,57 per uur 40-urige werkweek
• € 9,02 per uur 38-urige werkweek
• € 9,52 per uur 36-urige werkweek
Loonkosten WML 38-urige werkweek
2013
Salaris
Inhouding ziektewetaanvulling
Toeslag feestdagen
Toeslag kort verzuim/bijzonder verlof
Toeslag vakantiedagen
Wachtdagcompensatie
Scholingsfonds
Sociaalfonds
WAO/IVA/WGA-basis
Sectorfonds
WGA-gedifferentieerd
WE-werkgever
Vakantiedagen reservering 8,7%
Vakantiegeld reservering 8%
ZVW werkgeversheffing
8,98
1,16%
3,04%
0,60%
1,74%
1,16%
1,02%
0,20%
4,65%
14,20%
0,47%
1,70%
8,70%
8%
7,75%
341,24
341,24
345,20
345,20
345,20
341,24
341,24
424,82
420,87
420,87
420,87
420,87
345,20
387,77
420,87
341,24
-3,96
10,49
2,07
6,01
3,96
3,48
0,85
19,57
59,76
1,98
7,15
30,03
31,02
32,62
546,28
Dagen gewerkt
Uren gewerkt
5,00
38,00
Kosten per uur
14,38
Loonkosten WML 38-urige werkweek
2014
Salaris
Inhouding ziektewetaanvulling
Toeslag feestdagen
Toeslag kort verzuim/bijzonder verlof
Toeslag vakantiedagen
Wachtdagcompensatie
Scholingsfonds
Sociaalfonds
WAO/IVA/WGA-basis
Wg-bijdrage kinderopvang
Sectorfonds
Whk-gedifferentieerd
WGA-vast
WGA-flex
ZW
WE-werkgever
Vakantiedagen reservering 8,66%
Vakantiegeld reservering 8%
ZVW werkgeversheffing
9,02
1,56%
2,60%
0,60%
1,73%
1,16%
1,02%
0,20%
4,95%
0,50%
6,82%
342,76
342,76
346,74
346,74
346,74
342,76
342,76
419,53
419,53
419,53
419,53
342,76
-5,35
9,02
2,08
6,00
3,98
3,50
0,84
20,77
2,10
28,61
0,14%
0,82%
4,44%
2,15%
8,66%
8%
7,50%
419,53
419,53
419,53
419,53
346,74
387,80
419,53
0,59
3,44
18,63
9,02
30,03
31,02
31,47
538,49
Dagen gewerkt
Uren gewerkt
5,00
38,00
Kosten per uur
14,17
ET-regeling
• Extraterritoriale kosten: vergoeding voor extra kosten voor
het verblijf buiten het land van herkomst
1.
2.
3.
Kosten voor huisvesting
Kosten voor levensonderhoud
Reiskosten thuisland – NL
Goedkeuring door Belastingdienst > brancheorganisaties
Werknemer komt uit buitenland en is door u geworven
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Werknemer valt onder Nederlandse sociale zekerheid
Uitruil van loon voor vergoeding ET-kosten alleen voor loon
voor overuren (boven WML)
• Geen werknemerslasten/loonheffing
• Brutoloon werknemer daalt
•
•
•
•
•
ET- en werkkostenregeling
• Normbedrag voor vergoeding:
– Inwoning: per week € 39,75
– Levensonderhoud: verschilt per land van herkomst
– Vervoer: € 0,19 per kilometer
• 30%-regeling of werkelijke kosten
ET- en werkkostenregeling
• Onder werkkostenregeling:
Gerichte vrijstelling
• Bovenmatig deel gerichte vrijstelling:
eindheffingsloon vrije ruimte 1,5%
en/of belast loon werknemer
Tabel 23 Normbedragen werkkostenregeling
Vrije vergoeding per kilometer € 0,19
Maaltijden € 3,15
Huisvesting en inwoning: per dag € 5,35
Percentages Loonheffingen
Nederland
Schijf
2013
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
€
€
€
€
0 t/m € 19.645
19.646 t/m 33.363
33.364 t/m 56.531
56.532 of meer
37,00%
42,00%
42,00%
52,00%
2014
•
•
•
•
36,25%
42,00%
42,00%
52,00%
Percentages Loonheffingen
Nederland geen SV
Schijf
2013
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
€
€
€
€
0 t/m € 19.645
19.646 t/m 33.363
33.364 t/m 56.531
56.532 of meer
5,85%
10,85%
42,00%
52,00%
2014
•
•
•
•
5,10%
10,85%
42,00%
52,00%
Wetgeving NL bij verloning
buitenland
• Buitenlandse werkgever/uitzendbureau moet minimaal het
Nederlands wettelijk minimumloon betalen inclusief
vakantiegeld
• Werknemer heeft recht op hetzelfde aantal vakantiedagen
• A1-verklaring: bewijs van sociale verzekering in het land van
herkomst
• Arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden Nederlandse
wetgeving
• Werkgever moet zich houden aan bepalingen cao
• Buitenlandse uitzendbureaus ingeschreven bij Nederlands
Kamer van Koophandel
• NEN 4400-2 certificering en VCU certificaat
Karin Weckseler
Bodewes Administratie en Belastingadvies B.V.
Wijkermeerweg 23B
1948 NT Beverwijk
0251-375530
[email protected]

similar documents