Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami

Report
Aktualne uregulowania
prawne
w aspekcie nadzoru nad
kąpieliskami
Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
Główny Inspektorat Sanitarny
Zmiana sposobu nadzoru nad
kąpieliskami
 W dniu 4 marca 2010 r. Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne [1].
Stanowi ona wdrożenie do polskiego prawa
postanowień dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r.
dotyczącej zarządzania jakością wody w
kąpieliskach i uchylającą dyrektywę
76/160/EWG.
 Dyrektywa ta zupełnie zmienia dotychczasowe
podejście do nadzorowania jakości[1]wody
Dz.U. Nr w
44,
poz. 253
kąpielisku.
Zmiana sposobu nadzoru nad
kąpieliskami
 Według definicji zawartej w ustawie Prawo
wodne kąpielisko to wydzielony i oznakowany
fragment wód powierzchniowych, na potrzeby
dużej liczby kąpiących się określoną w uchwale
rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod
warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska
nie wydano stałego zakazu kąpieli.
Kąpieliskiem nie jest:
 Basen pływacki
 Basen uzdrowiskowy
 Zamknięty zbiornik wody podlegający
oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach
terapeutycznych
 Szczelny zamknięty zbiornik wody oddzielony
od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
Miejsce wykorzystywane do
kąpieli
definicja
 Wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych, nie będący kąpieliskiem i
wykorzystywany do kąpieli.
Organizator kąpieliska - definicja
 Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która podjęła się zorganizowania
kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do
kąpieli oraz uzyskała zgodę właściciela wody i
przyległego gruntu lub która prowadzi
kąpieliska lub miejsce wykorzystywane do
kąpieli.
Obowiązki organizatora
kąpieliska (1)
 Zgodnie z zapisami art. 34a ustawy Prawo
wodne organizator kąpieliska ma przekazać
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk –
do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon
kąpielowy.
Obowiązki organizatora
kąpieliska (2)
 Wniosek musi zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizator;
2. Nazwę i adres lub lokalizację planowanego
kąpieliska;
3. Wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;
4. Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób
korzystających dziennie z kąpieliska;
5. Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia
kąpieliska;
6. Opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń
sanitarnych.
Obowiązki organizatora
kąpieliska (3)
 Do wniosku dołącza się:
1. Pozwolenie wodnoprawne;
2. Informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
aktualny profil wody w kąpielisku;
status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym
(czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek
dotyczy kąpieliska nowo utworzonego;
c. sposób gospodarki odpadami;
d. ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w
poprzednim sezonie kąpieliskowym, jeżeli wniosek
dotyczy istniejącego kąpieliska;
e. udogodnienia i środki podjęte w celu promowania
kąpieli.
a.
b.
Obowiązki organizatora
kąpieliska (4)
 Zgodnie z zapisami art. 34c ustawy Prawo
wodne jest obowiązany oznakować kąpielisko
w sposób wskazany w akcie wykonawczym
wydanym na podstawie art. 34 g ww. ustawy.
Obowiązki organizatora
kąpieliska (5)
 Organizator kąpieliska jest zobowiązany do
prowadzenia badań wody w kąpielisku w
ramach kontroli wewnętrznej, która obejmuje:
1. Ustalenie do dnia 15 czerwca każdego roku w
porozumieniu z właściwym państwowym
inspektorem sanitarnym harmonogramu pobierania
próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym;
2. Harmonogram pobierania próbek uwzględnia
terminy pobierania i analizy nie mniej niż 4 próbek w
sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania
kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie
Obowiązki organizatora
kąpieliska (6)
 Organizator kąpieliska jest zobowiązany do
prowadzenia badań wody w kąpielisku w
ramach kontroli wewnętrznej, która obejmuje:
3. Systematyczne, wizualne nadzorowanie wody w
kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko pod kątem
występowania zanieczyszczeń mogących
negatywnie wpływać na jakość wody i stanowiących
zagrożenie zdrowia osób kąpiących się;
4. Próbki wody do badań mają być pobierane w
miejscu wyznaczonym przez właściwego inspektora
sanitarnego;
Obowiązki organizatora
kąpieliska (7)
 Organizator kąpieliska jest zobowiązany do
prowadzenia badań wody w kąpielisku w
ramach kontroli wewnętrznej, która obejmuje:
5.
6.
Pobieranie dodatkowych próbek wody w kąpielisku
7 dni po ustaniu krótkotrwałego zanieczyszczenia;
Badania próbek wody mogą wykonywać
laboratoria organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej lub laboratoria, które zostały
zatwierdzone przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej;
Obowiązki organizatora
kąpieliska (8)
 Organizator kąpieliska jest zobowiązany do
prowadzenia badań wody w kąpielisku w
ramach kontroli wewnętrznej, która obejmuje:
7.
8.
9.
Badania wody z kąpieliska, w zakresie i metodami
referencyjnymi zgodnym
z przepisami wydanymi na podstawie art. 50 ust. 3
ustawy Prawo wodne;
Dokumentowanie i niezwłoczne przekazywanie
sprawozdań z wyników badania wody w kąpielisku
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu;
Informować właściwego państwowego inspektora
sanitarnego o zmianach, które mogłyby mieć wpływ na
pogorszenie się jakości wody w kąpielisku oraz
o każdym zawieszeniu harmonogramu pobierania
Obowiązki organizatora
kąpieliska (8)
 Organizator kąpieliska jest zobowiązany do
prowadzenia badań wody w kąpielisku w
ramach kontroli wewnętrznej, która obejmuje:
10. Informować osoby kapiące się o jakości wody w
kąpielisku i zaleceniach organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
11. Niezwłocznie zgłaszać zmiany danych zawartych w
ewidencji kąpielisk prowadzonej przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.
12. W wyniku wprowadzenia przez organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej zakazu kąpieli organizator
kąpieliska jest zobowiązany do ustalenia przyczyny
Profil wody w kąpielisku (1)
 Organizator po raz pierwszy sporządza profil
wody w kąpielisku do
24 marca 2011 r., aktualizuje go i przekazuje
właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta oraz dyrektorowi
regionalnemu zarządu gospodarki wodne, a w
przypadku kąpielisk morskich właściwemu
terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego oraz
podejmuje działania mające na celu obniżenie
ryzyka zanieczyszczenia wody w kąpielisku.
Profil wody w kąpielisku (2)
 Organy administracji publicznej są obowiązane
udostępnić informację, które mogą być
wykorzystywane przy sporządzania profilu
wody w kąpielisku a za ich udostępnienie
pobiera opłatę ustaloną na podstawie
rzeczywistych nakładów poniesionych na
realizację tego obowiązku.
Organizator - dofinansowanie
 W okresie 10 lat od wejścia w życie zapisów
zawarty w nowelizacji ustawy z dnia 4 marca
2010 r. – o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz.
U. Nr 44, poz. 253) organizator kąpieliska może
ubiegać się do wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej o zwrot
kosztów poniesionych związku z obowiązkami
jakie nakład ww. ustawa.
 Dofinansowanie w okresie 2 lat od wejścia
przepisów ustawy wynosi 100 %, a po upływie
2 lat 50% udokumentowanych kosztów.
Obowiązki organizatora miejsca
wykorzystywanego do kąpieli
1.
Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli
wykonuje badania jakości wody:
 nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia
jego funkcjonowania;
 przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania ;
 każdorazowo w przypadku wzrokowego
stwierdzenia zanieczyszczenia
2.
Jest zobligowany do oznakowania miejsca
wykorzystywanego do kąpieli.
3.
Przekazuje właściwemu państwowemu inspektorowi
sanitarnemu wyniki badań oraz informacje o
Obowiązki wójta, burmistrza,
prezydenta miasta w zakresie
kąpielisk (1)
 Sporządzenie corocznie do 31 maja wykazu
kąpielisk na podstawie wniosków składanych
przez organizatorów kąpielisk.
 W przypadku niekąpletnych wniosków o wpis o
umieszczenie w wykazie kąpielisk wzywanie do
ich uzupełnienia w ciągu 7 dni.
 Przygotowanie projektu uchwały obejmującej
wykaz kąpielisk.
 Podanie do publicznej wiadomości projektu
uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty,
określając formę, miejsce i termin składania
uwag.
Obowiązki wójta, burmistrza,
prezydenta miasta w zakresie
kąpielisk (2)
 Przekazanie do dnia 15 kwietnia projektu
uchwały wraz ze złożonymi przez organizatora
kąpieliska wnioskami do:
1.
2.
3.
4.
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej;
wojewódzkiemu inspektorowi ochronmy
środowiska;
właściwemu państwowemu inspektorowi
sanitarnemu
właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego (w
przypadku kąpielisk morskich)
Obowiązki wójta, burmistrza,
prezydenta miasta w zakresie
kąpielisk (3)
 Prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk (zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej).
 Przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę
wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres 5 lat od dnia
dokonania danego wpisu.
 Nieodpłatne przekazywanie informacji zawartych w
ewidencji kąpielisk na wniosek właściwego
państwowego inspektora sanitarnego lub organów
właściwych w sprawach gospodarowania wodami.
 Nieodpłatne i niezwłoczne pozyskiwanie od właściwego
państwowego inspektora sanitarnego informacji
dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku, miejscu
wykorzystywanym do kąpieli, klasyfikacji wody w
kąpielisku oraz zakazu kąpieli. Informacje te umieszcza
Zadania organów PIS dotyczące
kąpielisk (1)
1. Wydawanie opinii do projektu uchwały o wykazie kąpielisk
przedstawionego przez wójta, burmistrza, prezydenta
miasta.
2. Nieodpłatne pozyskiwanie od wójta, burmistrza, prezydenta
miasta informacji zawartych w ewidencji kąpielisk.
3. Nieodpłatne, niezwłoczne przekazywanie wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczących
oceny jakości wody w kąpielisku, klasyfikacji wody w
kąpielisku oraz zakazu kąpieli, celem zamieszczenia w
ewidencji kąpielisk.
4. Nieodpłatne, niezwłoczne przekazywanie organizatorowi
kąpieliska informacji pochodzących z kontroli urzędowej,
dotyczących ocen jakości wody oraz klasyfikacji wody w
kąpielisku.
5. Przedstawienie Komisji Europejskiej, przed rozpoczęciem
sezonu kąpielowego, informacji o liczbie kąpielisk wraz z
podaniem przyczyny zmian w ich liczbie w porównaniu do
Zadania organów PIS dotyczące
kąpielisk (2)
6. Prowadzenie kontroli urzędowej jakości wody w
kąpielisku, która obejmuje:
i. Dokonywanie ocen jakości wody pod względem spełniania wymagań
określonych w przepisach:
 bieżącej,
 sezonowej,
 czteroletniej,
ii. Klasyfikowanie jakości wody w kąpielisku pod względem spełniania
wymagań określonych w przepisach, którą należy po raz pierwszy
sporządzić do końca sezonu kąpielowego w 2015 r., określając ją jako:




niedostateczną,
dostateczną,
dobrą,
doskonałą.
iii. Wyznaczenie punktów pobierania próbek wody z kąpieliska do badań.
iv. Pobieranie, transport i badanie próbek wody z kąpieliska przed sezonem
oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie
jakości widy w kąpielisku.
v. Ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatora.
Zadania organów PIS dotyczące
kąpielisk (3)
7. Sporządzanie sprawozdań, przedstawiających przyczyny ewentualnego
zawieszenia stosowania harmonogramu pobierania próbek wody i
przekazuje je Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, celem przekazania
wraz ze sprawozdaniem rocznym Komisji Europejskiej.
8. Zobowiązanie organizatora, w przypadku stwierdzenia w wyniku
przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda nie spełnia
wymagań, do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla
ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.
9. Wprowadzenie, w razie konieczności, zakazu kąpieli w danym sezonie
kąpielowym albo tymczasowego zakazu kąpieli.
10. Zawiadomienie o wprowadzonym zakazie kąpieli:
i.
ii.
iii.
wójta, burmistrza, prezydenta miasta w celu niezwłocznego rozpowszechnienia
informacji za pomocą środków masowego przekazu.
organizatora kąpieliska w celu zamieszczenia informacji w miejscu oznaczenia
kąpieliska oraz w jego pobliżu.
wojewody w przypadku kąpielisk zlokalizowanych w częściach od
przekraczających granicę państwa bądź zlokalizowanych przy niej celem
zawiadomienia odpowiednich władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Zadania organów PIS dotyczące
kąpielisk (4)
11. Wprowadzenie stałego zakazu kąpieli, w przypadku gdy
jakość wody w kąpielisku została zaklasyfikowana jako
niedostateczna w 5 kolejnych sezonach kąpielowych.
12. Gromadzenie, weryfikacja, analiza i ocena danych
uzyskanych w wyniku kontroli jakości wody w kąpielisku.
13. Sporządzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego po
sezonie kąpielowym sprawozdania o jakości wody w
kąpieliskach i przekazania do 31 grudnia Komisji
Europejskiej.
14. Prowadzenie i aktualizacja od 1 stycznia 2013 r. przez
Państwową Inspekcję Sanitarną internetowego serwisu
Zadania organów PIS dotyczące
miejsc wykorzystywanych do
kąpieli
1. Dokonywanie bieżącej oceny jakości wody, po przekazaniu
przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli
wyniku badania jakości wody.
2. Przeprowadzenie kontroli urzędowej, w przypadku gdy
wyniki badań wykonywanych przez organizatora miejsca.
wykorzystywanego do kąpieli mogą wskazywać na to, że
woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie spełnia
wymagań określonych w przepisach.
3. Nieodpłatne, niezwłoczne przekazywanie wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczących
oceny jakości wody miejscu wykorzystywanym do kąpieli
oraz zakazu kąpieli.
4. Nieodpłatne, niezwłoczne przekazywanie organizatorowi
miejsca wykorzystywanego do kąpieli informacji
pochodzących z kontroli urzędowej, dotyczących ocen
Przepisy karne
 Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi kontroli
wewnętrznej jakości wody w kąpielisku, nie wywiązuje
się z obowiązku oznakowania kąpieliska - podlega
karze grzywny.
 Kto wbrew obowiązkowi nie wywiązuje się z obowiązku
wykonywania badań jakości wody w miejscu
wykorzystywanym do kąpieli, oznakowania tego
miejsca oraz niezwłocznego przekazywania
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu
wyników badań jakości wody w miejscu
wykorzystywanym do kąpieli oraz informacji o
wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na
pogorszenie jakości wody - podlega karze grzywny.
Dziękujemy za uwagę
Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
[email protected]

similar documents