Voorlichting Wet Werk en Zekerheid (WWZ)-nvh-ew-2014

Report
Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
VCP-voorlichtingsbijeenkomst
Nic van Holstein & Elwin Wolters
1
Wijzigingen WWZ
•
•
•
•
•
•
Van BBA naar WWZ
Ontslagroutes
Transitievergoeding
Opbouw en duur WW
Ketenbepaling
Uitzend/nulurencontract
2
Van BBA naar WWZ
Duur WW
Regeerakkoord
‘Bruggen slaan’
Sociaal Akkoord WWZ
Eerste 12 maanden
laatstverdiende loon.
Daarna 12 maanden
gebaseerd op het
minimumloon.
24 maanden op basis
laatstverdiende loon.
1/4 maandsalaris per
Transitievergoeding dienstjaar, max. 4
maandsalarissen.
Max. €75.000,- via
Ontslagvergoeding kantonrechter.
Alleen via UWV.
Ontslag
Max. één jaarsalaris of
€75.000,1/3 maandsalaris per
dienstjaar, na 10 jaar ½
maandsalaris.
Additionele vergoeding
mogelijk.
UWV & kantonrechter.
3
Ontslagroutes in WWZ
•
Ingangsdatum – 1 juli 2015
Wederzijds
goedvinden
Alle redenen
•
•
Kantonrechter
(ontbinding)
UWV
Disfunctioneren
Bedrijfseconomisch
Verstoorde
arbeidsverhouding
Arbeidsongeschiktheid
Caocommissies
Alleen bedrijfseconomisch
Hoger beroep en cassatie voor beide routes mogelijk – veel procedures
Schriftelijke instemming beëindigingovereenkomst vereist
(14 dagen bedenktijd)
4
Cao-afspraken ontslagroutes
•
Afwijken afspiegelingsbeginsel per cao:
– Voor 10% vd werknemers, onder nog te bepalen voorwaarden, kan
afgeweken worden. Het dient hierbij dan te gaan over werknemers die
bovengemiddeld functioneren of over een meer dan gemiddelde
potentie beschikken. Dit geldt niet voor leeftijdscategorieën 15-25 en
55 jaar en ouder. Ontslag gaat nog steeds via UWV.
– Via onafhankelijke cao-commissie (‘eigen OAC’) kan worden
afgeweken. Deze commissie toetst dan de voorgenomen ontslagen ipv
het UWV. Dit mag niet strijdig zijn met overige wet- en regelgeving.
5
Transitievergoeding in WWZ
1 juli 2015
•
•
Iedere werknemer, minimaal 2 jaar in dienst, wettelijk recht op een
transitievergoeding (art. 673).
Maximaal 1 jaarsalaris of €75.000,–
–
–
•
•
•
•
1/3e maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst
1/2e maandsalaris per dienstjaar voor de periode daarna
Tot 1 jan 2020, regeling voor 50+ en ten minste 10 jaar in dienst. 1 maandsalaris per
dienstjaar. (art 673a)
Overgangsrecht – bestaande afspraken gelden.
Additionele billijke vergoeding is mogelijk bij ernstig verwijtbaar handelen
of nalaten werkgever (ook bij dienstverband minder dan 24 mnd)
(art. 681).
Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer kan de vergoeding
ook lager uitvallen.
Bij faillissement werkgever vervalt transitievergoeding.
6
Voorbeelden
transitievergoeding
1.
Ria (55 jaar) werkt 25 jaar en wordt ontslagen vanwege verstoorde arbeidsverhouding. Zij heeft een
maandsalaris van €9000 (bruto). Wat is haar ontslagvergoeding en toekomstige transitievergoeding?
•
Kantonrechter: c=1, is dus €247.500
•
•
•
•
•
Transitievergoeding:
5 jr (50+): 5 * €9000= €45.000
10 jr (40-50jr): 10 * €4500 (1/2 maandsalaris)= €45.000
10 jr (30-40 jr): 10 * €3000 (1/3 maandsalaris)= €30.000
Zou €120.000 zijn, maar is hoger dan €75.000. Dus jaarsalaris geldt: 12 * €9000= €108.000
2.
Vincent (40 jaar) werkt 15 jaar en wordt vanwege bedrijfseconomische redenen ontslagen. Zijn
maandsalaris is €3000 (bruto). Wat is zijn ontslagvergoeding en toekomstige transitievergoeding?
•
UWV: zonder sociaal plan, €0
•
•
•
•
Transitievergoeding:
5 * €1500 (1/2 maandsalaris)= €7.500
10 * €1000 (1/3 maandsalaris)= €10.000
Zou €17.500 zijn, maar wordt afgerond naar boven= €18.000
7
Transitie- en
inzetbaarheidkosten
•
Transitiekosten zijn kosten die gemaakt worden voor activiteiten en
inspanningen bij (dreigend) ontslag, zoals kosten voor scholing,
outplacement en een langere geldende opzegtermijn (wkn is
vrijgesteld van arbeid).
•
Inzetbaarheidkosten zijn kosten voor de bredere inzetbaarheid van
de werknemer op de arbeidsmarkt. Kosten zijn bijvoorbeeld:
• niet-werkgerelateerde (talen)cursus
• cursus persoonlijke ontwikkeling
• managementcursus, indien de werknemer geen zicht heeft op een
dergelijke functie bij het bedrijf van de werkgever.
•
Scholingsplicht werkgevers
8
Verrekenen kosten met
transitievergoeding
•
•
•
Houdbaarheid inzetbaarheidkosten maximaal 5 jaar (tenzij schriftelijk
korter of langer overeengekomen) en alleen voor bredere inzetbaarheid.
Instemming werknemer vereist om kosten later met transitievergoeding te
verrekenen. Deze schriftelijke overeenkomst dient opgenomen te worden
in het personeelsdossier.
Bij sociaal plan/cao schriftelijk instemming niet vereist.
Echter: “De werknemer moet weten wat het gevolg voor zijn transitievergoeding is als hij gebruik maakt van
collectieve afspraken. Daarom zal ik als voorwaarde in de AMvB toevoegen dat die kosten altijd
duidelijk moeten zijn voor de werknemer, zodat hij weet wat de gevolgen zijn voor de hoogte van
zijn transitievergoeding.” aldus minister Asscher na Kamervragen naar aanleiding van VCP-brief.
•
Transitiekosten niet verrekenbaar indien elders te verhalen.
9
Cao-afspraken
transitievergoeding
•
•
•
•
•
Via vaststellingsovereenkomst of regeling bij voorbaat zijn hogere
vergoedingen af te spreken.
Informeer werknemers over gevolgen verrekenen van kosten voor scholing
bij transitievergoeding.
Geef werknemers inzage in de waarde van afspraken over instrumenten
(bijv. outplacementtraject) in sociale plannen. Werknemers kunnen
uitstappen (‘opt-out-principe’).
Cao-afspraken (3/4 dwingend recht) over gelijkwaardige voorziening,
gericht op voorkomen werkloosheid of bekorten vd periode van
werkloosheid, in plaats van transitievergoeding (art. 673b).
Bestaande (cao-)afspraken blijven gelden.
10
Additionele billijke vergoeding
•
Ernstig verwijtbaarheid werkgevers (art. 681 & MvT p. 34):
–
–
–
–
–
discriminatie, waartegen de werknemer bezwaar maakt, en een onwerkbare situatie ontstaat;
verstoorde arbeidsrelatie doen ontstaan bijvoorbeeld werknemer wil niet ingaan avances;
grovelijk verplichtingen niet nakomt, die voortvloeien; re-integratieverplichtingen bij ziekte ernstig
veronachtzamen;
valse grond met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren;
verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden.
•
•
Niet-limitatief!
“Kantonrechtersformule 2.0”?
•
Evaluatie 2017
11
Opbouw en duur WW & WGA
in WWZ
•
•
•
•
•
Publieke duur gaat van 38 naar 24 mnd (art. 42).
Opbouw: één maand per dienstjaar in de eerste
tien arbeidsjaren en een halve maand per
dienstjaar in de jaren daarna.
Elk jaar arbeidsverleden voor 2016 geeft recht op
één maand WW en reeds opgebouwd
arbeidsverleden wordt gerespecteerd.
Inkomensverrekening.
Na zes maanden is alle arbeid passend (ook voor
ZW & WGA) (art 24) - 1 juli 2015.
Schematisch overzicht verlaging
maximale duur WW
31-12-2015
38 mnd.
01-01-2016
37 mnd.
01-04-2016
36 mnd.
01-07-2016
35 mnd.
01-10-2016
34 mnd.
01-01-2017
33 mnd.
01-04-2017
32 mnd.
01-07-2017
31 mnd.
01-10-2017
30 mnd.
01-01-2018
29 mnd.
01-04-2018
28 mnd.
01-07-2018
27 mnd.
01-10-2018
26 mnd.
01-01-2019
25 mnd.
01-04-2019
24 mnd.
12
WW: huidige opbouw versus
toekomstige opbouw
WW Duur
40
38
Maanden WW
Huidige WW
30
Nieuwe WW
24
20
10
0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
Aantal gewerkte jaren
13
Aanvullende WW
•
Uitwerking Sociaal Akkoord in SER-advies Toekomstige
Arbeidsmarktinfrastructuur en WW (TAW):
–
–
–
•
Regie WW
Rol vakbeweging
50/50-verdeling voor de financiering van publieke en private deel WW en WGA
Opties uitvoering aanvullende WW :
–
–
–
UWV
Speciaal op te richten fondsen (bijv. transitiefonds) of reeds bestaand sectoraal of cao-fonds
Private verzekeringsmaatschappij
14
Cao-afspraken WW
•
StvdA-aanbeveling: Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in
cao’s.
•
Cao-tekst FNV.
•
De afspraken uit het Sociaal Akkoord staan los van bestaande afspraken
over boven- en nawettelijke aanvullingen op de WW en worden derhalve
ook niet door deze afspraak beïnvloed.
15
Cao-tekst FNV
aanvullende WW
Wij vragen jullie met werkgevers in het principe-akkoord de volgende afspraak te maken:
•
Cao-partijen bevestigen de afspraak uit het sociaal akkoord en in de Stichting van de Arbeid-brief van 11 juli 2014 om de
duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren door middel van een Private Aanvullende WWuitkering, ingaande op het moment van de wettelijke wijzigingen. In de Stichting van de Arbeid is eveneens afgesproken
dat huidige boven- en nawettelijke regelingen niet beïnvloed worden door de afspraken uit het Sociaal Akkoord.
Voor 30 juni 2015 dienen de volgende punten overeen gekomen te worden.
•
Cao-partijen spreken af dat iedere werknemer die vanaf 1 januari 2016 in de WW komt aanspraak maakt op de Private
Aanvullende WW-uitkering
•
Cao-partijen spreken af zich aan te sluiten bij het op te richten Landelijke Fonds voor de Private Aanvullende WW.
•
Uiterlijk per 31 december 2015 gaan cao-partijen ieder de helft van de premie voor de private aanvullende WW betalen.
De verwachting is dat totale premie % bedraagt. Zowel werkgevers als werknemers dragen beiden hun deel van de
premie af aan het Landelijk Fonds voor de Private Aanvullende WW. Zodra er meer duidelijkheid is over de totale premie
volgt nadere informatie.
•
Cao-partijen komen overeen nadere afspraken te maken over de verdere uitwerking van bovenstaande punten, wanneer
er meer duidelijkheid is over het SER-advies ‘Toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en WW’ en/of de precieze invulling
van het Landelijke Fonds voor de Private Aanvullende WW.
•
Cao-partijen maken een langdurige afspraak over de Private Aanvullende WW. Bij voorkeur voor een periode van 5 jaar.
•
Als cao-partijen een sector cao afsluiten vragen zij de Minister van Sociale Zaken deze cao algemeen verbindend te
verklaren.
•
Mochten sociale partners geen definitieve afspraken kunnen maken bij de verdere uitwerking van de aansluitende private
WW dan zal er geen vredesplicht gelden voor wat betreft deze afspraken.
Voor publieke eigen risicodragers WW wordt een aparte inzetbrief WW gemaakt
16
Ketenbepaling in WWZ
Huidig
WWZ (art 668a)
Ingangsdatum
Opeenvolgende
contracten
Drie contracten
recht op vast
Twee jaar (of
drie tijdelijke
contracten) recht
op vast
1 juli 2015
Tussenperiode
Drie maanden
tussen 2 ketens
Zes maanden
tussen 2 ketens
1 juli 2015
•
•
•
Doel draaideurconstructies tegengaan (bijv. onderwijs).
Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten, alleen als dit noodzakelijk
is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen (1 januari 2015).
Een tijdelijk contract moet één maand voordat het afloopt, worden
opgezegd door de werkgever, zo niet dan betaalt de werkgever een boete
(art. 668) (1 januari 2015).
17
Cao-afspaken ketenbepaling
•
Afspraken afwijkende ketenbepaling (art. 691):
–
–
–
Maximum aantal contracten van 3 naar 6
Verlenging niet langer dan 4 jaar
Afwijkingen alleen bij uitzendbranche & specifiek in de cao aan te wijzen functies
18
Proeftijd in WWZ
Type overeenkomst
Maximale
Afwijken bij cao
duur proeftijd mogelijk
Bepaalde tijd: korter dan Geen
Nee
6 maanden
Bepaalde tijd: langer
1 maand
Ja
dan 6 mnd en korter dan
2 jaar
Bepaalde tijd: 2 jaar of
2 maanden
Nee
langer
Bepaalde tijd: einde
1 maand
Ja
arbeidsovereenkomst
niet op een
kalenderdatum gesteld.
Onbepaalde tijd
2 maanden
Nee
Ingangsdatum 1 januari 2015
19
Uitzend/nulurencontract in
WWZ
•
•
•
Afwijkingsmogelijkheid bij cao van het uitzendbeding wordt begrensd tot
ten hoogste 78 weken.
De periode dat oproepkrachten (min-maxcontract of nulurencontract)
opgeroepen worden kan niet langer ongeclausuleerd bij cao worden
verlengd, maar alleen als de werkzaamheden in bij de cao te bepalen
functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.
Op verzoek van de Stichting van de Arbeid kan bij ministeriële regeling
worden bepaald dat voor bepaalde bedrijfstakken, of onderdelen daarvan,
afwijking van de loondoorbetalingsplicht niet mogelijk is.
20
VCP-nieuwsbrief
Bedankt
www.vcp.nl
@VCProfessionals
Nic van Holstein
[email protected]
Elwin Wolters
[email protected]

similar documents