bestand

Report
WETSWIJZIGINGEN IN HET
ARBEIDSRECHT
www.capra.nl
Gerdin Boelens : [email protected]
Maartje Rutten : [email protected]
12 juni 2014
1
WETGEVINGSOVERZICHT
• Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
• Wet werk en zekerheid
2
WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN
=
“Afschaffen” ambtenarenstatus
Ambtenarenwet blijft bestaan, maar “aanstelling” wordt “arbeidsovereenkomst”
(uitgezonderd rechterlijke macht, politie en defensie)
Wat betekent dit?
aanstelling
eenzijdig
Awb
rechtspositieregeling
->
->
->
->
arbeidsovereenkomst
meerzijdig
BW
CAO
3
Wanneer:
inwerkingtreding 2,5 jaar na vaststellen Wet normalisering
was:
1 januari 2015
toen:
1 januari 2017
verwachting nu: 1 juli 2017
Hoe:
- aanstelling wordt van rechtswege omgezet in arbeidsovereenkomst
- rechtspositieregelingen vervallen
- alle bestaande rechten en plichten worden opgenomen in
arbeidsovereenkomst
- ieder nieuw arbeidsgeschil naar kantonrechter (i.p.v. bestuursrechter)
Let op:
• inventariseer tijdig rechtspositie individuele ambtenaar
• van toepassing zijnde CAO van belang: hoe worden werknemers daaraan gebonden?
• Wet werk en zekerheid wordt door Wet normalisering integraal van toepassing
4
WET WERK EN ZEKERHEID
Betreft aanpassingen van:
I. Flexibele arbeid
II. Ontslagrecht
III. WW
Belangrijke reden voor wetsvoorstel: inzetbaarheid van medewerkers (werklozen) vergroten
 wet treedt gefaseerd in werking
5
1 juli 2014 wordt 1 januari 2015
Verbetering positie flexkracht
•
•
•
tijdelijk contract van max. zes maanden -> geen proeftijd
tijdelijk contact -> geen concurrentiebeding, tenzij…
tijdelijk contract van zes maanden of langer -> aanzegtermijn
•
aanzegtermijn:
•
Niet nakomen = vergoeding verschuldigd van een maandloon (of naar rato bij niet
tijdige aanzegging).
•
•
uitzendkrachten
-> maximaal 78 weken aanspraak op tijdelijk contact bij uitzendorganisatie
nul-urencontracten -> begrenzing uitsluiting loondoorbetalingsverplichting max. zes maanden
->
één maand voor einde arbeidsovereenkomst
schriftelijk en gemotiveerd
6
VANAF 1 juli 2015
Ketenregeling
 Nu:
 Wordt:
drie contracten of drie jaar
drie contracten of twee jaar
= vast
= vast
• afwijken bij CAO tot zes contracten van maximaal vier jaar blijft, onder
voorwaarden, mogelijk
• tussenliggende periode van drie maanden naar zes maanden -> afwijken bij
CAO niet mogelijk
• op reeds overeengekomen contracten voor bepaalde tijd die na 1 juli 2015
de looptijd van twee jaar overschrijden is oude ketenregeling van
toepassing
7
VANAF 1 juli 2015
ontslagroute wijzigt
wordt vaste route
•
•
ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of
ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid
->
•
•
via UWV
of ontslag(hoor)commissie (CAO-commissie)
ontbinding vanwege persoonlijke redenen of
verstoorde verhouding
->
via kantonrechter = allemaal verzoekschriftprocedures
8verbetert
raject
Disfunctio
neren niet
te wijten
ONTSLAG II
UWV-procedure of ontslag(hoor)commissie
 Opzeggen binnen vier weken na verkregen toestemming
 Géén toestemming UWV/ontslagcommissie:
 werkgever kan alsnog naar kantonrechter,
maar kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als UWV
 Na opzegging kan werknemer naar kantonrechter:
 opzegging vernietigen
 of vergoeding vragen
 Ook indien toestemming niet wordt verleend, maar ontslag wel wordt aangezegd.
9
ONTSLAG III
Ontslag wegens disfunctioneren
Voorwaarden:
 Verbetertraject
 Disfunctioneren niet te wijten aan gebrek aan scholing
 Geen herplaatsingmogelijkheden
Niet voldaan aan vereisten?
 Geen ontbinding
 Hoge(re) vergoeding, omdat werkgever ernstig verwijtbaar handelt of
nalatig is
10
ONTSLAG IV
Vervaltermijnen:
•
•
twee maanden
Uitzondering: geschil over transitievergoeding → drie maanden
Hoger beroep en cassatie mogelijk:
• tegen iedere beslissing rechter
dus ook bij ontbinding arbeidsovereenkomst (terwijl dit voorheen niet mogelijk
was), en ook tegen hoogte toegekende vergoeding
• hoger beroep heeft geen schorsende werking
11
ONTSLAG V
Geen toestemming of ontbinding vereist bij schriftelijke overeenstemming

werknemer kan instemming herroepen:
termijn: 14 dagen
zonder opgave van reden
 werkgever is verplicht werknemer binnen twee dagen te wijzen
op bedenktijd
anders: bedenktijd verlengd tot drie weken.
 Opzegtermijnen niet gewijzigd, maar UWV-proceduretijd mag afgetrokken worden bij
opzegtermijn van twee tot vier maanden
 Ook bij kantonrechter wordt proceduretijd in beginsel verrekend
12
TRANSITIEVERGOEDING (I)
Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
 Bij iedere vorm van ontslag op initiatief werkgever
(dus: opzegging (ook na 2 jaar ziekte), ontbinding of van rechtswege)
 Voorwaarde:
medewerker minimaal twee jaar in dienst
 Hoogte:
1/3 maandsalaris per gewerkt jaar
vanaf 10e jaar 0,5 maandsalaris
-
( overgangsrecht tot 2020 voor oude werknemers en/of bij kleine bedrijven)
 Maximum: € 75.000,-- of maximaal één jaarsalaris
13
TRANSITIEVERGOEDING (II)
•
Geen vergoeding:
ernstig verwijtbaar handelen
einde AO na pensioen
bij faillissement
werknemer jonger dan 18 jaar en arbeidsovereenkomst van minder
dan twaalf uur per week
•
Kosten van scholing of outplacement kunnen in mindering worden gebracht
•
“extra” additionele billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van
de werkgever (“het muizengaatje”). Kantonrechter bepaalt hoogte vergoeding.
14
1 JANUARI 2016
Hoe is het?
Hoe wordt het?
Duur: maximaal 38 maanden
Maximaal 24 maanden + cao-aanvulling tot
maximaal 38 maanden
(stapsgewijs teruggebracht tussen
1-1-2016 en 1-1-2019)
Hoogte: twee maanden 75% en
daarna 70% dagloon
Blijft gelijk, dus: twee maanden 75% en
daarna 70% dagloon
Opbouw: één jaar arbeidsverleden = één
maand WW
1ste 10 jaar: één jaar = één maand WW en
daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand
WW
Na één jaar is alle arbeid passend
Na ½ jaar is alle arbeid passend
Urenverrekening
Inkomensverrekening
(loon wordt aangevuld tot hoogte WW-uitkering)
15
WAT KUNT U NU AL DOEN?
 Inventariseren tijdelijke arbeidsovereenkomsten
- AO na 1-1-2015: geen proeftijd
- AO die eindigt na 31-1-2015: een maand voor eindigen schriftelijk mededelen
(let op: ook voor lopende arbeidsovereenkomsten!)
- 7-8-8 regel

-
Dossieropbouw / scholing / herplaatsing
Instrueren leidinggevenden
Maak dossier compleet
Bezie beoordelingscyclus / systeem
Bezie scholingsbeleid
 Instrueren AZN  afwijking CAO
16
VRAGEN en SHEETS
www.capra.nl/Bijeenkomst Capra Ambulancezorg Nederland
[email protected]
[email protected]
17

similar documents