Fluit

Report
modernisering ZW
NISZ
27 november2014
P.S. Fluit
Modernisering ZW
• Wet beperking ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid vangnetters
• Stb 2012, 464
• Stb 2012, 483: inwerkingtreding
• Kamerstukken 33241
doelstelling
• ‘activerende werking ZW versterken’
• Stimuleren werkhervatting van zieke
werknemers zonder werkgever
• Prikkelwerking WGA verbeteren
• Instroom WIA vangnetters moet omlaag
Vangnetters zonder werkgever
Doel: vangnetters zonder werkgever: o.a.
1. Gelijkgestelden
2. einde arbeidsovk binnen 104 weken
3. Nawerking ZW < 4 weken(art. 46 ZW)
4. Zieke werklozen
maatregelen
• Aanpassing ZW-criterium na 1 jaar
• Aanscherping re-integratie- en
sollicitatieplichten voor ZW-gerechtigden
• Financiële prikkels werkgever
• Proefplaatsing verruimen naar 6 maanden
Werkingsgebied Wet BeZaVa
Vangnetters zonder werkgever:
• Fictieve dienstverbanden
• Nawerking (art. 46 ZW)
• Zieke werknemers van wie hun dienstverband wordt
beëindigd tijdens ziekte
•-----------------------------------------------• Zieke WW-ers
Maatregelen Wet BeZaVa
• Prikkels voor vangnetters
 Uitbreiding re-integratieverplichtingen
 Aanpassing ZW-criterium
• Uitbreiding mogelijkheden UWV
 Convenanten
 Uitbreiding maximale periode proefplaatsing
• Financiële prikkel voor werkgevers
 Aanpassing premievaststelling
 Uitbreiding risico met vangnetters
Prikkels voor vangnetters
en
uitbreiding mogelijkheden UWV
Uitbreiding re-integratieverplichting
• Re-integratieverplichtingen conform WGA
• Inspanningen van de vangnetter moeten gericht
zijn op herstel en werkhervatting
• Werknemer moet er alles aan doen om weer
aan het werk te kunnen gaan
• Aanscherping handhavingsbeleid
Aanpassing ZW-criterium
• Eerstejaars Ziektewetbeoordeling
•
Medische en arbeidskundige beoordeling
•
UWV nodigt uit
•
Informatieuitvraag indien werkgever ERD ZW is
•
Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e ziektejaar
Uitbreiding mogelijkheden UWV
• Verruiming proefplaatsing naar 6 maanden

Toekenning in beginsel voor 2 maanden
• Afsluiten convenanten
 UWV kan convenanten afsluiten met werkgevers & sectoren
 Afspraken maken met werkgevers voor alle doelgroepen met een afstand tot
arbeidsmarkt
Ziek uit dienst
1/1 in
dienst
1/4 ziek
loon
loon
104 wkn ziek
1/7 ziek uit
dienst
ZW
52 wkn ziek
zw
beoordeling
<35 ZW
WW/WWB
WGA flex
>35
ZW > 35
Wia
beoordeling
<35 WIA
WW of WWB
Wie is verantwoordelijk voor
reintegratie?
1/1 in
1/4 ziek
dienst
loon
loon
NVT
WvP/WG
52 wkn ziek
1/7 ziek uit
dienst
ZW
Publiek: UWV
ERD ZW: WG
104 wkn ziek
ZW 35-100
Publiek: UWV
ERD ZW: WG
WGA flex
Publiek: UWV
ERD WGA Flex va 11- 2016: WG
Inkomen van de (ex)werknemer?
1/1 in
1/4 ziek
dienst
loon
loon
100%
Conform
CAO
52 wkn ziek
1/7 ziek uit
dienst
ZW
70% van dagloon
Laatste werkgever
104 wkn ziek
ZW 35-100
70%
WGA flex
Prikkels voor werkgevers
2014
• UWV maakt premies en parameters
Werkhervattingskas jaarlijks op 1 september
bekend voor het komende jaar
• Invoering premiedifferentiatie ZW-flex & WGAflex
• Naar 3 werkgeversklassen
• Parameters
 gemiddelde premieplichtige loon
€
 grens kleine/middelgrote werkgever
 grens middelgrote/grote werkgever
€
307.000
€ 3.070.000
30.700
2013….
PRIVAAT
PUBLIEK
eigenrisicodragen ZW
Sectorpremie / Ufo-premie
2014 ZW
• Invoering premiedifferentiatie: ZW-flex
• Naar 3 werkgeversklassen
2014: keuzes ZW…
ZW
PRIVAAT
PUBLIEK
grote werkgever
> 100 x gemiddelde
loonsom per werknemer
ERD ZW
gedifferentieerde premie
middelgrote werkgever
> 10 en ≤ 100 x
ERD ZW
gewogen gemiddelde
gedifferentieerde
en sectorale premie
kleine werkgever
≤ 10 x
ERD ZW
sectorale premie
Premiejaar 2013 WGA-vast…
WGA-VAST
PRIVAAT
PUBLIEK
ERD WGA
gedifferentieerde premie
werkgevers met vast
personeel
minimale en maximale
premie afhankelijk van
bedrijfsgrootte
2014 stap 1 WGA
• Invoering premiedifferentiatie WGA-flex
• Naast WGA-vast ook voor WGA-flex max. 10
jaar uitkeringslast gedifferentieerde premie
• WGA-flex in 2014 & 2015 alleen publiek te
verzekeren
2014 en 2015: keuzes WGA-vast en –
flex
grote werkgever
> 100 x
gemiddelde
loonsom per
werknemer
middelgrote
werkgever
> 10 en ≤ 100 x
kleine werkgever
≤ 10 x
WGA-VAST
PRIVAAT
WGA-VAST
PUBLIEK
WGA-FLEX
PUBLIEK
ERD WGA
gedifferentieerde
premie
gedifferentieerde
premie
ERD WGA
gewogen gemiddelde
gedifferentieerde
en sectorale premie
gewogen gemiddelde
gedifferentieerde
en sectorale premie
ERD WGA
sectorale premie
sectorale premie
2016 stap 2
• Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in één
hybride stelsel
• Twee gedifferentieerde premies
–
–
één premie voor combi WGA-vast & WGA-flex
één premie voor ZW
• Eén garantstelling ERD WGA voor WGA-vast &
flex
–
uitbreiding huidige garantstelling met flex-risico
voor 02-10-2015
2016: keuze WGA totaal (vast en flex)…
WGA TOTAAL
PRIVAAT
PUBLIEK
grote werkgever
> 100 x gemiddelde
loonsom per werknemer
ERD WGA TOTAAL
gedifferentieerde premie
middelgrote werkgever
> 10 en ≤ 100 x
ERD WGA TOTAAL
gewogen gemiddelde
gedifferentieerde
en sectorale premie
kleine werkgever
≤10 x
ERD WGA TOTAAL
sectorale premie
Eigenrisicodragen
Ziektewet en WGA
Wettelijk kader
• Art. 63a ev ZW
• Regeling en besluit werkzaamheden
administratieve voorschriften en kosten ERD
ZW
• Besluit: Stcrt. 20113, 80
• Regeling: Stcrt. 2009, 20617
Eigenrisicodragen Ziektewet
(1)
• Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft
eindverantwoordelijk
• Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding & reintegratie
• Samen met arbodeskundigen regels en
afspraken maken over ziekteverzuimbeleid,
om zo kans op verzuim en ziekte te verkleinen
(Arbo-verklaring)
Eigenrisicodragen Ziektewet
(2)
• Zelf ZW uitvoeren dus beschikken over
wetskennis
• Zelf ZW-uitkering betalen
• Kosten herverzekering
• Kosten Arbotaken, gescheiden
verzuimadministratie en administratieve
organisatie
• Bij stoppen ERD ZW is er sprake van
uitlooprisico
Eigenrisicodragerschap Ziektewet
Inkoop diensten
INKOOP DIENSTEN
Beoordeling recht
Beoordeling hoogte
Beoordeling duur
Beoordeling maatregel
Informatieverzoek Ziektewet
Eigenrisicodragen Ziektewet
Taken UWV
Registreren ziek- en herstelmeldingen
Afgeven beschikkingen
- toepassen boete/maatregel
- herziening dagloon
- weigering/afwijzing
- herstelverklaring door Arbodienst
Uitvoeren eerstejaars Ziektewetbeoordeling
- UWV nodigt uit, werkgever moet werknemer
informeren over deze beoordeling
Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e
ziektejaar
Eigenrisicodragen Ziektewet
Controle door UWV
• Werkgever wordt minimaal één maal per 2 jaar
gecontroleerd op
- administratieve organisatie/interne controle
- verzuimadministratie
- wetsuitvoering
• Werkgever wordt eerder gecontroleerd
- als UWV signalen ontvangt dat ZW niet goed wordt
uitgevoerd
- bij bevindingen tijdens periodieke controle
• UWV neemt taken over als de wet niet goed wordt
uitgevoerd; kosten worden verhaald
Aandachtspunten wg bij bezwaar
• 1e ziektedag correct vastgesteld?
• Was werknemer ongeschikt tgv ziekte?
• Is werknemer zijn verplichtingen nagekomen?
• Staan juiste werknemers op de lijst?
• Nawerking
• Tijdstip toekenning
Arbeidsrechtelijke gevolgen
•
•
•
•
Postcontractueel beding?
Aanbieding nieuw contract?
Waarborg instroom WW – aandachtspunt VSO
Meer werken met uitzendkrachten?

similar documents