TiORB_W21_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZYGOTOWANIE OBIEKTU, ORGANIZACJA MONTAŻU DLA
WYBRANYCH OBIEKTÓW, MONTAŻ W WARUNKACH ZIMOWYCH
PRZYGOTOWANIE BUDOWY I OBIEKTU
DO PROWADZENIA ROBÓT MONTAŻOWYCH
Przed przystąpieniem do robót montażowych na budowie należy:
 ogrodzić teren,
 wyrównać teren i dopilnować by przed rozpoczęciem robót
montażowych zostały, na terenie wykorzystywanym przy montażu,
wykonane zewnętrzne podziemne sieci instalacyjne oraz podłoża
dróg stałych,
 wyznaczyć i urządzić składowiska prefabrykatów,
 przygotować drogi dojazdowe na plac budowy i do placu budowy,
 zapewnić dostawę energii elektrycznej (lub zapewnić w miarę
potrzeby inne źródła energii),
 zapewnić odpowiednie oświetlenie,
 zapewnić dostawę wody,
 przygotować pomieszczenia socjalne dla załogi.
PRZYGOTOWANIE BUDOWY I OBIEKTU
DO PROWADZENIA ROBÓT MONTAŻOWYCH
Przed przystąpieniem do robót montażowych na
wykonywanym obiekcie należy:
 założyć osnowę geodezyjną realizacji, a jeśli montaż jest
poprzedzony wykonaniem innego rodzaju robót (np.
robotami betonowymi) dokonać ich odbioru
technicznego, z którego musi być napisany protokół,
zawierający między innymi zestawienie występujących w
rzeczywistości odchyłek od stanu projektowanego,
 przygotować odpowiednie maszyny i urządzenia
montażowe, które na swoich stanowiskach roboczych
muszą być odebrane przez inspektora Biura Dozoru
Technicznego,
PRZYGOTOWANIE BUDOWY I OBIEKTU
DO PROWADZENIA ROBÓT MONTAŻOWYCH





przygotować sprzęt pomocniczy do montażu,
zgromadzić odpowiedni zapas elementów do montażu i
zapewnić ich dalszą dostawę,
wyznaczyć strefy niebezpieczne przy montażu,
skompletować i przeszkolić odpowiednią brygadę
montażową,
zapewnić dostawę materiałów uzupełniających
niezbędnych do wykonania danej budowli (zaprawy,
zbrojenia, węzłów i złączy, materiałów do ocieplenia
węzłów itp.).
TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH
W zależności od masy i wymiarów prefabrykaty dowozi się
na plac budowy:
 samochodem skrzyniowym,
 naczepami,
 przyczepami niskopodłogowymi.
Elementy powinny być przewożone w pozycji w jakiej pracują
one w konstrukcji - oprócz słupów.
Środki transportowe przeznaczone do przewożenia elementów
w pozycji pionowej są zaopatrzone w specjalne stojaki,
zapewniające stabilność ładunku w czasie transportu.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH
Przyobiektowe składowiska prefabrykatów
 umieszczone w zasięgu maszyny montażowej w miejscach
przewidzianych projektem organizacji montażu,
 do składowiska powinna prowadzić dobrze utrzymana droga o
odpowiednio utwardzonej nawierzchni i parametrach
gwarantujących właściwy ruch przejazdów,
 na wyrównanym terenie o niewielkim nachyleniu
gwarantującym odprowadzenie wód opadowych,
 nie wolno ustawiać prefabrykatów bezpośrednio na gruncie –
tylko na drewnianych podkładach,
 rozmieszczenie prefabrykatów na budowie powinno być
zgodne z projektem organizacji montażu,
 elementy składowane pionowo ustawia się w specjalnych
stojakach kartotekowych
TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH
Elementy składowane w pozycji poziomej układa się
warstwami w stosy:
 pierwsza warstwa każdego stosu jest układana na
podkładach drewnianych o grubości nie mniejszej niż 15
cm, następne warstwy przedziela się drewnianymi
przekładkami. Przekładki kolejnych warstw układa się
jedna nad drugą w pionie. Grubość tych przekładek
powinna być większa od wysokości wystających
uchwytów montażowych, lecz nie mniejsza niż 7 cm,
liczba ustawianych elementów w stosie zależy od rodzaju
prefabrykatu. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,8
m.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH


między stosami prefabrykatów wzdłuż rzędów i szeregów
powinny być zachowane odstępy. Co drugi odstęp
powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 0,7 m, co
zapewnia możliwość przejścia człowieka. Odstępy nie
przełazów nie powinny być większe niż 20 cm.
jeżeli przez składowisko przechodzą drogi dla środków
transportowych to szerokość tras przejazdowych o ruchu
jednostronnym powinna być równa szerokości pojazdów
plus 2,0. Jeżeli ruch ma być dwustronny to szerokość ta
nie powinna być mniejsza niż sama szerokość pojazdów
poruszających się w przeciwnych kierunkach plus 3,0 m.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH
Odbiór prefabrykatów na budowie polega na sprawdzeniu:
 zgodności liczby i typów prefabrykatów,
 prawidłowości oznakowania prefabrykatów,
 prawidłowości załadunku i zabezpieczenia
 prefabrykatów przed uszkodzeniami,
 jakości i stanu prefabrykatów.
W razie spostrzeżenia uszkodzeń prefabrykatów należy
sporządzić protokół i niezwłocznie zawiadomić wytwórnię.
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Organizacja montażu zależy od wielu czynników, takich jak:
 rodzaj budynku (jego rozległość i wysokość),
 konstrukcja budynku,
 rodzaj złącz między prefabrykatami,
 rodzaj stosowanego sprzętu montażowego,
 czas przeznaczony na montaż.
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Kolejność montażu:
 jak najszybciej należy uzyskać samostateczność budowli,
 elementy montowane później nie mogą stanowić
zagrożenia
 dla stateczności elementu postawionego,
 zapewnić poprawność wykonania złącz,
 montować w kolejności „na żuraw”,
 kolejność czytelna dla robotników,
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW

Budynki jednokondygnacyjne, jedno i wielonawowe hale
przemysłowe montuje się zazwyczaj żurawiem
jezdniowym.

Hale z żelbetowych elementów prefabrykowanych można
montować albo metodą rozdzielczą albo metodą
kombinowaną. W
metodzie
rozdzielczej
do
zmontowania całości hali potrzeba czterech lub pięciu
przejazdów żurawia.
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW

W metodzie kombinowanej liczba przejazdów
zmniejsza się ponieważ zazwyczaj dźwigary, płyty dachowe
a czasem i płyty ścienne montuje się w jednym
przejeździe.

Przy metodzie rozdzielczej halę można montować
dwoma żurawiami pracującymi równomiernie w
bezpiecznej odległości od siebie. Żurawiem o większym
udźwigu montuje się wówczas słupy, belki podwalinowe,
belki podsuwnicowe i dźwigary, a drugim płyty dachowe i
ścienne.
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Montaż żurawiem
jezdniowym
poruszającym się
wewnątrz hali:
a) słupów i belek,
b) elementów
przekrycia
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Montaż budynków wielokondygnacyjnych wykonuje się
w naszych warunkach prawie wyłącznie żurawiami
wieżowymi bądź torowymi:
 jednostronnie,
 dwustronnie jednym żurawiem,
 dwustronnie dwoma żurawiami,
 czołowo z wjazdem żurawia w środkowy trakt budynku
lub czołowo bocznie (dla budynków szkieletowych).
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Budynki wielokondygnacyjne dzieli się zazwyczaj na działki
montażowe, to jest wyodrębnione części rzutu budynku, na
który wszystkie elementy pionowe można ustawić w ciągu jednej
zmiany roboczej.
Na działkach montażowych w budynkach wielkopłytowych pracę
wykonuje się najczęściej w następującej kolejności:
1. elementy pionowe (ściany zewnętrzne, wewnętrzne działowe,
elementy wentylacyjne),
2. układanie płyt stropowych,
3. spocznik międzypiętrowy i dolny bieg schodowy montuje się
podczas montażu ścian, a spocznik kondygnacyjny i drugi bieg
podczas montażu stropów.
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Ogólny plan montażu budynku wielkopłytowego wielokondygnacyjnego
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Plan montażu
kondygnacji
budynku
wielkopłytowego
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Schemat pracy
wielkopłytowego
żurawia
wieżowego
przy
montażu
budynku
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Schemat montażu słupów
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Schemat montażu belek podwalinowych
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Schemat montażu dźwigarów
ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW
BUDYNKÓW
Schemat montażu płyt dachowych
MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH
OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Montaż wolno prowadzić, jeżeli:
 Temperatura jest wyższa niż -5°C, a prędkość wiatru nie
przekracza 8m/s
 Temperatura jest wyższa niż -10°C, a prędkość wiatru nie
przekracza 4m/s
 Temperatura jest niższa niż -10°C, a prędkość wiatru nie
przekracza 2m/s
Nie należy prowadzić montażu w czasie:
 Gołoledzi
 Opadów śniegu
 Opadów deszczu
 Mgły
MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH
OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Przygotowanie placu budowy
 Uporządkowanie placu budowy
 Posypanie ciągów komunikacyjnych piaskiem
 Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem
 Oświetlenie placu budowy
Składowanie elementów w stosach
 Minimalna powierzchnia stosów
 Szczelnie
osłonięte przed działaniem
atmosferycznych
warunków
MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH
OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Przeszkolenie załogi
 Odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie załogi do
pracy w warunkach zimowych
 Ogrzewanie pomieszczeń
Metody montażu
 „Na gorąco”
 „Na zimno”
MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH
OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Montaż „na gorąco”
 Podgrzanie zaprawy
 Podgrzanie styków elementów
 Izolacja termiczna złącz
Budynki szkieletowe
 Duża ilość złącz wymagających stosowania dobrych betonów
 Należy w projekcie maksymalnie ograniczyć tego typu złącza
 Ze względu na wysoką wytrzymałość betonu można stosować
tylko metodę „na gorąco”
MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH
OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Metoda „na zimno”
 Bez podgrzewania zaprawy
 Możliwa do stosowania tylko dla betonów o
wytrzymałości mniejszej niż 15 MPa

similar documents