หน่วย1มาร้จักโลกทั้งระบบ

Report
วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ
( Earth System Science :ESS)
ผู้สอน นายวีระชัย จันทร์ สุข
เว็บไซต์ ww.educazone.com/science/ess
สื บค้ นข้ อมูล....
วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ(ESS)
จาก.... ww.educazone.com/science
www.vcharkarn.com
แหล่ งเรี ยนรู้ สำคัญในกำรค้ นหำข้ อมูล
ตัวอย่ ำงงำนวิจัยจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.)
(http://elibrary.trf.or.th )
3
กำรสืบค้ นข้ อมูลด้ วย Google
http://www.google.com
google.com เป็ นเว็บไซต์สืบค้ นข้ อมูล
ที่ได้ รับความนิยมสูงสุดเว็บไซต์หนึ่ง เนื่องจากมี
ความรวดเร็ว สามารถค้ นข้ อมูลได้ หลายประเภท
ทังเว็
้ บเพจ บทความ รูปภาพ วีดิโอ ฯลฯ
ข้ อควรระวัง
 การสืบค้ นด้ วย google เนื ้อหาบางเว็บไซต์ก็อาจไม่สามารถนามาอ้ างอิงในการศึกษาได้
เนื่องจากเป็ นข้ อมูลทีม่ ีการโพสต์กนั อย่างอิสระ ไม่มีหลักวิชาการรับรอง
 ข้ อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือและอ้ างอิงได้ มักเป็ นข้ อมูลที่มแ
ี หล่งที่มาจากหน่วยงานที่นา่ เชื่อถือ
หรื อเป็ นงานวิจยั ที่มีการศึกษาแล้ ว เช่น องค์กรของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนใหญ่ๆ
4
กำรสืบค้ นข้ อมูลด้ วย Youtube
http://www.youtube.com/
Youtube เป็ นเว็บไซต์สืบค้ นข้ อมูลใน
รูปแบบ multimedia ที่ได้ รับความนิยม
สูงสุดเว็บไซต์หนึ่ง
ใส่คา
เพื่อค้ นหา
5
ที่มา:www.janemoo2538.blogspot.com
ที่มา:poonwat.wikispaces.com
ที่มา:www.tasaxman.blogspot.com
www.southwatch.org
www.oknation.net
www.xn--42c8ao1akazf5c2be0gsk.com
www.technologychaoban.com
www.greenworld.or.th
ที่มา:www.manager.co.th
ที่มา:fieldtrip.ipst.ac.th
ที่มา:www.vcharkarn.com
ที่มา:www.myfirstbrain.com
ที่มา:www.vcharkarn.com
ที่มา:www.wiki.stjohn.ac.th

similar documents