Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu

Report
Informacja o stanie prac nad
wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2014
Kraków, dnia 12 grudnia 2014 roku
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Programy sektorowe to programy finansowania
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
prac badawczo - rozwojowych
w przedsiębiorstwach, w danym sektorze gospodarki
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
NCBR uruchomił do chwili obecnej (XII.2014) dwa programy sektorowe:
INNOLOT – program finansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych
nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego, budżet programu
= 500 mln PLN (udział stowarzyszeń - 40%, pozostała część - NCBR)
INNOMED – program finansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych
nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej, budżet
programu = 300 mln PLN (udział przedsiębiorstw - 35%, pozostała część –
NCBR)
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
W programach sektorowych warunkiem sine qua non udziału
przedsiębiorstwa w projektach będzie wkład własny
(finansowy lub rzeczowy)
Ta zasada obowiązywała będzie także w innych programach nowej
perspektywy finansowej UE 2014-2020
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich,
w porozumieniu oraz z poparciem Centrum Polskiego Odlewnictwa
(STOP, Instytut Odlewnictwa, Wydział Odlewnictwa AGH,
Odlewnicza Izba Gospodarcza)
podjęło decyzję o rozpoczęciu w 2014 roku
opracowania studium wykonalności programu sektorowego
dedykowanego finansowaniu prac badawczo-rozwojowych
z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu odlewniczego
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Program otrzymał roboczą nazwę
INNOCAST
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich spełnia przesłanki
określone przez NCBR dla wnioskodawców uprawnionych do
aplikowania o ustanowienie programu sektorowego
„ (…) podmioty zrzeszające, na zasadzie dobrowolności, według kryterium przynależności
do danej branży, przedstawicieli danego sektora gospodarki (przedsiębiorstwa, jednostki
naukowe, itd.), reprezentujące interesy swoich członków i organizujące działalność danego
sektora (np. stowarzyszenia branżowe, platformy technologiczne)”
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich będzie podmiotem
zarządzającym wspólnie z NCBR programem sektorowym INNOCAST
Tym samym, stowarzyszenie nie będzie mogło aplikować
o dofinansowanie w ramach programu własnych projektów
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Program INNOCAST będzie programem dedykowanym branży odlewniczej,
z elementami o charakterze interdyscyplinarnym
Wnioski o dofinansowanie projektów składane w programie INNOCAST będą
mogły zatem łączyć w sobie potencjał różnych dziedzinach nauki, techniki
i przemysłu, z uwzględnieniem atrybutu odlewów jako dóbr społecznych
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
12 września 2014 roku STOP zwrócił się do
potencjalnych beneficjentów programu INNOCAST –
polskich przedsiębiorstw z branży odlewniczej –
z prośbą o wypełnienie oraz przesłanie pakietu dokumentów niezbędnych do poprawnego
opracowania studium wykonalności programu sektorowego:
a) karta przedsiębiorstwa
b) deklaracja STOP (dla przedsiębiorstw, które nie posiadają statusu członka stowarzyszenia)
c) ankiety statystyczne
Cel zebrania informacji - właściwa diagnoza potrzeb oraz oczekiwań branży
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Wypełniając ww. dokumenty, przedsiębiorcy uzyskują realny wpływ
na ostateczny kształt programu sektorowego, a co za tym idzie na
zdefiniowanie obszarów, w których składane będą wnioski
o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie finansowej
UE 2014-2020 !!!
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Wszystkie ww. dokumenty dostępne są do pobrania
w formie elektronicznej na stronie internetowej
Centrum Polskiego Odlewnictwa pod adresem
http://cpo.iod.krakow.pl/incast/
Jest to specjalna zakładka dedykowana opracowaniu
programu sektorowego INNOCAST
Informacja o stanie przygotowania
aplikacji o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST
dedykowanego branży odlewniczej
Wszystkie ww. dokumenty dostępne są do pobrania
w formie elektronicznej pod adresem
www.iod.krakow.pl/cpo
Jest to specjalna zakładka dedykowana pracom nad programem sektorowym
oraz umożliwiająca śledzenie aktualności w postępie nad tymi pracami
Pytania i sugestie należy kierować na adres:
[email protected]
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Pytania i sugestie dot. prac nad programem sektorowym INNOCAST
należy kierować na adres:
[email protected]
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
STOP zwrócił się z prośbą o przesłanie ww. dokumentów w formie
pisemnej oraz elektronicznej do dnia 31 października 2014 roku
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
STOP zwrócił się z prośbą o przesłanie ww. dokumentów w formie pisemnej
oraz elektronicznej do dnia 31 października 2014 roku
W ww. terminie nadesłanych zostało:
20 kompletów dokumentów
W przypadku braku odpowiedniej ilości ankiet, STOP nie będzie uprawniony
do złożenia wniosku o ustanowienie programu sektorowego!
(na dzień 12 grudnia ankiety złożyło 5% podmiotów,
konieczne jest >50%)
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
W terminie nadesłanych zostało:
20 kompletów dokumentów
W przypadku braku odpowiedniej ilości ankiet, STOP nie będzie
uprawniony do złożenia wniosku o ustanowienie
programu sektorowego!
(na dzień 12 grudnia ankiety złożyło 5% podmiotów,
konieczne jest >50%)
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Harmonogram prac nad programem sektorowym INNOCAST:
Uzupełnienie dokumentów przez przedsiębiorstwa, które nie przesłały
kart i ankiet – do dnia 31 grudnia 2014 roku
Prezentacja założeń programu (studium wykonalności)
– do dnia 31 stycznia 2015 roku
Konsultacje i nadsyłanie uwag – do dnia 15 lutego 2015 roku
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Planowany termin złożenia wniosku
o ustanowienie Programu Sektorowego INNOCAST
2015
Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie
programu sektorowego INNOCAST,
dedykowanego polskiej branży odlewniczej
Dziękujemy za uwagę!
Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa
Mgr Daniel Szymonik – Koordynator ds. Strategii Rozwoju Instytutu Odlewnictwa

similar documents