prezentacja_20_06_13 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Report
EEA Grants
Norway Grants
Iwona Czerniec
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
20.06.2013 r.
Program Operacyjny PL04
PROGRAM OPERACYJNY PL04:
„Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii”
W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014
Obszary finansowania rezultatów
 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach;
 Wzrost
produkcji
odnawialnych.
energii
pochodzącej
ze
źródeł
Program Operacyjny PL04
Cel Programu
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie
zużycia energii.
Program Operacyjny PL04
Okres kwalifikowalności projektów:
Od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu do
30 kwietnia 2016 r.
Poziom dofinansowania:
 Do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych
 Kwota dofinansowania
od 170 000 EURO, tj. 704 157 PLN
do 3 000 000 EURO, tj. 12 426 300 PLN
Program Operacyjny PL04
Ostateczna kwota dofinansowania przyznana na projekt
uzależniona jest od całkowitej wielkości usuniętej lub
unikniętej emisji CO2/rok w wyniku realizacji projektu.
Będzie
ona
obliczana
jako
iloczyn
stałej
kwoty
dofinansowania (wynoszącej 3 721,78 PLN) przez liczbę
ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu
emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość
udzielonego
dofinansowania
nie
całkowitych kosztów kwalifikowanych).
przekroczy
80%
Program Operacyjny PL04
Rodzaje wspieranych projektów
Wspierane będą projekty mające na celu poprawę efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych
na potrzeby administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,
turystyki, sportu, obejmujące swoim zakresem:
 Termomodernizację ww. budynków użyteczności publicznej;
 Prace niezbędne do osiągnięcia niższego poziomu zużycia energii
elektrycznej potrzebnej do użytkowania ww. budynków;
Program Operacyjny PL04
 Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii
zaopatrujących ww. budynki nowoczesnymi, energooszczędnymi
i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej
mocy nominalnej do 5 MW, w tym: pochodzącymi ze źródeł
odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej
wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji)
 Instalację
(poprzez
przyłączenie
budynku
użyteczności
publicznej do zbiorczej sieci ciepłowniczej i likwidację
istniejących niskoefektywnych źródeł ciepła – z powodu instalacji
węzła cieplnego nastąpi oszczędność energii), modernizację lub
wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW,
zaopatrujących ww. budynki;
Ww. działania dotyczą wyłącznie budynków
istniejących !
Program Operacyjny PL04
Do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w
budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 50%
powierzchni
całkowitej
użytkowej
o
regulowanej
temperaturze służy prowadzeniu działalności gospodarczej
lub celom mieszkaniowym. Wydatki dotyczące powierzchni
użytkowej o regulowanej temperaturze na cele prowadzonej
działalności gospodarczej lub na cele mieszkalne, o ile nie
przekracza ona 50 % powierzchni całkowitej użytkowej o
regulowanej temperaturze pomniejszają wartość kosztów
kwalifikowanych proporcjonalnie do udziału procentowego
tej powierzchni.
Program Operacyjny PL04
Rodzaje wspieranych projektów i ulepszeń
kwalifikowanych do finansowania:
1. W
ramach
termomodernizacji
mogą
następujące
ulepszenia
prowadzące
oszczędności energii, takie jak:
być
finansowane
do
bezpośredniej
 ocieplenie przegród budynku (ścian, stropów, fundamentów,
stropodachów lub dachów) oddzielających część ogrzewaną od
powietrza zewnętrznego, gruntu i przylegających pomieszczeń
nieogrzewanych;
 modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub
wymiana oszklenia w budynkach na efektywne energetycznie;
 modernizacja lub wymiana innych niż wymienione powyżej
elementów osłonowych metalowo-szklanych w budynkach;
Program Operacyjny PL04
 modernizacja instalacji ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej
wody użytkowej, w tym: wymianę, izolację
cieplną,
równoważenie hydrauliczne;
 Modernizacja systemu wentylacji poprzez poprawę systemu
wentylacji naturalnej lub mechanicznej oraz zastąpienie
systemu
wentylacji
naturalnej
systemem
wentylacji
mechanicznej;
 Modernizacja instalacji chłodzenia (klimatyzacji), w tym
wymianę, izolację cieplną, równoważenie hydrauliczne; w
przypadku wymagań technicznych lub prawnych stawianych
budynkowi zastąpienie istniejącego systemu chłodzenia za
pomocą lokalnych układów klimatyzatorów rozdzielonych ze
skraplaczami chłodzonymi powietrzem w każdym pomieszczeniu
instalacją chłodzenia; z wykorzystaniem chłodu pochodzącego z
odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej trigeneracji.
Program Operacyjny PL04
 Montaż systemów zarządzania energią w budynkach – np.
komputerowe systemy zarzadzania energią w budynkach
(BEMS);
 Inne prace niezbędne do osiągnięcia niższego poziomu zużycia
ciepła lub chłodu takie jak: montaż urządzeń zacieniających
okna, likwidacja liniowych lub/i punktowych mostków cieplnych,
zastosowanie
pasywnych
elementów
przeciwsłonecznych,
wykorzystanie materiałów zmiennofazowych;
Program Operacyjny PL04
2. W ramach prac niezbędnych do osiągnięcia niższego poziomu
zużycia energii elektrycznej potrzebnej do użytkowania budynków
mogą być finansowane działania takie jak:
 Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne (w
tym wymiana układów pompowych i pomp – stosowanie pomp o
płynnej regulacji);
 Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne (jako
dodatkowe zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją
budynków);
Program Operacyjny PL04
3. W ramach modernizacji lub zastąpienia istniejących źródeł
energii
zaopatrujących
budynki
użyteczności
publicznej
nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła
lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW, mogą
być finansowane następujące urządzenia:
 urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na
biomasę);
 układy (ogniwa) fotowoltaiczne (o mocy do 200 kW dla jednego
przyłącza elektroenergetycznego do budynku);
 rekuperatory ciepła;
 pompy ciepła;
 kolektory słoneczne;
Program Operacyjny PL04
 małe (micro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe)
–
o
mocy
do
40
kW
dla
jednego
przyłącza
elektroenergetycznego do budynku;
 urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i
ciepła opalane biogazem;
 urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną
(instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł
geotermalnych).
Program Operacyjny PL04
W ramach modernizacji lub zastąpienia istniejących źródeł energii
można także, w celu uzyskania oszczędności energii lub redukcji
emisji CO2:
 zmniejszyć
udział
istniejącego
źródła
energii
poprzez
przyłączenie źródła lub źródeł, o których mowa w pkt. 3;
 wykonać montaż systemu automatyki lub regulacji źródeł ciepła;
 wykonać instalację przesyłu/przyłączenia (np. do istniejącej
instalacji, paliwa np. gazu);
 wymienić
lub
przebudować
przestarzałe
lokalne
sieci
ciepłownicze (od źródeł ciepła do budynków użyteczności
publicznej) dokonując: zmiany technologii wykonania tych sieci
(np. wymiana sieci na preizolowaną); zmiany trasy przebiegu
rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidację
zbędnych odcinków; zmiany średnicy rurociągów w celu
poprawy wymagań hydraulicznych;
Program Operacyjny PL04
usunięcia nieszczelności i przyczyn ich powstania; poprawy
izolacji cieplnej rurociągów; zmiany parametrów pracy sieci
ciepłowniczej lub sposobu regulacji tej sieci; wprowadzenia
systemu monitoringu i sterowania pracą.
4. W ramach instalacji (poprzez przyłączenie budynków
użyteczności publicznej do zbiorczej sieci ciepłowniczej i likwidację
istniejących niskoefektywnych źródeł ciepła), modernizacji lub
wymiany węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW,
mogą być finansowane następujące działania:
 zastosowanie urządzeń i technologii o wyższej efektywności
energetycznej (izolacje, napędy, wymienniki);
 montaż systemu automatyki lub regulacji węzłów cieplnych.
Program Operacyjny PL04
Do dofinansowania kwalifikują się projekty, w zakresie których
realizowane są łącznie działania, o których mowa w pkt. 1, 2, 3
lub/i 4.
Do dofinansowania kwalifikują się projekty, w zakresie których
realizowane są działania, o których mowa w pkt. 1 (bez
konieczności realizacji działań, o których mowa w pkt. 2, 3, 4.
Do dofinansowania kwalifikują się projekty, w zakresie których
realizowane są działania, o których mowa w pkt. 1 i 2 (bez
konieczności realizacji działań, o których mowa w pkt. 3 i/lub 4) –
w zależności od źródła energii (ciepła i/lub energii elektrycznej).
Nie kwalifikują się do dofinansowania projekty realizowane
wyłącznie w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 lub/i 4.
Program Operacyjny PL04
W przypadku wystąpienia w projekcie nieprzewidzianych,
dodatkowych, uzupełniających robót towarzyszących, koniecznych
do osiągnięcia celu ogólnego projektu, prowadzących do
bezpośredniej oszczędności energii oraz robót odtworzeniowych
(przywrócenie do stanu sprzed modernizacji) za kwalifikowany
koszt można uznać m.in.:
1. Roboty odtworzeniowe – np.:
 wymiana instalacji odgromowej – kwalifikowane mogą być
jedynie koszty „przełożenia” instalacji, tj. demontażu i
ponownego montażu, koszty wykonania nowej instalacji
odgromowej nie powinny stanowić kosztu projektu;
 wymiana niektórych „obróbek blacharskich” może stanowić
koszty kwalifikowane projektu – np. wymiana: parapetów
zewnętrznych, rynien uniemożliwiających zniszczenie docieplenia
i elewacji;
2. Naprawa izolacji przeciwwilgociowej.
Program Operacyjny PL04
Kosztem niekwalifikowanym projektu będzie:
1. Remont/naprawa dachu, wymiana więźby dachowej – prace
mające
charakter
remontu,
a
nie
ulepszenia
termomodernizacyjnego;
2. Remont/przebudowa instalacji elektrycznej (wydatki nie powinny
stanowić kosztu projektu – kwalifikowanych i niekwalifikowanych);
3. Okładziny schodów i podestów, nowowykonywane zadaszenia
nad drzwiami, podjazd dla niepełnosprawnych, zjazdy do garażu i
obudowy wsypy węgla, chodniki i nawierzchnia wokół budynku
(wydatki nie powinny stanowić kosztu projektu – kwalifikowanych i
niekwalifikowanych);
Kosztami niekwalifikowanymi w ramach projektu są m.in. koszty
związane z przygotowaniem inwestycji, to znaczy koszty
opracowania: audytu efektywności ekologicznej, dokumentacji
technicznej (w tym projektu budowlanego).
Program Operacyjny PL04
Wnioskodawcami mogą zostać następujące
kategorie podmiotów
 Jednostki sektora finansów publicznych;
 Podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.
Podmiot niepubliczny realizujący zadania publiczne – spółki prawa
handlowego (w tym spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
itd.), spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, uczelnie niepubliczne, kościoły i
związki wyznaniowe, Lasy Państwowe i inne, realizujące zadania publiczne w
zakresie: oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
Program Operacyjny PL04
Wszelkie budowle, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły
cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem
realizacji
projektu
wynikającej
z
muszą
tytułu
być
w
prawnego
dyspozycji
wnioskodawcy
(własności,
współwłasności,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku
zobowiązaniowego lub innego), o ile stanowi on podstawę do
dysponowania
nieruchomością
na
cele
realizacji
projektu
co
najmniej od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do końca
okresu
trwałości
projektu
termomodernizowane
budynki
przez
ten
użyteczności
sam
podmiot
publicznej
co
(należy
zwrócić uwagę na konieczność spełnienia tego warunku przez
związki
lub
terytorialnego).
stowarzyszenia
jednostek
samorządu
Program Operacyjny PL04
Wykaz załączników do wniosku aplikacyjnego:
 Audyt energetyczny – karta oceny charakterystyki energetycznej
przed i po modernizacji (według wzoru);
 Dokumentacja projektowa – karta opisu technicznego (według
wzoru);
 Pozwolenie na budowę (decyzja ostateczna), zgłoszenie zamiaru
wykonania robót wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu
właściwego organu;
 Pozwolenie
konserwatora
zabytków
na
wykonywanie
robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub wykonywanie robót w otoczeniu zabytków;
Program Operacyjny PL04
Wykaz załączników do wniosku aplikacyjnego:
 Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wyrażeniu
zgody na czynności podlegające zakazom w stosunku do
gatunków podlegających ochronie;
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Program Operacyjny PL04
Projekt: Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej przy
zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na
terenie ZMIGDP
Do projektu zostało zgłoszonych 70 obiektów użyteczności
publicznej przez 20 podmiotów – gminy, powiaty.
Łączna wartość zgłoszonych inwestycji: 36 225 060 PLN.
Program Operacyjny PL04
Gmina/Powiat
Termomodernizacja i/lub
ulepszenia instalacji
OZE
Razem
Powiat Białogard
4 309 272
149 438
4 458 710
Powiat Kołobrzeg
5 366 961
0
5 366 961
800 000
240 000
1 040 000
Powiat Szczecinek
1 463 608
150 000
1 463 608
Miasto Białogard
1 660 000
0
1 660 000
Gmina Barwice
700 000
0
700 000
Gmina Bobolice
444 000
0
444 000
Gmina Czaplinek
1 512 430
0
1 512 430
Gmina Grzmiąca
491 219
0
491 219
Gmina Karlino
450 000
4 045 000
4 495 000
Gmina Ostrowice
500 061
0
400 061
4 980 274
0
4 980 274
Powiat Koszalin
Gmina Połczyn-Zdrój
Program Operacyjny PL04
Gmina/Powiat
Termomodernizacja i/lub
ulepszenia instalacji
OZE
Razem
Gmina Rąbino
459 149
0
459 149
Gmina Rymań
400 000
0
400 000
Gmina Sianów
1 610 814
150 000
1 760 814
Gmina Sławoborze
390 000
0
390 000
Gmina Szczecinek
80 000
0
80 000
Gmina Tychowo
1 161 929
1 775 300
2 937 229
Gmina Wierzchowo
2 672 182
0
2 672 182
?
?
?
29 715 322
6 509 738
36 225 060
Zarząd Nieruchomościami
Miejskimi w Czaplinku
Razem
Program Operacyjny PL04
Proponowane podziały
Termomodernizacja i/lub
usprawnienia instalacji
OZE
Razem
Gminy Związkowe:
11 322 422
5 820 300
17 142 722
12 239 842
539 438
12 779 280
6 153 058
150 000
6 303 058
29 715 322
6 509 738
36 225 060
Powiaty:
Pozostałe Gminy/podmioty:
Razem
Program Operacyjny PL04
Termomodernizacja i/lub
usprawnienia instalacji
OZE
Razem
Powiat Białogardzki
7 646 203
5 969 738
13 615 941
4 542 244
0
4 542 244
0
5 766 961
390 000
3 244 814
150 000
2 734 826
0
6 320 274
Powiat Drawski
Powiat Kołobrzeski
5 766 961
Powiat Koszaliński
2 854 814
Powiat Szczecinecki
2 584 826
Powiat Świdwiński
6 320 274
Program Operacyjny PL04
Dodatkowe informacje:
www.eeagrants.org
www.eog.gov.pl
www.mos.gov.pl/eog
www.nfosigw.gov.pl
Dziękuję za uwagę

similar documents