Prezentacja wybór podręczników - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Report
Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli.
Kompetencje organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu
prowadzącego szkołę.
Warszawa, 11 kwietnia 2013 r.
Departament Jakości Edukacji
Pwa
Prawa i obowiązki nauczyciela
Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do
swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie
uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne
nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do
użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.
Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika
podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
spośród
[art. 12 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela i art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty]
Prawa i obowiązki nauczyciela
Zatem decyzja, czy a jeżeli tak, to z jakich podręczników
korzystać, należy wyłącznie do nauczyciela.
Wyboru podręcznika, nauczyciel powinien dokonywać kierując
się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami
i możliwościami uczniów, którzy będą z niego korzystać.
Prawa i obowiązki nauczyciela
Rozwiązaniem ułatwiającym rodzicom zakup podręczników i znacznie
obniżającym koszty tego zakupu jest wybór przez nauczycieli tych samych
podręczników na kolejne lata.
Korzystaniu przez nauczycieli z takich samych podręczników w kolejnym roku
sprzyja obowiązujące od 18 lipca 2012 r. ograniczenie możliwości składania
wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika,
zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości (nie wcześniej
niż po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia do użytku szkolnego)
[rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku
szkolnego podręczników, Dz. U. z 2012 r., poz. 752]
Prawa i obowiązki dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia
15 czerwca danego roku, zestaw podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego
Dyrektor nie może ingerować w decyzje nauczycieli dotyczące
wyboru podręczników, nie może także podejmować w ich
imieniu wiążących zobowiązań.
[art. 22a ust. 2e ustawy o systemie oświaty]
Oferowanie nauczycielom lub dyrektorom szkół jakichkolwiek korzyści
w zamian za wybór konkretnego podręcznika jest niezgodne
z zagwarantowaną w przepisach prawa oświatowego zasadą autonomii
zawodowej nauczyciela, który w realizacji programu nauczania ma prawo do
swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za
najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników.
Przyjmowanie jakichkolwiek dóbr od wydawców podręczników może
narażać nauczyciela/dyrektora szkoły na zarzut przyjmowania korzyści
majątkowych.
Kompetencje nadzorcze organu sprawującego nadzór
pedagogiczny
Do kompetencji organu sprawującego nadzór pedagogiczny należy ocena
stanu przestrzegania przez szkoły i nauczycieli przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek
i nauczycieli.
Kurator oświaty, w ramach sprawowanego nad szkołami na obszarze danego
województwa nadzoru pedagogicznego, jest uprawniony do prowadzania:
 kontroli planowych (np. kontrola w zakresie wyboru podręczników przeprowadzona
w roku szkolnym 2011/2012)
 doraźnych kontroli, których tematykę i zakres określa samodzielnie kurator oświaty.
[art. 33 ust. 1 ustawy o systemie oświaty]
Kompetencje nadzorcze organu sprawującego nadzór
pedagogiczny
Zakres kontroli prowadzonej przez kuratora oświaty dotyczącej wyboru
podręczników może zatem obejmować następujące kwestie:
 samodzielność wyboru podręcznika przez nauczyciela/nauczycieli, w tym również
ewentualne umowy zawarte przez szkołę z wydawcami podręczników szkolnych
 przesłanki wyboru podręcznika przez nauczyciela/nauczycieli;
 wybór podręcznika z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 podanie przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości zestawu podręczników
obowiązujących w szkole w kolejnym roku szkolnym;
 działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły.
Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego szkołę
Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań
organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania
czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej
szkoły lub placówki;
 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych,
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań
statutowych.
[art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty]
Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego szkołę
Nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych sprawuje organ prowadzący szkołę lub placówkę.
Nadzorowi organu prowadzącego szkołę podlega w szczególności
prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami
budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami
pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.
[art. 34a ust. 1 i 2 i 34b ustawy o systemie oświaty]
Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego szkołę
Prawidłowość pozyskiwania i gospodarowania przez szkołę mieniem
otrzymanym w drodze różnego rodzaju umów np. umów-darowizny, podlega
zatem kontroli organu prowadzącego szkołę.
Kontrola organu prowadzącego może w szczególności polegać na
sprawdzeniu:
 czy dyrektor szkoły posiada upoważnianie (jest umocowany) do
zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi
 czy zawarta przez dyrektora szkoły umowa jest zgodna z przepisami
prawa i nie ogranicza prawa nauczycieli do wyboru podręcznika

similar documents