Realizacja umów przesyłowych - Gaz

Report
IRIESP
Realizacja umów
przesyłowych
Warszawa, 16 października 2012
system, który łączy
Fazy realizacji umów przesyłowych
Nominacje
Złożenie nominacji
Zatwierdzenie nominacji
Ewentualne renominacje i ich zatwierdzenie
Określenie realizacji
Pomiary – dla punktów fizycznych
Alokacje pomiędzy ZUP
Bilansowanie
Określenie całkowitych realizacji dla wejść i wyjść
Porównanie ilości we/wy - określenie niezbilansowania
Przygotowanie HRP
Rozliczenie finansowe ZUP vs OSP
Bilansowanie
Moce
Jakość
system, który łączy
Nominacje
Zasady ogólne
Nominacje składane na dzień następny dla punktów wg PZ
Nominacje zawierają informacje:
Składający nominację (ZUP)
ID punktu którego dotyczy
Ilości godzinowe
Kontrahent w punkcie (odbierający lub dostarczający)
Dla WPWEGG i WPWYGG nominacje w imieniu ZUP składa Giełda Gazu
Ilości godzinowe powinny uwzględniać:
wartości przydzielonej zdolności w danym punkcie
ograniczenia wynikające z IRiESP lub przepisów prawa
Brak wymogu zbilansowania nominacji poszczególnych ZUP
Nominacje podlegają sprawdzeniu z operatorami współpracującymi
Zasada mniejszego strumienia
system, który łączy
Nominacje
Przebieg procesu (D-1)
ZUP
OSP
14:00
OSD, OSM
Nominacja (NOMINT)
14:30
15:15
18:00
Nominacja
(DELORD)
Informacja o wynikach
sprawdzenia zgodności
nominacji
(DELRES)
Zatwierdzenie/odrzucenie
nominacji (NOMRES)
system, który łączy
Renominacje
Przebieg procesu (D)
ZUP
OSP
H0
OSD, OSM
Renominacja (NOMINT)
H0 + 45min Renominacja (DELORD)
H1 + 45 min Informacja o wynikach
sprawdzenia zgodności renominacji
(DELRES)
H0 + 120 min Zatwierdzenie/
odrzucenie renominacji (NOMRES)
H0 – każda pełna godzina
H1 – godzina otrzymania przez OSD, OSM renominacji (DELORD) od OSP
system, który łączy
Prognozy transportowe
Składane przez OSD dla MFPWYOSD i MFPWEOSD dla każdej następnej
doby gazowej,
OSD
OSP
Codziennie do 14:00 D - 1,
Ilości godzinowe,
14:00 D-1
Prognoza transportowa
Uwzględniają ograniczenia,
10% tolerancji trafności prognoz.
system, który łączy
Alokacje
Podmioty dokonujące alokacji
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
OSP
PWE
OSP
PWE
Odbiorca
PWY
OSM
PWE
OSM
PWY
OSM
system, który łączy
Alokacje
Metody alokacji
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
Pomiar
R=N
Pomiar
K.O.
PWE
R=N
ZUP 1
PWE
ZUP 2
R=N
PWY
R=N
R=N
R=N
PWE
OSM
K.O.
PWY
OSM
R=N
R=N
system, który łączy
Alokacje
Podmioty dokonujące alokacji
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
WS
OSP
WR
WS
WPWY
OSD
PWE
OSP
OSD
PWE
WR
WPWE
OSD
Odbiorca
PWY
OSM
PWE
OSM
WR
PWY
OSM
system, który łączy
Obszar Dystrybucyjny
OSP
P
1
WPWY
OSD
WPWE
OSD
OSD
WS
WR
P
WS
2
P
WR
3
P
4
P
5
WR
P
6
system, który łączy
Alokacje
Pomiar dla strefy dystrybucyjnej
A = ΣA
OSD
we δ
OSD
β=1
wy β
δ=0
P=ΣP–ΣP
l
WPWEOSD
WPWY
OSD
OSP
k
– ΣA
WPWYOSD
OSD
WPWE
OSD
P
WS
1
WR
P
WS
2
P
WR
3
P
4
P
WR
5
P
6
ΣA
OSD
= ΣP
OSD
system, który łączy
Alokacje
Proces alokacji dla strefy dystrybucyjnej
WPWY
OSD
OSP
OSD
WPWE
OSD
WS1
WS
P
WR1
1
WR
P
2
WS
WS2
WPWY
OSD
P
3
WR
P
4
OSD
P
5
WR
WR2
WPWE
OSD
P
6
A3
PŹDO > PWR3
niezbilansowanie WPWEOSD
PŹDO < PWR3
niezbilansowanie WPWYOSD
n
Σ
A
i=1
WPWY OSD
m
– i=0
ΣA
WPWE OSD
k
= β=1
ΣP
MFPWY OSD
WR3
l
– δ=0
ΣP
MFPWE OSD
system, który łączy
Alokacje
Harmonogram wymiany informacji
OSP
OSW, Odbiorca
Alokacje szacunkowych ilości paliwa
gazowego
10:00
Alokacja operatywna za
poprzednią dobę gazową
Przekazanie danych pomiarowych
5. Dzień roboczy miesiąca (M+1)
Dane pomiarowe za poprzedni
miesiąc gazowy (M)
Alokacje rozliczeniowych ilości
paliwa gazowego
7. dzień roboczy miesiąca (M+1)
Alokacja rozliczeniowa za
poprzedni miesiąc gazowy (M)
system, który łączy
Bilansowanie systemu przesyłowego
Bilansowanie fizyczne - działania OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa
systemu przesyłowego w tym:
Rynek usług bilansujących prowadzony przez OSP
Bilansowanie handlowe – rozliczenie niezbilansowania ZUP wynikające z różnic
pomiędzy ilościami przekazanymi i odebranymi do/z systemu przesyłowego;
Bilansowanie handlowe obejmuje system przesyłowy i systemy dystrybucyjne;
Mechanizm obszarów dystrybucyjnych
system, który łączy
Bilansowanie
Zasady ogólne
Bilans ZUP
Wszystkie punkty wejścia:
1. Importowe
2. Magazyny
3. Źródła
4. Punkt Wirtualny
Wszystkie punkty wyjścia:
1. Odbiorcy (w tym końcowi)
przyłączeni do systemu OSP
2. Odbiorcy (w tym końcowi)
przyłączeni do systemu OSD
3. Magazyny
4. Punkt Wirtualny
1. Bilansowane są wszystkie punkty wejścia i punkty wyjścia danego ZUP (PZ).
2. Bilans jest ustalany dla każdej doby.
3. Rozliczenie ilości niezbilansowania po każdej dobie.
15
system, który łączy
Bilansowanie
Bilansowanie dobowe - Limity
Poziom Dobowego Limitu Niezbilansowania
Limit dobowy – 5% ilości wprowadzonej do systemu
Zgodne z Rozporządzeniem „systemowym” Ministra Gospodarki
Brak limitów godzinowych
Ograniczenia godzinowe jako wynik godzinowego przydziału
przepustowości w fizycznych punktach
ograniczone
maksymalną
przydzieloną
przepustowością
System Przesyłowy
Bilans
dobowy:
±5%
ograniczone
maksymalną
przydzieloną
przepustowością
16
system, który łączy
16
Bilansowanie
Model rynku
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
WS
WR
PWE
WS
WPWY
OSD
ZUP 1
WR
WPWE
OSD
PWE
WR
PWY
PWE
OSM
PWY
OSM
17
system, który łączy
Bilansowanie
Model rynku
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
WS
WR
PWE
WS
WPWY
OSD
WR
PWE
WPWE
OSD
ZUP 2
WR
PWY
PWE
OSM
PWY
OSM
18
system, który łączy
Bilansowanie
Model rynku
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
WS
ZUPD
WR
PWE
WS
WPWY
OSD
WR
WPWE
OSD
PWE
WR
PWY
PWE
OSM
PWY
OSM
19
system, który łączy
Bilansowanie
Model rynku
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
WS
ZUPD
PWE
WR
WS
WPWY
OSD
ZUP 1
WR
PWE
WPWE
OSD
ZUP 2
WR
PWY
PWE
OSM
PWY
OSM
20
system, który łączy
Rynek usług bilansujących
Zasady ogólne
Rynek usług bilansujących prowadzony przez OSP
Uczestnikiem rynku może być tylko ZUP
Odrębna umowa o udział w rynku usług bilansujących
Umowa ramowa
Oferty składane na każdy dzień
Standardowe usługi systemowe
Ilości i ceny dla poszczególnych godzin w dobie której oferta dotyczy
Składane droga elektroniczną
Podlega regulacjom Prawa o Zamówieniach Publicznych
Oferty przyjmowane wg kryteriów:
Rodzaj usługi w zależności od potrzeb systemu
Dla danego rodzaju usługi wg kryterium ceny
dla równoważnych wykorzystywane proporcjonalnie do ilości w ofercie
Realizacja poprzez złożenie odpowiednich (re)nominacji podlegających normalnej
procedurze zatwierdzania
system, który łączy
Rynek usług bilansujących
Standardowe usługi systemowe
WPWE WPWE
OTC
GG
WPWY WPWY
OTC
GG
FPWE
FPWY
2
1
WPWY
OSP
WPWE
OSP
Dostawa do OSP w punkcie wirtualnym - WPWYOSP
2. Pobór od OSP w punkcie wirtualnym - WPWEOSP
1.
system, który łączy
Rynek usług bilansujących
Standardowe usługi systemowe
WPWE WPWE
OTC
GG
WPWY WPWY
OTC
GG
5
FPWE
4
FPWY
3
2
1
WPWY
OSP
1.
2.
3.
4.
5.
WPWE
OSP
Dostawa do OSP w punkcie wirtualnym - WPWYOSP
Pobór od OSP w punkcie wirtualnym - WPWEOSP
Dostawa do OSP w fizycznym punkcie wejścia
Pobór od OSP w fizycznym punkcie wyjścia
Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od OSP w WPWEOSP
system, który łączy
Rynek usług bilansujących
Standardowe usługi systemowe
WPWE WPWE
OTC
GG
WPWY WPWY
OTC
GG
4
FPWE
FPWY
3
WPWY
OSP
WPWE
OSP
.
2. .
3. Dostawa do OSP w fizycznym punkcie wejścia
4. Pobór od OSP w fizycznym punkcie wyjścia
1.
system, który łączy
Rynek usług bilansujących
Standardowe usługi systemowe
WPWE WPWE
OTC
GG
5
FPWE
WPWY
OSP
1.
2.
3.
4.
5.
WPWY WPWY
OTC
GG
FPWY
WPWE
OSP
.
.
.
.
Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od OSP w WPWEOSP
system, który łączy
Rynek usług bilansujących
Standardowe usługi systemowe
WPWE WPWE
OTC
GG
WPWY WPWY
OTC
GG
5
FPWE
4
FPWY
3
2
1
WPWY
OSP
1.
2.
3.
4.
5.
WPWE
OSP
Dostawa do OSP w punkcie wirtualnym - WPWYOSP
Pobór od OSP w punkcie wirtualnym - WPWEOSP
Dostawa do OSP w fizycznym punkcie wejścia
Pobór od OSP w fizycznym punkcie wyjścia
Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od OSP w WPWEOSP
system, który łączy
Rozliczenie i opłaty związane z realizacją umowy
Opłaty wynikające z postanowień Taryfy
Opłaty wynikające z IRiESP
Rozliczenie ilości niezbilansowania dobowego
DIN x CRG
Kwoty określane dla każdego dnia – odrębne pozycje na fakturze
Faktury wystawiane co miesiąc przez OSP i ZUP
Rozliczenie przekroczenia DLN
Ilość na wejściach < 4 mln kWh => DIN x 0,1 x CRG
Ilość na wejściach >= 4 mln kWh => DIN x 0,2 x CRG
Trafność Nominacji (ZUP)
Tolerancja 10%
Ilość przekroczenia x 0,02 x CRG
Opłat nie pobierane dla
punktów gdzie funkcjonuje koto operatorskie
WPWYOSD i WPWEOSD
Trafność Prognoz Transportowych (OSD)
Tolerancja 10%
Ilość przekroczenia x 0,01 x CRG
Pierwszy rok obowiązywania IRIESP - gratis
system, który łączy
Dziękuję za uwagę
system, który łączy

similar documents