Spotkanie Dyrektorów Instytutów Wy*szej Szko*y Humanitas w

Report
Krajowe Ramy Kwalifikacji
SPOTKANIE DYREKTORÓW
INSTYTUTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY
HUMANITAS W SOSNOWCU
Harmonogram prac

Do 28 lutego 2012 – każdy Instytut, w ramach prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
opracowuje opis efektów kształcenia dla prowadzonego przez siebie kierunku studiów oraz
– oddzielnie – dla każdej realizowanej w jego ramach specjalności. Opis efektów kształcenia
dla kierunku musi być zgodny z opisem efektów kształcenia dla danego obszaru nauki (np.
nauki humanistyczne, nauki społeczne).

Do 30 marca 2012 – opisy efektów kształcenia dla danego kierunku studiów zostaną
przeanalizowane i zatwierdzone przez zespół ekspercki ds. Krajowych Ram Kwalifikacji
powołany na szczeblu uczelni. Zespół ten, w terminie do 30 marca 2012 roku, opracuje
także ramowe plany studiów (rozkład przedmiotów w semestrach) zgodne z metodologią
KRK dla wszystkich kierunków. Plany te zostaną przygotowane na podstawie opisów
efektów kształcenia przygotowanych przez poszczególne Instytuty i przekazane drogą emailową Dyrektorom Instytutów.

Do 30 maja 2012 – każdy Instytut opracowuje programy kształcenia dla wszystkich
przedmiotów (podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych) przewidzianych w planie
studiów (sylabusy). Programy kształcenia dla przedmiotów muszą być skonstruowane
zgodnie z metodologią KRK, a zatem winny być zbudowane w oparciu o efekty kształcenia.

Do 15 czerwca 2012 roku – każdy Instytut, w ramach prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia i
we współpracy z Działem Toku Studiów, przygotowuje ostateczną wersję planu i programu
studiów dla prowadzonego przez siebie kierunku studiów zgodnie z metodologią KRK.

Do 30 czerwca 2012 roku – zatwierdzenie planów i programów studiów przez Rady
Wydziałów.
Zespół ds. KRK
 Dariusz Rott
 Michał Kaczmarczyk
 Jadwiga Bakonyi
 Katarzyna Walotek-Ściańska
 Maja Chyży
 Piotr Celej - sekretarz
Elementy programu
 -formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne)
 -profil studiów (ogólnoakademicki czy praktyczny) -
określają Instytuty
 -przewidywane efekty kształcenia zdefiniowane w
kategorii wiedzy, kompetencji i umiejętności–
określają Instytuty
 -sylwetkę absolwenta szczegółowo opisującą efekty
kształcenia zdefiniowane w kategorii wiedzy,
kompetencji i umiejętności absolwenta, które
nabywa on po ukończeniu studiów (dla kierunku oraz
– oddzielnie – dla każdej specjalności) – określają
Instytuty
 -związek kierunku z misją uczelni - określają Instytuty
 -związek kierunku z potrzebami otoczenia społeczno-
gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku
pracy) - określają Instytuty
 -opis zasad i form, w których przedstawiciele otoczenia
społeczno-gospodarczego (zwłaszcza przedstawiciele
pracodawców) uczestniczyli w tworzeniu programu studiów
i definiowaniu efektów kształcenia - określają Instytuty
 -lokalizację programu w obszarze kształcenia - określają
Instytuty
 -cel studiów, zdefiniowany z uwzględnieniem
prowadzonych w jednostce badań naukowych, możliwości
kadrowych uczelni oraz potrzeb uczelni i jej interesariuszy
zewnętrznych (partnerów społecznych - pracodawców,
organizacji branżowych) - określają Instytuty
 -oryginalne i innowacyjne cechy programu studiów stanowiące o




jego atrakcyjności i konkurencyjności - określają Instytuty
-liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla
uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi studiów –
określa Dział Toku Studiów
-moduły kształcenia – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z
przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów
kształcenia oraz liczby punktów ECTS - określa Dział Toku Studiów
-wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku gdy
program kształcenia przewiduje praktyki – określa Dział Toku
Studiów
-sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
osiąganych przez studenta - określają Instytuty, z uwzględnieniem
przepisów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Wysokiej Jakości
Kształcenia







-plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej - określa
Dział Toku Studiów
-łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów określa Dział Toku Studiów
-łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z
zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla
określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia - określa Dział Toku Studiów
-łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o
charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - określa
Dział Toku Studiów
-minimalną liczbę punktów, którą student musi uzyskać, realizując moduły
kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku
studiów - określa Dział Toku Studiów
-minimalną liczbę punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z
wychowania fizycznego - określa Dział Toku Studiów
Macierze – określają Instytuty
Czym jest profil studiów?
Określa charakter kształcenia na danym
kierunku. Może mieć charakter praktyczny
(kierunek służący zdobywaniu przez studenta
umiejętności praktycznych) lub ogólno
akademicki (kierunek obejmujący zajęcia
służące zdobywaniu przez studenta
pogłębionych umiejętności teoretycznych).
Czym jest cel studiów?
 Cel studiów jest formułowany z punktu
widzenia Instytutu jako jednostki
zarządzającej kierunkiem studiów. Jest to
szeroki, ogólny opis intencji kształcenia.
Wskazuje na to, co wykładowcy zamierzają
osiągnąć w programie kształcenia.
 Np. Celem studiów jest: przekazywanie wiedzy
w zakresie…; wyrobienie umiejętności…;
przygotowanie absolwenta do…
Czym są efekty kształcenia?
 Efekty kształcenia definiujemy dla kierunku studiów
i specjalności oraz dla konkretnych modułów
(przedmiotów) znajdujących się w programie
studiów. Efekty kształcenia to oczekiwane rezultaty
procesu kształcenia definiowane w punktu widzenia
studenta. Efekty kształcenia - definiowanie w
kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych - tworzą zbiór, który ma być podstawą
nadawania kwalifikacji absolwenta. Efekty
kształcenia dla kierunku muszą odpowiadać efektom
kształcenia dla obszaru wiedzy oraz znajdować
pokrycie w efektach kształcenia dla poszczególnych
modułów (przedmiotów).
Macierz pokrycia
Symbol
efektu dla
kierunku
Efekt kształcenia dla
kierunku
Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszaru (symbol efektu
kształcenia dla obszaru)
WIEDZA
KOMPETENCJE
UMIEJĘTNOŚCI
DZ_U02
Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, w
szczególności normami z zakresu prawa prasowego i
autorskiego,
w celu rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego z
zakresu
dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Dz_U04
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych związanych z funkcjonowaniem środków
masowego przekazu
S1A_U05
S1A_U08
Uwagi
Macierz efektów kształcenia
Symbol efektu
Przedmiot
Szczegółowe efekty kształcenia dla
programu studiów I stopnia na
kierunku pedagogika
Dydaktyka
ogólna
Resocjalizacja
Podstawy
negocjacji
Metody
Wstęp do nauki o
badawcze w
komunikowaniu
pedagogice
WIEDZA
P_W_01
Zna elementarną terminologię
używaną w pedagogice i rozumie
jej źródła oraz zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych
Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki
w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi
dyscyplinami naukowymi
Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne,
psychologiczne i społeczne stanowiące
teoretyczne podstawy działalności
pedagogicznej
+
+
+
+
+
+
Dziękuję za uwagę 

similar documents