Prezentacja

Report
O SPRAWIEDLIWOŚCI
W OCENIANIU
PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie
2. Statut Szkoły
FUNKCJE OCENIANIA
Ocenianie ma pomóc uczniowi w:
• Poznaniu własnych możliwości
• Rozwoju psychofizycznym
• Budowaniu właściwej motywacji
• Kształtowaniu zainteresowań
• Nabywaniu wiedzy
CELE NOWOCZESNEGO OCENIANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia.
Obserwowanie rozwoju ucznia.
Dostarczanie informacji zwrotnej głównym podmiotom.
Wspieranie rozwoju.
Rozbudzanie motywacji uczenia się.
Uczenie systematyczności, organizowanie uczenia się.
Kształtowanie obrazu samego siebie.
Uświadamianie oceny jako elementu rzeczywistości.
Uczenie umiejętności oceny, korzystania z niej.
Wdrażanie do samooceny.
Sprawdzanie wiadomości i umiejętności.
Przygotowanie do „zdrowej rywalizacji".
Wdrażanie do przestrzegania norm, zasad funkcjonujących w różnych organizacjach.
Rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji.
Gromadzenie informacji .
Psychiczne wzmacnianie ucznia (wskazywanie „mocnych" stron).
Niwelowanie stresu, lęku, agresywnego zachowania.
PRZYPADKI UCZNIÓW
I
Danusia jest zdolną uczennicą, zawsze sumiennie
przygotowaną do lekcji. Wszystkie kartkówki i
sprawdziany pisze na oceny dobre i bardzo
dobre. Dziewczynka chętnie się uczy, bo nauka
sprawia jej przyjemność. Na lekcjach jest
aktywna i niezawodna w pracy. Jednak pewnego
dnia Danusia nie odrobiła bardzo ważnej pracy
domowej, choć nie była dla niej trudna.
Dziewczynka zwyczajnie zapomniała i jest jej z
tego powodu wstyd. Wzbudziło to sensację w
klasie . Uczniowie z niecierpliwością, ale i
satysfakcją czekają na reakcję nauczyciela.
II
Staś jest chłopcem mającym trudności w nauce.
Ciężko pracuje w domu, uważa na lekcjach, ale
pomimo to efekty jego wysiłku są niezadowalające.
Kartkówki i sprawdziany, które pisze wypadają słabo.
Często Staś na naukę poświęca dużo więcej czasu niż
jego koledzy, zostaje po lekcjach na zajęciach
wyrównawczych, zawsze odrabia pracę domową, ale i
tak nie dorównuje innym. Pewnego dnia Staś nie
odrobił bardzo ważnej pracy domowej.
III
Basia jest dziewczynką mającą zdiagnozowane trudności
w nauce. Powinna w domu poświęcać więcej czasu na
odrabianie prac i wyrównywanie braków (takie są
zalecenia poradni), ale ona tego nie robi. Nie lubi się uczyć
i nawet nie stara się tego ukrywać. Na lekcjach rozmawia,
niechętnie współpracuje z nauczycielem, nie rozlicza się z
zadanych prac, nie przynosi przyborów, wymyśla
różnorodne powody swoich zachowań . Basia nie
uczestniczy w zajęciach wyrównawczych, bo woli w tym
czasie zabawę w świetlicy szkolnej. Pewnego dnia Basia
nie odrobiła bardzo ważnej pracy domowej.
IV
Wojtek to bardzo zdolny uczeń. Nauka
przychodzi mu z łatwością, dlatego poświęca jej
bardzo mało czasu. Nie lubi pisemnych prac
domowych, więc rzadko je odrabia. Kartkówki i
sprawdziany pisze wyłącznie ,, z głowy”, bo nigdy
się do nich nie przygotowuje. Wojtkowi nie
zależy na dobrej opinii, dlatego często
przeszkadza na lekcji lub zajmuje się innymi
sprawami. Rzadko przynosi przybory, nie dba o
uzupełnianie braków i zaległości. Działa
demotywująco na innych uczniów. Pewnego dnia
Wojtek nie odrobił bardzo ważnej pracy
domowej.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OCENĘ
Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych
Systematyczność i rzetelność w pracy
Indywidualne możliwości edukacyjne ucznia
Zaangażowanie ucznia w proces nauczania
Sytuacja domowa/środowiskowa
PRZYKŁADOWE WNIOSKI
• Sprawiedliwie, ocenianie to takie, które
uwzględnia indywidualne możliwości i
potrzeby rozwojowe uczniów.
• Oceny są obiektywne wtedy, gdy
uwzględniają ustalone przez n-la
kryterium ( za brak pracy domowej uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną).
CECHY OCENY SZKOLNEJ
• Obiektywność
• Trafność
• Rzetelność
• Jawność
• Mobilizacja ucznia do pracy

similar documents