Národní program podpory cestovního ruchu

Report
Možnosti podpory
z Národního programu podpory
cestovního ruchu
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
odbor cestovního ruchu
Národní program podpory cestovního ruchu
HISTORIE
 Program realizován v období 2010 - 2013, koncem roku 2013 schváleno
prodloužení na roky 2014 a 2015. V letech 2011 - 2014 vyhlášen prostřednictvím
podprogramu Cestování dostupné všem.
 Zaměřen na podporu rozvoje domácího cestovního ruchu, rozšíření
sezónnosti aktivit cestovního ruchu, podporu aktivit spojených s
cestováním znevýhodněných skupin obyvatel - dětí, rodin s dětmi, seniorů
a handicapovaných.
 Dotace je poskytována podnikatelským subjektům (právnické – obchodní
společnosti a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost) ve výši max. 50
% uznatelných výdajů akce. Města a obce se mezi příjemce dotací mohly dostat
prostřednictvím svých podnikatelských organizací (Technické služby apod.)
Maximální výše celkových výdajů akce omezena na 5 mil. Kč.
 Alokace finančních prostředků na NPPCR v letech 2012 - 2014 50 mil. ročně.
Národní program podpory cestovního ruchu
HISTORIE

Podprogram je určen na podporu následujících oblastí:
 Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty
a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél
pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras;
 Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu;
 Zavedení /zlepšení/ navigačních a informačních systémů pro senzoricky
postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené
návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
Povinnou součástí každé akce je propagace vytvořeného produktu ve výši
5 -10 % celkových výdajů akce.
Bilance NPPCR v letech 2010 - 2014
PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ A PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ – PENÍZE
ROK
Počet
doručených
žádostí
Počet
přidělených
dotací
Výše dotace
v tis. Kč
%
2010
83
36
64 325
43,4
2011
58
42
68 071
72,4
2012
64
35
48 385
54,7
2013
59
32
52 828
54,2
2014*
73
33
49 024
45,2
SOUHRN
337
178
282 633
52,81
* v realizaci
Bilance NPPCR v letech 2010 - 2014
GRAF PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ A PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ
90
83
80
73
70
64
50
40
59
58
60
Počet doručených žádostí
42
36
35
32
33
2013
2014
30
20
10
0
2010
(r. 2014 – návrh)
2011
2012
Počet přidělených dotací
Národní program podpory cestovního ruchu
pro rok 2015+
 Předpokládané zaměření NPPCR – dva podprogramy:
o Cestování dostupné všem – zůstane zachován charakter podprogramu.
o Podpora cestovního ruchu v destinacích – nový podprogram.
Vyhlášení podprogramů bude záležet na výši alokace finančních prostředků ze
státního rozpočtu, které budou NPPCR přiděleny.
 Cestování dostupné všem - pokračování
o Oproti minulým rokům dojde ke zrušení podpory některých aktivit – pořízení
ekologických dopravních prostředků, vybavení půjčoven sportovního vybavení.
o Některé aktivity mohou být vyzvednuty – parkovací věže pro cyklisty, společně
s možnou úpravou výše projektu.
o Rozšíření příjemců dotací o města a obce.
Národní program podpory cestovního ruchu
pro rok 2015+
NOVÉ: rok 2015 - vize
 Cestovní ruch v destinacích
o Pořádání aktivit, kulturních a sportovních akcí v regionu s cílem
přilákání účastníků cestovního ruchu do destinace.
o Příprava itinerářů pro turistické poznávací akce (výlety) a jejich
prezentace prostřednictvím internetu.
o Propagace prostřednictvím internetu, aplikací do chytrých mobilů,
na prostředcích veřejné hromadné dopravy apod.
Předpokládaní příjemci podnikatelské subjekty, obce města a obecně
prospěšné společnosti.
Uvažovaná alokace na podprogram 50 mil. Kč.
Národní program podpory cestovního ruchu
 Plánované vyhlášení výzvy na rok 2015 – přelom
2014/2015
 Aktuální informace o programu na www.mmr.cz pod
heslem dotace a programy - cestovní ruch, zde jsou i
kontakty na pracovníky odboru cestovního ruchu
Národní program podpory cestovního ruchu
UKÁZKY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ
Akce:
Příjemce:
Veřejné WC Odry na Kostelní ulici
Oderská městská společnost, s.r.o.
V zastavěné části města Odry,
v blízkosti muzeí, zámeckého parku
a náměstí bylo nově vybudováno
veřejné WC – muži, ženy
i samostatná sprcha vše
bezbariérové, přístupné pomoci
mincovního automatu, případně
prostřednictvím euroklíče.
Veřejné WC Odry
na Kostelní ulici
NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU
Akce:
Kutná Hora dostupná všem
Příjemce: Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o.
Vytvořen navigační a informační systém pro návštěvníky historického
města - Kutné Hory.
Informační kiosky vč. možnosti stažení
aplikace pro chytré telefony - obsahují mapu
s vyznačením celého navigačního systému
ve městě a hlavních turistických atraktivit – vše
provedeno s ohledem na specifické potřeby
dětí, osob s handicapem, slabozrakých
a nevidomých, nedoslýchavých a hluchých.
dětí.
Kutná Hora dostupná všem
Aplikace pro chytré telefony – informační databáze o důležitých
památkách, místech a akcích města. Též ve formě audio pro osoby
s poruchou zraku.
Orientační informační systém – doplněn o tištěné mapy-průvodce.
6 Informačních tabulí na hlavních parkovacích plochách s mapou
a vyznačením orientačního
systému a možnosti stáhnutí
aplikace.
NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU
Akce:
Příjemce:
Informační a navigační systém pro
senzoricky handicapované
Království železnic a.s.
Díky vytvořenému systému si v expozici největší modelové železnice
ČR přijdou na své i zrakově a sluchově postižení a navíc se zvýšil
komfort návštěvy expozic seniorům a menším dětem. Systém jim
„přečte“, co se na kolejišti děje.
Informační a navigační systém pro senzoricky
handicapované
Texty a obraz na kioscích je možné zvětšovat, jsou k dispozici též jako:
- audionahrávky;
- video v českém znakovém jazyce;
- vytištěny Braillovým písmem.
Technicky je realizován sítí 27 všesměrových kamer umístěných nad
kolejišti propojených k 9 informačním kioskům s dotykovými panely.
Na realizaci se podíleli i sami handicapovaní – poradenství, překlad.
NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU
Akce:
Příjemce:
Vybudování odpočívadla u turistické trasy
v srdci České Kanady
Czech Canada s.r.o.
Atraktivní odpočívadlo s vyhlídkovou plošinou
ve 33,3 metrech, posezením a informační
tabulí se zajímavostmi z oblasti České Kanady.

similar documents