Positief opvoeden

Report
Positieve Bahavior Support
positief opvoeden
14 mei 2014
Welkom en Mededelingen
• welkom
• Denkt u aan het invullen van het
tevredenheidsonderzoek.
Programma
Positief opvoeden en PBS
1. Wat is PBS en wat betekent dit voor school?
2. Een beeld van de stand van zaken op dit moment in de school. Welke
stappen hebben we al gezet)
3. School Wide Positieve Behavior Support. Samenwerking met ouders.
4. Zelf aan de slag in groepjes met:
-zie de positieve kanten van je kind
-welke soort beloningen kun je geven
-hoe complimenteer en beloon je
Pauze
Andere onderwijstijden?
1. Aanleiding voor dit onderwerp
2. Verschillende onderwijstijdenmodellen
3. Vragen
School Wide positieve Behavior Support
• http://www.youtube.com/watch?v=tQALt-KOzc0
• School Wide= school wijd = samen met alle
betrokkenen rondom de school
• We willen graag met u als ouders samenwerken hierin.
Dit schept voor kinderen nog meer duidelijkheid.
• We willen u nadrukkelijk informeren. Via nieuwsbrief.
Deze ouderavonden. En de borden die in de school
hangen
De voornaamste doelen van PBS
1. Hoe probleemgedrag te voorkomen?
2. Hoe er zo goed mogelijk mee om te gaan als het zich
toch voordoet?
Wat is PBS
PBS coach
Preventie staat centraal
Positieve psychologie
Hoe reageren?
10%-30%-60%
inhoud-klank-lich.taal
Prof. Luc Stevens
“Zonder relatie, geen prestatie”.
Systematisch
positief bekrachtigen
• 4:1
:
•
•
•
•
•
Evidence based
aanleren nieuw gedrag
onderhouden van al aangeleerd gedrag
Beloningssysteem individueel-groep
Het doet wat met jou!
Actief negeren (klein probleem gedrag)
“Dat wat aandacht krijgt groeit”
REACTIE PROCEDURE
Besluitvorming o.b.v. data
• Van “onderbuikgevoelens”
naar verheldering
• Klopt het?
• Data als basis voor
besluitvorming over
interventies
• Meten resultaat
Universele principes aanleren
gedrag
1. heb
duidelijke
verwachtingen
5. eenduidige
consequenties
bij
onacceptabel
gedrag
2. leer
verwachtingen
aan
3. positief
4. minimaliseer bekrachtigen
aandacht voor van gewenst
licht ongewenst
gedrag
gedrag
Voorkomen van groot probleem gedrag
• https://www.youtube.com/watch?v=mzg8E31JU2Q
Welke PBS-stappen zijn er tot nu
toe gemaakt op ‘t Startblok?
Vanuit de kernwaarden
• Verantwoordelijkheid
• Samen plezier
• Respect
hebben we verwachtingen voor de hele school
geformuleerd.
Deze hebben we in een Matrix uitgewerkt.
Deze zie je overal in de school
Matrix
• Een matrix met alle verwachtingen voor
alle ruimten
• Een matrix per ruimte:
-plein
-toilet
Versie 06-11-13
Samen Plezier
Verantwoordelijkheid
Overal

Ik zorg goed voor de 
ander(en).
Gang


Ik help een ander.
Ik zorg ervoor dat
anderen rustig kunnen
werken (tafelstem).


Ik laat anderen rustig
naar het toilet gaan.
Ik laat iedereen
meespelen.
Ik zorg voor veiligheid
van mezelf en van
anderen.
Toilet
Plein


Respect
Ik zorg goed voor onze
spullen.

Ik gedraag me rustig.
Ik loop rustig en
doelgericht in de school.
Ik zorg dat de gang
netjes blijft.

Ik geef anderen de
ruimte.
Ik groet anderen.
Ik luister naar alle bij
school horende
volwassenen.


Ik ga zitten op het toilet.
Ik was mijn handen na
het toiletgebruik.


Ik speel op de
afgesproken plaatsen.
Ik speel met de juiste
speelmaterialen.







Ik ben alleen in het
toilethokje.
Ik houd het toilet netjes.
Ik speel eerlijk.
Ik ga op de juiste manier
om met de natuur.
Verwachting 3 WC gedrag
Verwachtingen uitgewerkt
• Elke verwachting hebben we uitgewerkt
in structuurafspraken
Bijvoorbeeld:
Plein: Ik speel op de afgesproken plaatsen
• De groepen 1 en 2 spelen tot en met de voetstappen (voor
de draak)
• De groepen 3 tot en met 8 spelen op het hele speelplein.
• Er wordt gespeeld tot de boomstam bij het buitenhok van de
kleuters.
• Voetbal en basketbal vindt plaats achter de draak.
• Tussen de draak en de voetstappen wordt er gespeeld met
kleine ballen, tennis, tafeltennis e.d.
•
Aanleren van gedrag
• Kinderen gaan niet vanzelf het gewenste ggedrag
vertonen.
• Je moet eerst helder verwoorden wat je wilt
van kinderen.
• Daarom gaan we lesjes geven in de verwachtingen die
we hebben
Pijler PBS:
actief aanleren nieuw gedrag
1= Goed voorbeeld
3=Goed voorbeeld
Groep
voorbereiden
Groep
voorbereiden
‘Modelen’
‘Modelen’
Nabespreken
Nabespreken
2= Fout voorbeeld (doet de leerkracht altijd zelf!)
4=Leerlingen oefenen
Groep
voorbereiden
Groep
voorbereiden
Fout voordoen
Kind doet het
op de juiste
wijze voor
Nabespreken
Nabespreken
1= Goed voorbeeld
We gaan vandaag een lesje leren over hoe we ons
gedragen als we naar de wc gaan.
Wie kan de afspraken die we hebben opnoemen?

Tijdens de instructie ga ik niet naar de wc

Als de school begint ga ik nog niet naar de wc
(dus niet om 8.30/13.30 en om 10.30 na de
pauze

Als het wc kaartje is omgedraaid wacht ik met
naar de wc gaan. De wc is dan bezet. Als de wc
vrij is kan ik gaan.

Ik draai het wc kaartje om. Ik ga alleen naar de
wc. Er is altijd maar een kind op de wc.

Ik zit op het toilet. Ook de jongens.

Ik gebruik voldoende, maar niet teveel
toiletpapier

Ik spoel door.

Ik was mijn handen en droog mijn handen af
met één handdoekje.

Ik gebruik een handpompje zeep.

Ik draai de kraan dicht na gebruik.

Ik ga terug naar de klas en draai het kaartje
weer omdat zodat de andere kinderen kunnen
zien dat de wc vrij is
Fout
voordoen







Je loopt naar de wc en zegt dat het 8.30
uur is en dat je eerst naar de wc gaat en
als er nog tijd over is ga je lezen en je
vergeet het kaartje om te draaien.
Je gaat eerst op de gang een rondje lopen
en gaat dan pas naar de wc.
Je gaat op de wc zitten en zingt een
liedje.
Je vergeet door te spoelen.
Je wast je handen en laat de kraan de
heel tijd volop aanstaan.
Je droogt je handen af met 2/3 doekjes .
en laat deze naast de prullenbak vallen.
Je kijkt er naar en laat ze liggen.
Je gaat terug naar de klas en draait nu
wel het wc kaartje om.
Complimenteren en Belonen
• 3 per dag richtlijn
• Ieder kind zien registratielijst
• 30 is groepsbeloning de vlag
gaat uit
• Zelf verzonnen niet
materialistische beloning
Verwachtingen tot nu toe
Verwachting 1: rustig en doelmatig lopen in
de gang
Verwachting 2: pleingedrag
Verwachting 3: WC gedrag
Reactieprocedure
Omgaan met groot- en klein negatief gedrag
• Zo weinig mogelijk aandacht geven aan
negatief gedrag.
-negeren
-reactie procedure klein negatief gedrag
-reactie procedure groot negatief gedrag
• Vraag je eerst elke keer af of je helder genoeg
geweest bent in het benoemen van het gewenste
gedrag.
• Bepaal of het gedrag is dat je kunt negeren.
REACTIE PROCEDURE
Zelf aan het werk
In groepjes onder begeleiding van een leerkracht
Aan de slag met 3 verschillende invalshoeken:
• zie de positieve kanten van je kind
• welke soort beloningen kun je geven
• hoe complimenteer en beloon je
30 minuten in groepjes met in iedere groep in ieder geval een
leerkracht.

similar documents