Letöltés

Report
Felnőttképzési törvény
végrehajtási rendeletei
Jogszabály tervezetek
• Kormányrendelet
– a felnőttképzési tevékenység folytatásához
szükséges engedélyezési eljárás és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató
intézmények nyilvántartásának vezetésére,
valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
Nyilvántartás, benyújtás
• Engedéllyel rendelkezők nyilvántartása
• On-line felületen megtalálható elektronikus
űrlap kitöltésével
• Programok benyújtása előzetes szakértői
véleménnyel
• Vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés
Személyi feltételek
• Szakmai vezető pedagógiai, andragógiai
főiskolai, vagy egyetemi végzettségét igazoló
oklevél – munkaviszony – 3 év felnőttképzési
szakmai gyakorlat
• Oktatónál nem elvárás a munkaviszony
• Szakmai képzés elméleti oktatói – szakképzési
törvény
• Szakmai gyakorlati oktató – szakirányú
szakképzettség, öt éves gyakorlat
Nyelv - tanárok
• Általános nyelvi képzés: nyelvtanár adott
nyelvből; anyanyelvi tanár – nyelvtanár, KER
C1 – 30 %
• Szaknyelv: szakmai képzettség + KER C1;
nyelvtanár – KER C1
Tárgyi feltételek
• Képzési programnak megfelelő tárgyi
feltételek
• Meg kell felelnie az oktatási intézményekre
előírt szabványoknak, vagy az azokkal
egyenértékű építési és műszaki előírásoknak
A
1
2
3
4
4.1
B
C
Helyiségek
Tanterem I.
Mennyiségi mutató
Megjegyzés
képzési helyszínenként*,
a terem alapterülete nem lehet
egyidejűleg képzésben lévő kevesebb, mint 1,5 m2/fő
– maximum 30 fős csoportonként 1
Adminisztrációs iroda és
irattár
Ügyfélszolgálati helyiség
vagy pult
intézményenként 1
Kiszolgáló helyiségek:
WC helyiség
intézményenként,
elérhetőség jelzésével
képzési helyszínenként
képzési helyszínenként és
nemenként 1-1
4.2
WC helyiség és mosdó
mozgáskorlátozottak
számára felszerelve
érintett létszám szerint
4.3
Kerekesszék-tároló
képzési helyszínenként,
szintenként 1
az egy időben jelen lévő
résztvevői létszám
figyelembevételével
ahol mozgáskorlátozott
résztvevőket képeznek
ahol mozgáskorlátozott
résztvevőket képeznek
A
B
Eszköz, berendezés
Mennyiségi mutató
1 Tanterem
1.1 Tanulóasztalok, székek, vagy résztvevők létszámának
írólapos székek
figyelembe vételével
1.2 Tanári asztal, szék
1.3 Tábla
2 Számítástechnikai
szaktanterem (a tantermi
alapfelszereléseken felül)
2.1 Tábla vagy flipchart
2.2 Számítógépasztal
2.3 Számítógép, internet
hozzáféréssel, perifériákkal
2.4 Informatikai szoftverek,
programok
2.5 Szkenner
2.6 Nyomtató
C
Megjegyzés
mozgáskorlátozottak, középsúlyos
értelmi fogyatékosok és
gyengénlátók esetén állítható
magasságú, dönthető lapú,
peremes, egyszemélyes asztalok;
gyengénlátóknál - szükség szerint egyéni megvilágítási lehetőséggel;
mozgáskorlátozottak székei
állítható magasságú ülőkével,
lábtartóval.
tantermenként 1
tantermenként 1
maximum 25 fő
1
résztvevőnként 1
résztvevőnként 1 felszerelés
szükség szerint
1
tantermenként 1
a képzési program előírásai szerint
3 Nyelvi szaktanterem (a maximum 16 fő
tantermi
alapfelszereléseken felül)
3.1 Hangrögzítő és -lejátszó 1
eszköz (pl.: magnetofon,
CD író-olvasó)
3.2 Álló- és mozgóképvetítő szükség szerint
eszköz
3.3 Nyelvoktató szoftverek szükség szerint
4 Egyéb eszközök
4.1 Fénymásoló
intézményenként 1
4.2 Számítógép internet
hozzáféréssel,
perifériákkal
intézményenként 1
4.3 Hang és képlejátszásra
alkalmas eszköz vagy
eszközök
szükség szerint
Egyéb feltételek
• miniszter rendeletében meghatározott
minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően
kidolgozott minőségbiztosítási rendszer
• a felnőttképzési információs rendszer
működtetéséhez szükséges feltételek
• az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer
működtetéséhez szükséges feltételek
• meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető,
számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem
benyújtását követő évre
Vagyoni biztosíték
• Felnőttképzési tevékenység teljes időtartama
• Az előlegként befizetett képzési díj azon
részének a visszafizetése céljából, amelyre a
képzés bármely okból történő
ellehetetlenülése miatt az intézmény már nem
nyújtott szolgáltatást
• Bankgarancia; biztosítás; lekötött pénzösszeg
• Kettő százalék legalább egy millió forint
Problémák, kérdések
• Helyszín – telephely – helyszíni szemle
• Minőségcélok
–
–
–
–
Éves OKJ-s vizsgaeredmények javulása
Nyelvvizsgát tett személyek aránya nyelvenként
Becsült lemorzsolódási arány
Képzések elégedettségmérésének évi
átlageredményére vonatkozó célkitűzés
• MIR két évenkénti értékelése – olyan szervezet
által, aki minősített keretrendszerrel rendelkezik
Problémák, kérdések
• Elégedettségmérés – legalább 15 perc,
legfeljebb 15 kérdés
• A kötelező kérdésekre adott válaszok
átlageredményét képzésenként és
kérdésenként az intézmény továbbítja a
felnőttképzési információs rendszerbe.
• A szakértő a folyamatban lévő képzés
ellenőrzése keretében elméleti órát, gyakorlati
képzést látogat.
Óralátogatás
A szakértő a (2) bekezdés szerinti látogatás keretében megvizsgálja,
hogy
a) az oktatók megfelelően vezetik-e a haladási naplót, és a jelenlévő
képzésben résztvevők aláírása szerepel-e a jelenléti íven,
b) a folyamatban lévő képzés a felnőttképzési információs rendszerben
jelzett ütemezés szerint halad-e,
c) a tanóra, illetve a gyakorlati képzés tartalmában a képzési program
megvalósulását szolgálja-e,
d) az oktató által alkalmazott módszerek a szakmai és a pedagógiai,
andragógiai követelményeknek megfelelnek-e.
A szakértő az óralátogatáson szerzett tapasztalatairól - a foglalkozást
követően - a felnőttképzést folytató intézmény vezetőjének
jelenlétében megbeszélést tart az oktatóval, melynek során ismerteti
a látogatás során szerzett tapasztalatait.
Jó dolgok
• Engedélyezett képzési programját
módosíthatja – előzetes minősítés
• Az egységes dokumentum elektronikus
formában is vezethető, ha az oktatók és a
résztvevők elektronikus aláírása megfelel az
elektronikus aláírásról szóló törvényben foglalt
rendelkezéseknek.
Miniszteri rendeletek I.
• a felnőttképzési tevékenység folytatásának
engedélyezési eljárása során fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértékéről,
befizetésének és felhasználásának
szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzése során kiszabott
bírság befizetésének rendjéről
OKJ, egyéb szakmai, nyelvi, egyéb
Módosítás:
• az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont szerinti képzési kört érintő
kérelem benyújtása esetén
– 103 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési
programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj
• az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pont szerinti képzési kört érintő kérelem
benyújtása esetén 23 000 forint
Kiegészítés:
• az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont szerinti képzési kört érintő
kérelem benyújtása esetén 63 000 forint összegű alapdíj és a
kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű
kiegészítő díj
• az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pont szerinti képzési kört érintő
bejelentés benyújtása esetén képzési körönként 12 000 forint
Miniszteri rendelet II.
• a felnőttképzési minőségbiztosítási
keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és
működésének részletes szabályairól
Alapelvek
• a) tükrözze azt, hogy irányítási folyamatainak középpontjában a
képzés minőségének emelése áll,
• b) a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul,
• c) önértékelésre épüljön,
• d) a személyi feltételek folyamatos fejlesztésére irányuló
szemléletet tükrözzön és segítse elő az oktatók továbbképzését és
önképzését a képzés minőségének javítása érdekében,
• e) járuljon hozzá ahhoz, hogy az intézmény képzési tevékenységével
kapcsolatos változtatások, a szolgáltatások minőségének javítása
adatokon és visszajelzéseken alapuljon,
• f) a képzési tevékenység külső és belső résztvevőinek bevonására
épüljön,
• g) legyen összhangban az intézmény méretével és képzéseinek
összetettségével
Dokumentumok
Programok
ba) a képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi
felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást, eljárásokat,
bb) a képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi
feltételek, pénzügyi források biztosítására vonatkozó eljárást,
eljárásokat,
bc) a képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és
teljesítményének figyelemmel kisérésére vonatkozó módszereket,
bd) a munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési
programokkal kapcsolatos véleménye visszacsatolására vonatkozó
eljárást, eljárásokat,
be) a képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárást,
eljárásokat;
Oktatók
ca) az oktatók alkalmazásával kapcsolatos
követelményeket és eljárást, eljárásokat,
cb) az oktatók kompetenciáinak fejlesztésével
kapcsolatos módszereket,
cc) az oktatók teljesítményével kapcsolatos
visszacsatolásra vonatkozó eljárást, eljárásokat;
Információs
rendszer
da) a képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel
kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,
db) a képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével
kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,
dc) az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok
gyűjtésére és elemzésére,
dd) az intézmény rendelkezésére álló erőforrások
hatékonyságával kapcsolatos adatok gyűjtésére és
elemzésére,
de) a képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci
hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtésére és
elemzésére,
df) az intézmény tevékenységével összefüggő információ
nyilvánosságával összefüggő eljárásra, eljárásokra;
És még
• Panaszkezelés
• Eltérések kezelése – helyesbítő tevékenységek
• Önértékelésre vonatkozó eljárás
A felnőttképzést folytató intézmény
önértékelésének gyakoriságáról maga dönt.
Tartalmi elemekhez tartozó minőségi jellemzőket
(indikátorokat) kell meghatározni.
Célérték eltérés esetén okfeltárást kell végezni.
Miniszteri rendelet III.
• a felnőttképzési szakmai
programkövetelmények nyilvántartásba
vételének követelményeiről és eljárási
rendjéről, valamint a szakmai végzettség
megszerzésének igazolásáról
Felnőttképzési intézmények
felkészülése
az új felnőttképzési szabályozási
rendszer követelményeire
Fókuszban a TÁMOP 2.2.7. C pályázat
Adultus Felnőttképzést, Szakképzést
Támogató Közhasznú Alapítvány
A pályázatról
• Jogi forma
• Árbevétel
• Konvergencia régióban bejegyzett székhelyen,
telephelyen megvalósuló fejlesztés
• Összeghatár és közbeszerzés
• Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Fenntartási kötelezettség
• A pályázónak/kedvezményezettnek a pályázati
támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalnia kell, hogy a projekt keretében
beszerzett eszközöket, létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt
befejezését követően legalább három évig
fenntartja.
Fő fejlesztési fókuszok
• A tartalom
• A hatékonyság és szervezettség
• A minőség
A TÁMOP 2.2.7. C-ben - egyszerűsítve
• Programok átdolgozása, fejlesztés
• Informatikai támogatás, szoftver
• Folyamat, tevékenység és szervezetfejlesztés
- Minőségbiztosítási rendszer kialakítása
A program
A cél
• Piacképes tartalom
• Szervezett képzési folyamat
• Garanciák a megrendelőnek
• Érintettek profi tájékoztatása
• Bemeneti kompetencia
mérés megalapozása
• Előzetes tudásszint mérés
megalapozása
• Jó tananyag
• Költséghatékonyság
Mit tartalmaz
• A képzés célját
• Kimeneti követelményeket
• Módszereket
• Munkaformákat
• Szervezési információkat
• Kapcsolódási pontokat –
KER, MKKR
• Szakirodalmat
• Az alkalmazott
tananyagokat
A programszakértő
Mit kell tudnia?
• Ismeri és alkalmazza a
pedagógiai és andragógiai
fogalmakat
• Készített programot.
• Megvalósított programot.
• Ismeri az akkreditációs
folyamatot.
• Fejlesztett tananyagot.
• Ismeri, alkalmazza a
jogszabályokat.
Kínálat - kereslet
• Amíg kötelező volt a képzés
– kb. 100 szakértő képzése.
• FSZOE: 150 tag
Hány alkalmas szakértő van?
• 4000x5 modul
• 8 hónap alatt 20.000
szakértői nap
• 250 jó szakértő kerestetik –
szűk keresztmetszet!!!
A szoftver/információs rendszer
Hogyan válasszak?
• Referenciák/cégméret
• Használhatóság – ne túl sok
funkciót/program a
középpontban.
• Adaptálhatóság
• Realizálható
költségcsökkentés
• Ár és fenntarthatóság
• Betanulási, bevezetési idő
Mi van a piacon?
• Ötnél kevesebb kipróbált
alkalmazás.
• Kevés képző intézmény, aki
alkalmaz ilyen eszközt.
• Elvárt éves árbevétel
minimuma:
– 1.000.000 Ft-tól – 65.000 Ftig
• Maximális éves ráfordítás
– Legtöbb felnőttképző 300.000
Ft-ig tolerálja a ráfordításokat.
Alap és választható
• Alap:
– Adminisztráció, szerződéskezelés, programkezelés,
tájékoztatási funkciók stb.
– Adatszolgáltatás (FINY2; OSAP)
• Választható:
– E-learning keretrendszer, tanulási környezet, eportfólió kezelő
– Projektmenedzsment modul
– Számlázási modul
– Előzetes tudásmérő, elégedettségmérő és bemeneti
kompetencia mérő modul
Minőségbiztosítás
Minőségbiztosítás – választási
szempontok?
• Milyen rendszer?
• Milyen működő elemei
vannak?
• Milyen hasznos eszközöket
foglal magába?
• Milyen hosszú az útmutatója?
• Mennyire támogatja a
fejlesztést?
• Ahol nem használ, ugye nem
árt?
Milyen szakértőt válasszak?
• Ismeri-e az intézményi
folyamatokat?
• Van intézményvezetői
tapasztalata?
• Van minőségbiztosítási
tudása?
• Ért a pedagógiai, andragógiai
méréshez, értékeléshez?
• Van informatikai
eszközismerete?
400 Intézmény x 10 nap/8 hónap/2=250 szakértő – Tapasztalati
számok hasonlóak a programszakértők esetében
ismertetettekhez, de nagyobbak az elvárások.
Szervezetfejlesztés, tevékenység
fejlesztése
• Marketing és piacépítés
– Felnőttképzési piaci helyzetfelmérés és stratégia
– Web marketing eszközök
• Innováció, kutatásfejlesztés
– Felnőttképzés és az innováció határterületei
– Forrásbevonási lehetőségek felkutatása, felkészítés
források fogadására.

similar documents