si-Cluster

Report
si-Cluster
Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών
Ανάπτυξη καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων στην Ελλάδα: υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές
Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013
Σύντομη ιστορική αναδρομή
• Το 2008 το si-Cluster έκανε τα πρώτα του βήματα μετά από μια κοινή προσπάθεια σημαντικού μέρους της
Ελληνικής βιομηχανίας που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα, με τη σύσταση της ΕΒΙΔΙΤΕ (Ένωσης
Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών)
• Το 2009 η προσπάθεια αυτή ενδυναμώθηκε με τη συνεργασία με το Corallia.
• Το 2011 έντεκα μέλη υπέγραψαν το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό να δομήσουν τη συνεργασία και τη
διακυβέρνηση του si-Cluster.
• Το 2013 έχουν προσχωρήσει στο μνημόνιο συνεργασίας 23 μέλη: 18 επιχειρήσεις, 2 πανεπιστημιακά εργαστήρια,
1 μονάδα ερευνητικού κέντρου, η ΕΒΙΔΙΤΕ και το Corallia.
• Μέσα στο 2013 έχουν αιτηθεί να γίνουν μέλη του si-Cluster 4 ακόμη εταιρείες, 4 πανεπιστημιακά εργαστήρια και
1 ερευνητικό ινστιτούτο.
• Η στρατηγική, για να θέσει σε κίνηση τον «τριπλό έλικα» στο si-Cluster, έχει αναπτυχθεί σταδιακά:
•
•
•
•
το 2011-12 στη βιομηχανία, με απώτερο στόχο να συμπεριληφθούν στο si-Cluster οι πιο σημαντικές επιχειρήσεις του χώρου
(industry-led cluster).
το 2012-13, το βάρος μεταφέρθηκε στους ακαδημαϊκούς φορείς, έτσι ώστε να επεκταθεί η αλυσίδα αξίας στη βασική και
εφαρμοσμένη έρευνα (innovation focus).
το 2013-14, το si-Cluster αναπτύσει σημαντικές συνεργασίες με δημοσίου συμφέροντος φορείς όπως το Υπουργείο Εθνικής
Αμύνης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τις Υπηρεσίες Επιτήρησης των Συνόρων, το Κέντρο
Μελετών Ασφάλειας, την Ελληνική Επιτροπή Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών
Συνεταιρισμών.
Από το 2014, θα επεκταθούν οι διασυνδέσεις με άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και με άλλα cluster στην Ελλάδα και διεθνείς
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα.
Σε αριθμούς…
• Τα μέλη του si-Cluster αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη μερίδα του ελληνικού ερευνητικού και βιομηχανικού
ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και εφαρμογών.
• Τα μέλη είναι ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα με
περισσότερα από 1000 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης, εκ των οποίων το 35% κατέχει διδακτορικό
ή μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα.
• Το 59% των μελών είναι Ανώνυμες Εταιρείες, το 9% είναι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, το 14% είναι
Ομόρρυθμες Εταιρείες, το 18% έχουν άλλη νομική μορφή (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, αστικές εταιρείες).
Το 28% των βιομηχανικών μελών είναι εταιρείες μεσαίου μεγέθους και το 72% είναι μικρές.
• Το 11% των βιομηχανικών μελών έχουν κύκλο εργασιών μεταξύ 10-50 εκατ. €, το 28% μεταξύ 2-10 εκατ. € και το
61% λιγότερο από 2 εκατ. €. Η οικονομική κρίση είχε ένα σχετικά μικρό αντίκτυπο σε αυτόν τον βιομηχανικό
τομέα σε σχέση με άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας καθώς καμία εταιρεία δεν έκλεισε ενώ αντίθετα
δημιουργήθηκαν μερικές νέες start-ups και έγιναν σημαντικές συγχωνεύσεις. Παράλληλα, οι εξαγωγές
αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία δυο χρόνια και παρουσιάζουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.
• Το 28% των μελών έχουν αναπτύξει κάποια κοινά κανάλια πωλήσεων και το 44% έχουν οργανώσει κανάλια
προμηθειών με κοινούς προμηθευτές, πετυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας.
• Το 28% των μελών έχουν γραφεία σε κοντινή απόσταση ή συστεγάζονται με άλλα μέλη σε επιστημονικά πάρκα ή
κέντρα καινοτομίας χρησιμοποιώντας κοινές υποδομές και υπηρεσίες και πετυχαίνοντας γεωγραφική
συγκέντρωση.
Τα μέλη και οι συνεργαζόμενοι φορείς
Μέλη του si-Cluster από πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης
Οι τεχνολογίες, τα προϊόντα, οι
υπηρεσίες και η καινοτομία
• Από το 2005, τα περισσότερα μέλη του si-Cluster έχουν συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερα από 50 έργα
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency-ESA), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Πλαισίου (Framework Programmes), συλλογικά αλλά και ανεξάρτητα έχοντας συσσωρεύσει σημαντική
τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων, σε διαδικασίες και πιστοποιήσεις,
δεξιότητες και ικανότητες, πρωτότυπα, τεχνολογίες και εφαρμογές σχετικών με το διάστημα. Αυτό ευνόησε τον
σχηματισμό αξιοσημείωτων αλυσίδων αξίας.
• Αναμένεται ότι οι συνεργατικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα θα ισχυροποιήσουν ακόμη
περισσότερο και αποφασιστικά τους εμπορικούς και άλλους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη του si-Cluster καθώς
επίσης με νέους προμηθευτές και πελάτες.
• Σήμερα, τα κοινά και συμπληρωματικά ενδιαφέροντα των μελών του si-Cluster περιλαμβάνουν:
• εφαρμογές σχετικές με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα όπως παρακολούθηση του περιβάλλοντος,
προστασία πολιτών σε καταστάσεις ανάγκης (π.χ., σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές, κ.λπ.), εφαρμογές GIS, ασφάλεια συνόρων και
ακτών, έξυπνα και ασφαλή μεταφορικά συστήματα (θαλάσσιες, εναέριες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές)
• διαστημικές επικοινωνίες και τηλε-αισθητήρες
• νέα υλικά που σχετίζονται με το διάστημα.
Εξειδίκευση
• Specialised microelectronics, embedded systems and materials for space:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALMA: Design of integrated circuits
ANALOGIES: Design of mixed signal and FEC IP structures
CONSTELEX: Design and development of photonic and optoelectronic systems
EMTECH: Research and Development of Systems and Software
INASCO: Advanced Composite Materials, Nanomaterials, Electronics, Sensors
IRIDA: Applications for machine vision
MILTECH: electronic systems, telecom accessories, aircraft harnesses, special purpose electronics
PRISMA: Smart Sensors Wireless Networks
THEON: Sensors (MEMS) and integrated electronic circuits
SPU/ATHENA: Leading-edge technologies in space engineering and science
MICROLAB/ICCS-NTUA: Microprocessors and Digital Systems Lab
MFOL/ICCS-NTUA: Microwave, fibre optics and millimetre wave systems and technologies
• Space-related services:
•
•
•
•
•
•
•
•
EPICOS: Services to aerospace industry
EPOS: Satellite communication networks
INACCESS: Telecommunications and control services
ISI: Command and control, surveillance services
PLANETEK: Satellite mapping services
NEUROPUBLIC: Software for space applications and agro services
SPACE: System integrator and value added solutions provider
INFOTERRA: Information products derived from data acquired by satellite
Όραμα και στρατηγικοί στόχοι
Το όραμα του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών
Τεχνολογιών και Εφαρμογών είναι:
“To create a world class cluster on space technologies and applications”
Ο σκοπός είναι :
“Aiming to develop Greece as a leading region for space technologies and applications
with a high international visibility, capable of developing and attracting high impact
research, development and innovation and business activities”
Στόχοι στην πιλοτική φάση και τη
φάση ωρίμανσης
No.
Indicators
2-years' target
5-years' target
1
Number of committed cluster members
+59%
+127%
2
Number of committed cluster members (SMEs)
+22%
+78%
3
Number of committed cluster members (university labs and
research institutes and units)
+233%
+300%
4
Total turnover of cluster members (enterprises)
+13%
+19%
5
Total exports of cluster members (enterprises)
+39%
+106%
6
Total investments from private investors in cluster members
(enterprises)
+12%
+30%
7
% of R&D investments by cluster members as a share of total
turnover
+67%
+167%
8
Total number of patent applications filed by cluster members
+75%
+180%
9
Total number of quality certifications of cluster members
+48%
+81%
10
Total number of employees in cluster members (enterprises)
+10%
+26%
11
% of postgraduate or PhD degree holders in the cluster members
(enterprises)
+3%
+9%
Επικοινωνήστε μαζί μας
Jorge-A. Sanchez-P.
Θανάσης Πότσης
Σωκράτης Κωστίκογλου
Βασίλης Τσαγκάρης
Δημήτρης Σούντρης
Μανώλης Ζερβάκης
Μακιός Βασίλειος
Μεγαγιάννη Παναγιώτα
Γιαννόπουλος Αντώνης
Νεοφώτιστου Κωνσταντίνα
Βασσιλοπούλου Χριστίνα
Κυριάκος Βλάχος
Παπαηλιού Δημήτρης
Δ: Σώρου 12, 15125 Μαρούσι
Τ: +30.210.63.00.770
Ε: [email protected]
W: www.si-Cluster.gr
Steering Board Member / Acting Cluster Manager
Steering Board Member
Steering Board Member / ACRITAS Coordinator
Steering Board Member
Steering Board Member
MENELAOS Coordinator
Advisory Board Member
Infrastructure Manager / Steering Board Secretary
Marketing Manager
Communication Manager
Financial Manager
R&D Lab Manager
West Greece PoC

similar documents