Aplicatii TB Grupa 1 - Proiecte-electronica

Report
PROIECT
INTERDISCIPLINAR
TEMA PROIECTULUI:
AMPLIFICATOARE DE SEMNAL
MIC CU EMITOR COMUN
AUTORI PROIECT CL.A X-A E
GR.1
COORDONATORI PROIECT
AUTORI PROIECT
 Prof. RUSU CONSTANTIN
FIZESAN COSMIN
ENCIAN TUDOR
VIMAN CLAUDIA
MORAR VASILE
 Prof. COSTINAŞI SIDOR
Perioadă derulare proiect:
30 aprilie – 4 iunie 2012
 CUPRINS

 1. SCOPUL PROIECTULUI
2
 2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE
3
 3. TEMA PROIECTULUI 3
 4. STRUCTURA PROIECTULUI3
 5. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
 6. ATRIBUŢII INDIVIDUALE ÎN CADRUL
PROIECTULUI 5
 7. BIBLIOGRAFIE5
 8. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL PROIECTULUI
4
5
1. SCOPUL PROIECTULUI
 Proiectul – este o metodă complementară de
evaluare, cu caracter aplicativ, întocmit pe baza unei
anumite teme. Proiectul este o metodă activ
participativă, un produs al imaginaţiei elevilor, care
presupune transferul de cunoştinţe, capacităţi,
deprinderi facilitând abordări interdisciplinare şi
consolidarea abilităţilor sociale ale elevilor.
 Obiectivul principal al acestui proiect este
familiarizarea elevilor cu modul de realizare a unui
proiect tehnic şi obţinerea unui produs final prin
îmbinarea cunoştinţelor tehnice de electronică şi TIC cu
deprinderile şi abilităţile practice dobândite la orele de
laborator şi instruire practică de electronică şi TIC.
2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE








Să câştige încrederea în sine în forţele proprii.
Să-şi asume rolurile care îi revin în echipă.
Să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.
Să utilizeze cunoştinţele teoretice de electronică pentru
realizarea sarcinilor care-i revin în cadrul proiectului.
Să utilizeze abilităţile şi deprinderile practice dobândite pentru
realizarea sarcinilor care-i revin în cadrul proiectului.
Să utilizeze cunoştinţele de TIC pentru realizarea şi prezentarea
în format electronic şi online al proiectului.
Să utilizeze cunoştinţele de electronică şi TIC pentru realizarea
simulărilor cu ajutorul simulatoarelor Circuit Maker şi/sau
Multisim.
Să-şi evalueze nivelul de pregătire teoretică precum şi
deprinderile şi abilităţile practice în raport cu cerinţele
proiectului.
3. TEMA PROIECTULUI
 AMPLIFICATOARE DE SEMNAL MIC CU
EMITOR COMUN – este tema care se va
studia şi prezenta în cadrul proiectului.
Proiectul vizează trei componente principale:
 Prezentarea teoretică a unei aplicaţii cu
tranzistoare bipolare.
 Realizarea unor lucrări practice cu
tranzistoare bipolare.
 Realizarea şi prezentarea rezultatelor
proiectului în Power Point, printabil şi online
4. STRUCTURA PROIECTULUI
 A. COMPONENTA
TEORETICĂ
 A1. Schema electronică şi
rolul elementelor schemei

 A2. Mărimi caracteristice
ale amplificatorului cu
emitorul comun

 A3. Stabilitatea
amplificării unui
amplificator cu emitorul
comun
 B. COMPONENTA
PRACTICĂ
 B1.Realizarea unui
amplificator cu emitorul
comun cu simulatorul in
multisim


 B2. Realizarea
amplificatorului practic
 C. COMPONENTA TIC
 C1. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT





ELECTRONIC
C1.1. EDITAREA PROIECTULUI ÎN WORD ŞI
PRINTAREA ACESTUIA
C1.2. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN POWER
POINT
C2. PREZENTAREA PROIECTULUI ONLINE
Se publică proiectul pe platforma
educaţională wikispaces la adresa:
http://proiecte-electronica.wikispaces.com
5. RESURSE ŞI CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE
 A. RESURSE UMANE
 30 ELEVI - 5 GRUPE DE CÂTE 4
ELEVI ŞI 2 GRUPE DE CÂTE 5
ELEVI
 Prof. RUSU CONSTANTIN –
coordonator teorie şi practică
electronică
 Prof. COSTINAŞI SIDOR –
coordonator componenta TIC
 B. RESURSE MATERIALE
 Reţea de calculatoare cu acces





la Internet
Soft simulator electronic
Circuit Maker şi/sau Multisim
Tranzistoare bipolare şi alte
componente electronice
Multitestere digitale, sursă de
tensiune reglabilă, pistoale de
lipit, plăcuţe de probă,
conductoare, materiale de lipit
Aparat foto, CD-uri, CD-rom,
imprimantă
Hârtie de scris format A4,
dosare din plastic, consumabile
 C. RESURSE DE TIMP
 D. CONDIŢII DE
 Proiectul se desfăşoară
pe parcursul a 5
săptămâni în perioada:
DESFĂŞURARE
 În cadrul programului
şcolar şi ca temă de
studiu pentru acasă în
afara programului
şcolar

30 aprilie 2012 –
4 iunie 2012
6. ATRIBUŢII INDIVIDUALE ÎN CADRUL
PROIECTULUI
7. BIBLIOGRAFIE
 Electronică analogică – Vol. I Autor. Prof.
RUSU CONSTANTIN
 Site-ul http://eprofu.ro/electronica
 Auxiliare şi materiale de învăţare de pe siteul http://eprofu.ro/ct/index.html
 Manual TIC clasa a X-a
8. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL
PROIECTULUI
8.1 Schema electronică şi rolul
elementelor schemei
Figura 8.1.1 Amplificator cu emitor
comun
b. Oscilograma semnalului de
intrare (A) şi de ieşire (B)
a. Schema electronică
 GS – generator de semnal –

generează un semnal alternativ
sinusoidal de o anumită
amplitudine şi frecvenţă

  C1, C2 – condensatoare de
cuplaj – blochează componenta
continuă, împiedicând astfel
modificarea tensiunii continue
de polarizare a tranzistorului T.
În curent alternativ
condensatorul reprezintă,
teoretic, un scurtcircuit şi
permite semnalului alternativ să
le parcurgă.


 Ce – condensator de decuplare
– decuplează în curent alternativ
rezistenţa din emitorul
tranzistorului (Re). În curent
alternativ această rezistenţă are
un efect negativ asupra
amplificării în sensul că
micşorează amplificarea
semnalului de c.a.
 R1, R2 – rezistenţe de
polarizare a tranzistorului T –
formează un divizor de tensiune
care asigură în baza tranzistorului
tensiunea optimă de polarizare
8.2 Mărimi caracteristice ale
amplificatorului cu emitorul comun
 Rc – rezistenţa de sarcină
a amplificatorului

  Re – rezistenţă de
stabilizare termică –
asigură funcţionarea
stabilă a tranzistorului în
c.c. la variaţia temperaturii
sau a parametrilor
tranzistorului.

impedanţa de intrare este medie (500 Ω 1500 Ω)










 impedanţa de ieşire este mare (30 kΩ – 50
kΩ)
 amplificarea în curent mare (10 – 100)
 amplificarea în tensiune mare (peste 100)
 amplificarea în putere foarte mare (până
la 10.000)
 semnalul de ieşire este defazat cu 180°
faţă de semnalul de intrare
8.3 Stabilitatea amplificării unui
amplificator cu emitorul comun
 Condensatorul Ce care este conectat în
paralel cu rezistenţa Re, decuplează în c.a.
rezistenţa din emitorul tranzistorului şi
conectează emitorul la masa montajului,
situaţie în care amplificarea în tensiune este
maximă.
 Rezistenţa totală din emitor Re este compusă
din două rezistoare conectate în serie Re1 şi
Re2. Condensatorul Ce este conectat în
paralel cu rezistorul Re2, deci rezistorul Re2
este decuplat în c.a. iar rezistorul Re1 rămâne
cuplat şi asigură stabilitatea amplificării.
8.4 Realizarea unui amplificator cu
emitorul comun cu simulatorul in multisim
Figura 8.4.1 Amplificator cu emitor
comun

Se realizează cu simulatorul Multisim
amplificatorul din fig. 8.4.1





 Se realizează pe o placă de probă. montajul din
fig.8.4.1 (ce este cu linie continuă)


 Se poziţionează comutatorul V/DIV al canalului 1
pe poziţia 10 mV



Se conectează canalul 1 (A) al unui osciloscop la
intrarea I şi canalul 2 (B) la ieşirea E a montajului
realizat practic. Clemele sondelor se conectează la
masa montajului.

 Se conectează un generator de semnal la
intrarea I şi masă. Generatorul se porneşte şi apoi
se reglează pentru un semnal sinusoidal cu
amplitudinea de 10 mV şi frecvenţa de 100 Hz
 Se poziţionează comutatorul V/DIV al canalului 2
pe poziţia .5 V (500 mV)


 Se poziţionează comutatorul T/DIV pe poziţia 5
mS


 Se conectează borna + a sursei de alimentare la
borna + a montajului şi borna – a sursei de
alimentare la “masa” montajului.


 Se porneşte generatorul osciloscopul şi sursa de
alimentare şi se vizualizează pe osciloscop forma,
amplitudinea şi frecvenţa semnalului de intrare şi
ieşire.
8.5 Realizarea amplificatorului
practic
GRUPA 1
SFARSIT

similar documents