křovákovo zobrazení

Report
Hlávka Miroslav
Ing. Josef křovák
 12.října 1884 Pečky – 3.září 1951 Škvorec
 Od roku 1905 působil v zeměměřickém resortu (na






katastrálním úřadě)
1916-1918 pracoval v triangulačním úřadě ve Vídni
Po první sv. válce nastoupil na ministerstvo financí
(tehdy pod něj patřilo zeměměřictví)
1919 se zasloužil o vznik triangulační kanceláře a stal se jejím
přednostou
Během druhé světové války pracoval v Zeměměřickém úřadu
Působil v komisi pro přípravu nových katastrálních zákonů
Křovákovo zobrazení
 Vzniklo na počátku 20. let 20. století
 Vzniklo za účelem nové a přesnější trigonometrické
sítě tehdejšího Československa
 Je navržená tak, aby při převodu zemského povrchu do
roviny , se co nejméně zkreslily úhly a délky
 Od roku 1922 bylo používáno jako prozatímní
zobrazení
 Od roku 1933 jako definitivní zobrazení a základ
systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (SJTSK)
Vlastnosti Křovákova zobrazení
 Dvojité konformní
 Kuželové
 V obecné poloze
 Ekvidistantní ve dvou kartografických rovnoběžkách
Převod zeměpisných souřadnic na rovinné
 Zeměpisné souřadnice na elipsoidu φ,λ
zobrazení
 Zeměpisné souřadnice na kouli U,V
transformace
 Kartografické souřadnice š,d
zobrazení
 Polární souřadnice ρ,ε
transformace
 Rovinné souřadnice Y,X
Délkové zkreslení
 Sečný kužel vytvoří 2 kartografické rovnoběžky
 Délkové zkreslení dosahuje hodnot -10 až +14cm /km
 Velikost záleží na poloze v ČR
Meridiánová konvergence
 Je to úhel, který svírá v daném
bodě rovnoběžka s osou x a
místní poledník
 Pro body východně od x je
záporná a pro body západně od
x je kladná
 Velikost lze určit ze sférického
trojúhelníku pomocí Nepérova
pravidla nebo v ČR z rohů
mapových listů

similar documents