Կարգավորություններ

Report
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մարգարիտ Պեդանյան
Հիշենք նախորդ դասից
A1, A2,…, Ak բազմությունների
դեկարտյան արտադրյալ՝ A1xA2x…x
Ak, կոչվում է այն (a1, a2,…, ak)
հավաքածուների բազմությունը, որոնց
համար a1є A1, a2є A2,…, ak єAk:
Մարգարիտ Պեդանյան
Խնդիր 1.
Պարի խմբակում կա 2 տղա՝ Արան և
Հայկը, և 3 աղջիկ՝ Նունեն, Սոնան և
Աննան: Քանի՞ եղանակով է
հնարավոր նրանցից կազմել
պարազույգ (1 տղա և 1 աղջիկ):
Մարգարիտ Պեդանյան
Մարգարիտ Պեդանյան
Տղա
Աղջիկ
2
3
2x3=6 (զույգ)
Պատասխան՝ 6 զույգ:
Մարգարիտ Պեդանյան
Խնդիր 2.
Ուսանողական ճաշարանն իր
այցելուներին առաջարկում է կոմպլեքս
ճաշեր՝ բաղկացած ապուրից, երկրորդ
ճաշատեսակից և հյութից:
Ընդամենը քանի՞ կոմպլեքս ճաշ կարող է
առաջարկել ճաշարանը, եթե խոհանոցում
կա
3 տեսակի ապուր,
4 տեսակի երկրորդ
ճաշատեսակ
և 2 տեսակի հյութ:
Մարգարիտ Պեդանյան
Ապուր
երկրորդ ճաշատեսակ
3
4
հյութ
2
3x4x2= 24(կոմպլեքս ճաշ)
Պատասխան՝ 24 կոմպլեքս ճաշ:
Մարգարիտ Պեդանյան
Խնդիր 3.
Գտնել չկրկնվող թվանշաններով այն
քառանիշ թվերի քանակը, որոնք չեն
պարունակում զույգ թվանշաններ:
Կենտ թվանշաններն են՝
1, 3, 5, 7, 9 – 5 հատ
Հզ
5
Հր
4
Տս
3
Մվ
2
5x4x3x2= 120 (թիվ)
Պատասխան՝ 120 թիվ:
Մարգարիտ Պեդանյան
Կենտ թվանշանների բազմությունը
բաղկացած է 5 տարրից:
2. Մենք ընտրեցինք 4 տարբեր տարրերից
կազմված հավաքածուներ:
1.
Սահմանում.
m տարր պարունակող
բազմության k տարբեր
տարրերից կազմված
հավաքածուները կոչվում են
կարգավորություններ m
տարրից k-ական
Մարգարիտ Պեդանյան
m տարրից k-ական
կարգավորությունների քանակը
նշանակում են
:
0 K m
=1
A բազմությունից ընտրված k-ական
կարգավորությունները k արտադրիչ
պարունակող AxAx...xA դեկարտյան
արտադրյալի այն հավաքածուներն են,
որոնց տարրերը զույգ առ զույգ
տարբեր են:
=5x4x3x2=120
Մարգարիտ Պեդանյան
Խնդիր 4.
Քանի՞ եռագույն դրոշ կարելի է կարել 5
տարբեր գույնի կտորներից:
(դրոշակ)
Կամ
5
4
3
5x4x3=60 (դրոշակ)
Պատասխան՝ 60 դրոշակ:
Մարգարիտ Պեդանյան
Ստուգի´ր ինքդ քեզ
Քանի՞ ձևով է հնարավոր 6
ուսումնական առարկաներից կազմել 1
օրվա դասացուցակ՝ կազմված 3 տաբեր
առարկաներից:
ա) 15
բ) 60
գ) 120
Մարգարիտ Պեդանյան
Գտնել այն եռանիշ թվերի քանակը,
որոնք կազմված են
չկրկնվող թվանշաններից
ա) 60
բ) 125
գ) 26
Մարգարիտ Պեդանյան
Քանի՞ եղանակով 4 մարդիկ կարող են
տաքսի նստել
ա) 24
բ) 12
գ) 60
Մարգարիտ Պեդանյան
Դու հասկացել ես դասը.
Կեցցես!
Մարգարիտ Պեդանյան

similar documents