Document

Report
The State of Texas Assessments of
Academic Readiness (STAAR):
Những Gì Quý Vị Cần Biết
Tháng Mười Một 2011
KHU HỌC CHÁNH HOUSTON
Hôm nay chúng ta sẽ nói về
những gì
 Tổng quát về STAAR
 Tìm hiểu EOC, điểm tích luỹ và điều
kiện tốt nghiệp
 Một số câu thường được hỏi
 Những thắc mắc của quý vị
2
Trước khi chúng ta bắt đầu …
Đây là tin tức mới nhất có được vào lúc
này. Cơ quan TEA chưa có những
quyết đinh quan trọng về bài thi
STAAR.
HISD đang tái lượng giá và thay đổi
chính sách, quy tắc và thủ tục để phù
hợp với cơ cấu và mục đích mới của
STAAR.
Khi HISD nhận được tin tức mới từ
TEA, các chi tiết đặc biệt sẽ được
thông báo cho học sinh và phụ
huynh/gíam hộ.
3
Hệ thống trách nhiệm mới
khởi sự vào năm nay
4
Kế hoạch chuyển đổi sang STAAR
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Lớp 3-8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
& ngoài học đường
5
Bài thi STAAR là gì?
 Một bài thi mới trên toàn tiểu bang
cho học sinh tiểu học, trung học I và II
cấp.
 Cũng như TAKS, bài này dựa trên
Texas Essential Knowledge and Skills
(TEKS).
 STAAR được đề ra để đo lường sự
sẵn sàng lên đại học và chọn ngành
của học sinh.
6
Bài thi STAAR là gì?
Học sinh tiểu và trung học I cấp
Thi cùng những môn/lớp như TAKS
Học sinh trung học II cấp
Học sinh thi những bài thi cuối môn
(EOC)
7
Con tôi phải lấy những bài thi nào?
Lớp
3
4
5
6
7
8
9-12
Môn thi
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Đọc sách
Đọc sách
Luận văn
Đọc sách
Khoa học
Đọc sách
Đọc sách
Luận văn
Đọc sách
Khoa học
Xã Hội Học
Các bài thi cuốn môn về: Algebra I, Geometry, và
Algebra II ; English I, English II, và English III;
Biology, Chemistry, và Physics ; World Geography,
World History, và U.S. History.
8
Bài STAAR có khó hơn bài thi
TAKS không?
STAAR sẽ thẩm định kiến thức học
sinh trong một cách sâu đậm hơn.
Các câu hỏi thì:
 Phức tạp hơn
 Bỏ ngỏ
 Chú trọng đến sự
suy nghĩ sâu xa
9
Bài STAAR có khó hơn bài thi
TAKS không?
Ngoài ra, bài thi STAAR có giới hạn
thời giờ – học sinh phải hoàn tất bài thi
trong bốn giờ đồng hồ.
10
Câu hỏi griddable là gì?
 Đòi hỏi học sinh tìm câu trả
lời mà không bị ảnh hưởng
bởi những lựa chọn câu trả
lời
 3-5 câu hỏi griddable sẽ
được gồm trong hầu hết bài
thẩm định khoa học và toán
 Học sinh phải trả lời câu hỏi
và sau đó tô đen những ô
tương ứng
11
Trình độ học vấn sẽ được đo
lường như thế nào?
Cấp I
Unsatisfactory
Academic
Performance
(kém)
Cấp II
Satisfactory
Academic
Performance
(trung bình)
Cấp III
Advanced
Academic
Performance
(khá)
12
Thí dụ: câu hỏi TAKS
(Toán lớp 3)
13
Thí dụ: câu hỏi STAAR
(Toán lớp 3)
14
EOC là gì?
Học sinh trung học II cấp sẽ lấy 12 bài
thi STAAR cuối môn trong các môn
căn bản.
Math (toán)
English (Anh
ngữ)
Science (khoa
học)
Social Studies
(xã hội học)
Algebra I
English I
Biology
World
Geography
Chemistry
World History
Physics
U.S. History
(Reading & Writing)
Geometry
English II
(Reading & Writing)
Algebra II
English III
(Reading & Writing)
15
Ba lưu ý quan trọng về EOC
Học sinh phải đạt được
điểm tối thiểu.
1:
Học sinh còn phải đạt
2: được điểm tích luỹ
Math
(Toán)
phải có trong mỗi môn
Social
của bốn môn nền tảng. Studies (Xã
hội học)
English
(Anh ngữ)
Science
(khoa học)
16
Ba lưu ý quan trọng về EOC
3:
Số điểm bài thi EOC của STAAR được tính là
15% của điểm sau cùng của từng môn.
ĐIỂM SAU CÙNG của học sinh
EOC=15%
17
Điều cốt yếu:
Kết quả bài thi EOC của
STAAR có thể ảnh hưởng
đến GPA và thứ hạng lớp.
18
Tìm hiểu điểm tích luỹ
19
Thí dụ: câu hỏi STAAR
(Algebra I EOC)
20
Thí dụ: câu hỏi STAAR
(Chemistry EOC)
21
Thí dụ: câu hỏi STAAR
(World Geography EOC)
22
Thí dụ: câu hỏi STAAR
(World Geography EOC)
23
Có những điều chỉnh thích nghi
nào?
Có sự điều chỉnh thích nghi về bài thi
cho những học sinh nào:
 Được hưởng giáo dục đặc biệt
 Được nhận biết là cần sự giúp đỡ
theo Tiết 504
 Có nhu cầu đặc biệt và hội đủ điều
kiện của TEA để có những điều chỉnh
thích nghi nào đó
24
Có những loại bài thi nào?
 Bài thi bằng tiếng Tây Ban Nha
cho những học sinh lớp 3 – 5 đang
học Anh Ngữ
 Bài thi STAAR được điều chỉnh
về ngôn ngữ được gọi là STAAR L
 Bài thi STAAR Modified và
STAAR Alternate cho học sinh
chương trình Giáo Dục Đặc Biệt
25
Bài STAAR có được dùng làm tiêu
chuẩn lên lớp năm nay không?
 CHỈ trong niên khoá 2011-2012, bài
thi này sẽ không được dùng làm
tiêu chuẩn lên lớp.
 Học sinh sẽ được thẩm định cho
lên lớp bởi dữ kiện học vấn khác.
26
Tôi có thể giúp con tôi chuẩn bị bài
thi STAAR như thế nào?
 Nhấn mạnh đến sự quan trọng
của việc đi học hàng ngày
 Theo dõi sự tiến bộ của con em
trong PSC – Parent-Student
Connection
 Biết thời khoá biểu ngày thi
27
Nguồn tài liệu cho quý vị
Houstonisd.org/STAAR
www.tea.state.tx.us
Thắc Mắc

similar documents