Παρουσίαση

Report
Επενδύσεις
Η μόνη διέξοδος για την χώρα
20 Φεβρουαρίου 2014
Σωκράτης Λαζαρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΑΕ
Διεθνής Κρίση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
& ο Μακρύς Δρόμος της Ανάκαμψης
Αμερική - Ασία
Παγκόσμιοι Δείκτες
Ευρώπη
Αναδυόμενες Αγορές
Σελίδα 2
Ανοικτό Παράθυρο για Επενδυτική
Δραστηριότητα στην Ελλάδα
Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε την,
 1η καλύτερη απόδοση μεταξύ των Ευρωπαϊκών δεικτών το 2012 & 2013
 2η καλύτερη απόδοση μεταξύ των κυριότερων Διεθνών δεικτών το 2012
 4η καλύτερη απόδοση μεταξύ των κυριότερων Διεθνών δεικτών το 2013
 3η καλύτερη απόδοση μεταξύ των κυριότερων Διεθνών δεικτών το 2014
2013
 €2,155δις,

οι εισροές
κεφαλαίων
από
το
εξωτερικό
από
τις
χρηματιστηριακές
συναλλαγές
€3,072δις, νέες εισροές
κεφαλαίων
από
την
ανακεφαλαιοποίηση των
Τραπεζών
Σελίδα 3
Οι Ξένοι Επενδυτές Πρωταγωνιστές της Αγοράς
Διαχρονικά
Ισχυρή Παρουσία
Ξένων Επενδυτών
Με Αυξημένη συμμετοχή
στην συναλλακτική
δραστηριότητα
Σελίδα 4
Διεθνές Ενδιαφέρον για Ελληνικές Μετοχές
Τον Δεκέμβριο του 2011 δημιουργήθηκε το 1ο ETF στην Αμερική το οποίο παρακολουθεί την
πορεία Ελληνικών Μετοχών το οποίο και διαπραγματεύεται στο NYSE
Η αύξηση του Global X FTSE Greece 20 ETF στην Νέα Υόρκη άλλη μια απόδειξη για το διεθνές
επενδυτικό ενδιαφέρον
Σελίδα 5
Τι Κεντρίζει το Ενδιαφέρον
Κεφαλαιοποίηση προς ΑΕΠ στο ~1 / 2 του Ευρωπαϊκού
μ.ο.
Σελίδα 6
Απαραίτητη Προϋπόθεση η Ρευστότητα
Μ.Η.Α.Σ 2013: €86.5εκ, +67.0%, Volatility 26% από 46% το 2012
Μ.Η.Ο.Σ 2013: €47.5εκ μετοχές στα επίπεδα του 2007 (€47.9εκ μετοχές)
Το Liquidity Gap με τις Ευρωπαϊκές αγορές σταδιακά περιορίζεται
Σελίδα 7
Συνεχής Υποχώρηση της Αβεβαιότητας
για την Ελληνική Οικονομία
Σελίδα 8
Οι Αποδόσεις της Ελληνικής Αγοράς τα
Τελευταία Χρόνια
Το 2012, νέοι δείκτες δημιουργήθηκαν ως μοχλοί προβολής των:

Εξωστρεφών Εταιρειών.
Στον Δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
συμμετέχουν 30 εταιρείες με σχεδόν 60% του τζίρου τους από το εξωτερικό

Εταιρειών με Ισχυρά Θεμελιώδη. Στον Δείκτη FTSE/XA Θεμελιωδών Μεγεθών συμμετέχουν
20 εταιρείες με ισχυρά οικονομικά στοιχεία
Σελίδα 9
Χρηματιστηριακές Αγορές ένα Παγκόσμια
Αναγνωρισμένο Εργαλείο Άντλησης Κεφαλαίων

Αξιοποίηση
του
διεθνούς
επενδυτικού
ενδιαφέροντος για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην
ελληνική αγορά

Βελτίωση
κεφαλαιακής
διάρθρωσης
επιχειρήσεων μέσω ΑΜΚ & έκδοσης ομολόγων
των

Δημιουργία καναλιού ρευστότητας για
χρηματοδότηση
νεοσύστατων
αλλά
αναπτυσσόμενων εταιριών
τη
και
Σελίδα 10
Εισηγμένα Επενδυτικά Κεφάλαια



Τα Εισηγμένα Επενδυτικά Κεφάλαια (Listed Funds) μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό
εργαλείο για διοχέτευση κεφαλαίων στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Αποτελούν μια καινοτόμο
προσέγγιση η οποία έχει αποδώσει στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της
χρηματοδότησης των ΜΜΕ που υφίσταται παγκοσμίως και μπορεί να βοηθήσει στο οξύτατο
πρόβλημα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα.
Οι πιο επιτυχημένες αγορές διεθνώς, αντιμετωπίζουν την ανάγκη υποστήριξης των μικρότερων
εταιριών τους, αξιοποιώντας επενδυτικά σχήματα συλλογικών επενδύσεων (funds) που παρέχουν
φορολογικά οφέλη και τελούν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές
Τα οχήματα αυτά , μέσω και της εισαγωγής τους στο Χ.Α., προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων
προς όλους τους δυνητικούς επενδυτές, όπως ενδεικτικά:
 Αυξημένη διαφάνεια αναφορικά με την εισαγωγή την παραμονή σε οργανωμένη αγορά αλλά και
τις επενδύσεις και την χρήση της άντλησης κεφαλαίων του fund
 Ευρύτερη δυνατή συμμετοχή επενδυτών, ιδιωτών και θεσμικών, σε σχέση με άλλα σχήματα
χρηματοδότησης.
 Διασπορά του κινδύνου σε περισσότερες εταιρείες που θα έχουν επιλεγεί από τον επαγγελματία
διαχειριστή.
 Την χρήση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών που ορίζει ο νόμος
αλλά και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών.
Σελίδα 11
Αγορά Εταιρικών Ομολόγων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέχει στην επιχειρηματική κοινότητα μία επιπλέον εναλλακτική
επιλογή χρηματοδότησης, προσφέροντας στις εταιρείες τη δυνατότητα έκδοσης ομολογιακών
δανείων ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, όλων των κατηγοριών (κοινά, μετατρέψιμα, ανταλλάξιμα
κ.α.) και ένταξης των ομολογιών αυτών προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α., με βάση το υφιστάμενο
ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο της Εναλλακτικής Αγοράς Εταιρικών Ομολόγων.

Η δυνατότητα έκδοσης και διαπραγμάτευσης εταιρικών ομολόγων στην ΕΝ.Α. απευθύνεται:

σε εταιρείες που έχουν ήδη εντάξει τις μετοχές τους προς διαπραγμάτευση σε μία από τις
δύο κατηγορίες της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ ΣΤΕΠ & ΕΝΑ Plus)

σε εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

σε εταιρείες που επιθυμούν μόνο την ένταξη και διαπραγμάτευση των ομολογιών τους στην
ΕΝ.Α., χωρίς την αντίστοιχη ένταξη και των μετοχών τους.
Σελίδα 12
Εναλλακτική Αγορά

Η δημιουργία καναλιού ρευστότητας και η άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση νεοσύστατων
(startups) αλλά και αναπτυσσόμενων εταιρειών (growth stage), για την υλοποίηση και διάθεση καινοτόμων
ή/και τεχνολογικά προηγμένων επιχειρηματικών ιδεών.

Στόχος είναι η ενδυνάμωση της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ) ως πηγής άντλησης κεφαλαίων από ΜμΕ
και νεοσύστατες εταιρείες που στερούνται επαρκούς χρηματοδότησης

Μπορεί να γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής άντλησης κεφαλαίων ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό
Βιβλίο Προσφορών) μέσω του δικτύου των Μελών του ΧΑ,

Δημιουργία δύο διακριτών κατηγοριών διαπραγμάτευσης εντός της ΕΝ.Α., η ΕΝ.Α. Plus και η ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ

Η ΕΝΑ Plus, περιλαμβάνει όλες τις εταιρίες που έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο ΠΜΔ ΕΝΑ, και
απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες με ιστορικό λειτουργίας

Η ΕΝΑ ΣΤΕΠ, χρησιμοποιεί ως αποκλειστικό μέσο άντλησης κεφαλαίων την ηλεκτρονική εφαρμογή
ΗΒΙΠ και απευθύνεται κυρίως σε νεοσύστατες εταιρίες αλλά και σε εταιρίες με ιστορικό λειτουργίας.
Σελίδα 13

similar documents