1.ders-powerpointslide

Report
EĞİTİM VE YÖNETİM HUKUKU
Yrd. Doç. Dr. Fatih Serbest
https://www.facebook.com/egitimhu
kuku
HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN TEMEL
KAVRAMLARI
• Toplum Düzeni
• Hukuk Düzeni
– Barış
– Güven
– Eşitlik
– Özgürlük
• Hukuk ve Hak Kavramları
Hukukun Tanımı
• Toplumu düzenleyen kamu gücüyle
desteklenen kuralların bütünü
• Toplumun genel yararını veya bireylerin veya
toplumun ortak iyiliğini sağlamak amacı ile
konulan ve kamu gücüyle desteklenen kurallar
bütünü
• Pozitif hukuk, Olan Hukuk yada Dogmatik
Hukuk
• İdeal Hukuk yada Doğal Hukuk
Hukuk Kuralları ve Nitelikleri
• Buyruk, Yasak ve Yaptırım Kavramaları
• Hukuk Kuralları
–
–
–
–
Genel bir değer yargısına dayanır
Kişilik Dışı (insan davranışlarını ve bazı doğal olayları)
Soyuttur herkeze uygulanır.
Süreklidir ve bir yaptırıma dayanır.
• Sözleşmeden Doğan Yükümlükler
– Kişisel,
– Somut
– Geçici
Hukuk Alanındaki Yaptırımlar
• Maddi Müeyyideler: Cebir (Hukuka aykırı davranıştan
sonra ortaya çıkar)
• Manevi Müeyyideler: Tehdit (Hukuka aykırı davranıştan
önce vardır)
• Yaptırım Çeşitleri:
–
–
–
–
–
CH: Ölüm, Hapis, Para Cezası
AH: Milletvekilliğinden Düşme
YH: Kaçak yapının yıkılması, Ruhsatın iptal edilmesi
VH: Kaçakçılık Cezası
BH: Tazminat
• Yaptırımın Gelişimi
Toplumu Düzenleyen Diğer Kurallar
• Görgü Kuralları
– Toplum içindeki tutum ve davranışlar
– Kınama
• Ahlak Kuralları
– Toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer
yargılarına göre yapılması ve yapılmaması gereken
davranışlar
– Toplumun vijdanında yaşayan kurallardır.
• Din Kuralları
– Tanrı tarafından konulmuş kurallarır
– Manevi yaptırım uygulanır
Hukuk Sistemleri
•
•
•
•
Roma Hukuku
Anglo-sakson Hukuku (Common Law)
İslam Hukuku (İlm-I fıkıh)
Sosyalist Hukuk
Hukukun Dayanağı ile İlgili Kuramlar
• Hukuku biliçli bir irade sayan kuramlar
– Tanrısal İrade Kuramı
– Kişisel İrade Kuramı
– Genel İrade Kuramı
• Hukuku irade dışı sayan kuramlar
– Doğal Hukuk Kuramı
– Tarihsel Hukuk Kurumu
• Positivist Kuramlar
• Doğal Hukukun Yeniden Doğuşu
Hukukun Amacı
• Hukukun amacı , gerek bireysel, gerek
toplumsal çıkar çatışmalarını gidermek,
bunları dengeli bir hale getirmek suretiyle
toplum düzenini sağlamaktır.
– İdeal Hukuka, olması gereken hukuka ulaşmak.
Doğruluk, Fazilet, Adalet gibi soyut kavramlara
ulaşmaya çalışır.
– Somut çıkarlara hizmet etmek, bireylerin
çıkarlarını korumak için en uygun ortamı
sağlamaktır.
Hukukun Bilimsel Olarak İncelenmesi
•
•
•
•
•
•
Dogmatik Hukuk Bilimi
Hukuk Sosyolojisi
Hukuk Felsefesi
Hukuk Tarihi
Karşılaştırmalı Hukuk
Hukuk Siyaseti
HUKUKUN KOLLARA AYRILMASI
• Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımı
– Çıkar Ölçütü (Toplum ve Birey Ayrımı)
– Egemenlik Ölçütü (Hukuki İlişki taraflarının eşitliği
ve eşitsizliğine göre i.e. devletin vergi alması)
– İrade Özgürlüğü (Emredici vs. Tamamlayıcı)
– Eşitlik Ölçütü
– Ölçütlerin değerlendirilmesi
Özel Hukuk ve Dalları
• Medeni Hukuk
– Kişi Hukuku
– Aile Hukuku
– Miras Hukuku
– Eşya Hukuku
– Borçlar Hukuku
• Ticaret Hukuku
• Milletlerrası Özel Hukuk
Kamu Hukuku ve Dalları
•
•
•
•
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Ceza Hukuku (Disiplin Cezası)
Yargılama Hukuku
– Medeni Yargılama
– Ceza Yargılması
– İdari Yargılama
•
•
•
•
İcra ve İflas Hukuku
Uluslararası Hukuk
Genel Kamu Hukukuü
Mali Hukuk
Karma Nitelikli Hukuk Dalları
•
•
•
•
•
•
Fikir Hukuku
İş Hukuku
Toprak Hukuku
Hava Hukuku
Bankacılık Hukuku
Çevre Hukuku
Seminer Sorusu
• Eğitim ve Yönetim Hukuku hangi hukuk
disiplinlerini kapsar?
• Türkiye için bir Eğitim ve Yönetim Hukuku
Teorisi gerekli midir?

similar documents