Taloudellisen avustamisen periaatteet ja toimintamallit

Report
Kirkon diakoniarahasto
2013
DTT +
asiakas
DTT +
asiakas
HPK / KDR
2
sosiaalityöntekijä
sosiaalityöntekijä
velkaneuvoja
DTT +
asiakas
velkojat
Muut
tukihenkilöt
DTT +
asiakas
Muut
tukihenkilöt
HPK / KDR
3

Mitä on tapahtunut?
◦ Äkillinen tapaus: tulipalo, kiireellinen poismuutto
hometalosta, läheisen kuolema tai vakava
onnettomuus, perheväkivalta
◦ Pitkään kehittynyt tilanne, joka nyt kärjistynyt
kiireelliseksi: sähköt katkaistu tai katkaisu-uhka,
häätöpäätös tullut, avio/avoero voimaan, konkurssi
tai sen uhka, irtisanominen tai sen uhka, etuudelta
toiselle siirtymävaihe, huostaanotto
◦ Pitkäkestoinen vaikea tilanne: sairaus, pienet tulot
(työttömyys, pieni eläke, yh), päihdeongelma,
ylivelkaantuminen
4

Mikä on taloudellinen tilanne?
 Äkilliset: vaikka normaalitilanteessa selviäisi, oleellista
on tämän hetken selviytyminen. Onko rahaa ruokaan,
mistä asunto täksi yöksi?
 Pitkittyneestä kriisiksi: Rauhoita mieli, mikä on
tarpeellinen paniikin aste (yleensä pienempi kuin
asiakkaan tunne edellyttäisi)? Toimi sen mukaan, eli joko
äkillisten tai pitkäkestoisten tavalla.
 Pitkäkestoiset: Kuukausittaiset nettotulot - asuminen sairaskulut= sosiaalitoimen perusosa eli normi. Jääkö
normivajetta? Onko haettu toimeentulotukea? Mitä
velkoja, osamaksuja, rästilaskuja, vippejä jne. on? Millä
summalla lyhentää niitä? Mitä muita menoja on
kuukausittain (eli onko niiden osuus enemmän kuin
normi sallisi?)
5


Äkilliset: Kartoita avun lähteet. SPR edellyttää
avun hakemista tuntien, korkeintaan päivän
sisään tapahtuneesta. Sosiaalitoimella suuri
vastuu kriisistä selviämiseen, joskin resurssit
rajalliset. Tuttavat, suku, lahjoitukset.
Pitkittyneestä kriisi: Sähköt ja veden sekä
lapsiperheen osalta asumisen turvaa
sosiaalitoimi. Laskujen meno ulosottoon ei
ole kriisi. Etuuden viivästyessä sosiaalitoimi
myöntää tukea ja perii sen takaisin etuuden
tultua. Henkinen tuki tärkeää.
6

Pitkäkestoiset:
◦ etuuksien tarkistaminen: asumistuki, lapsilisä (yhkorotus), elatustuki, päiväraha, toimeentulotuki. Onko
haettu? Myös silloin syytä hakea, vaikka ei ehkä saa.
Varsinkin, jos sairauskuluja enemmän.
◦ Velkatilanteen tarkistaminen. Mitä kaikkea
maksamatonta on? Pankkilainat, osamaksut, rästilaskut,
perintään edenneet laskut, ulosotto, luottokortit, vipit?
Lyhennyssuunnitelman muutos? Lyhennysvapaat? Mikä
osuus veloista (varsinkin perinnässä ja ulosotossa) on
pääomaa ja mikä korkoja ja kuluja? Mieti, selvitätkö itse,
asiakas itse vai velkaneuvoja?
◦ Kulutuksen tarkistaminen, mihin raha menee?
7

”Luottotietojen menettäminen ei tule kysymykseen”

Raha ei riitä elämiseen (vuokraan, ruokaan)

Ei sossusta mitään saa

Avun hakeminen viime tipassa

 Suomi on pullollaan maksuhäiriöisiä. Elämä jatkuu, velat maksetaan sitten kun
pystytään. Toki moni asia vaikeutuu, mutta elämä ei lopu.
 Ensin on maksettava vuokra, vesi, sähkö ja ruoka ja sitten vasta velat, jos jää rahaa.
EI toisinpäin. Elämiseen aina on rahaa, velkojenmaksuun ei aina.
 Normit ovat tiukat eikä toimeentulotukena kuulukaan maksaa kenenkään velkoja.
Sosiaalitoimi kuitenkin turvaa elämistä silloin kun tuloja ei ole. Apua kannattaa hakea
varsinkin silloin, kun sairaskulut ovat kasvaneet huomattavasti.
 On toki hyvä, jos työntekijä voi venyä ”vihreiden” kanssa. Tärkeää itse huomata ja
korostaa asiakkaalle, että pitkään jatkunut velkaantuminen ei korjaannu hetkessä.
Tavoitteena on tasapainoinen talous, mutta tässä välissä saattavat luottotiedotkin
mennä väliaikaisesti.
Sama tilanne taas kuukauden kuluttua
 Tämän vuoksi talouden selvittäminen on tärkeää! Avustetaan niin, että se muuttaa
jotain.
 Toisaalta diakonia on luonteeltaan luottavaa. Huomisesta ei kukaan tiedä.
Epäonnistua saa uudelleen, mutta avustusta ei silti ehkä saa kuin kerran.
8
Aineellinen
apu
Viranomaisyhteistyö
Neuvonta ja
ohjaus
Keskustelu ja
myötäeläminen
Rohkaiseminen ja
kannustaminen
Hengellinen
auttaminen
Ostoosoitukset
Asiakkaan
taloudellisen
tilanteen
selvittäminen
Taloudellisen
tilanteen
selvittäminen
Asiakkaan
kokonaisvaltainen
elämäntilanteen
selvittäminen
Rohkaiseminen
omien
talousasioiden
hoitoon ja
yhteydenottoihin
eri viranomaisiin
Taloudellinen
auttaminen
kokonaisuudessaan
Laskujen
maksaminen
Ruoka-apu
Diakoniarahastot
Maksusitoumuksista sopiminen
Yhteiset palaverit
ja koulutukset
Talousneuvonta
Ohjaaminen
auttajatahojen
luokse
Sosiaalietuuksia
koskeva
neuvonta
AINEELLINEN
Usein
pitkäaikaista
asiakastyöskentelyä
HENKINEN
Kannustaminen
koulutukseen ja
työelämään
Oman
tukiverkoston
rakentaminen
Sielunhoidollinen
keskustelu
Rukous
Ohjaaminen
seurakunnan
tilaisuuksiin
HENGELLINEN
Elina Juntunen / Viimeisellä luukulla 2006
9
Taloudellista avustamista (auttamista) on jo kaikki
tämä, eli kun selvitetään taloustilannetta ja
etsitään yhdessä yhteistyötahojen kanssa
ratkaisuvaihtoehtoja.
 Keskeisintä on dtt:n antama toivon näkökulma
rinnalla kulkien, kuunnellen ja todesta ottaen.
 Joskus on hyvä sen lisäksi käyttää kirkon
mahdollisuuksia rahalliseen tukeen.
 Kirkon avustuskanavat: seurakunnan,
(rovastikunnan), seurakuntayhtymän,
hiippakunnan ja Kirkon diakoniarahasto. Haetaan
summan mukaisesti, ei jokaisesta vaan siitä, mitä
avun tarve edellyttää.

10
Äkilliset: KDR avustaa max 4 000€ tulipalo- ja
homevauriotapauksissa kodin hankintoihin.
 Pitkittyneestä kriisi: Kriisitilanteen laskuja voi
maksaa, joskin harkintaa käyttäen. Ilman
taloustilanteen selvitystä sama kriisi on kohta
edessä. Osana kokonaistilanteen ratkaisua.
 Pitkäkestoiset: Oleellisinta saada talous pysyvästi
paremmalle tolalle. Keskeisintä syy, miksi
tilanteeseen ollaan jouduttu. Apu voidaan
kohdentaa velkaan tai laskuihin. Voiko
velkatilanteen ratkaisuun käyttää sovittelua?
Ennen avustusta käytettävä lyhennysvapaat,
mahdollisen omaisuuden realisointi (ei asunto tai
auto ainakaan ensimmäiseksi) ym. omat keinot.

11
Äkilliset
Pitkittyneestä
kriisi
Pysyvästi vaikea
1. Tilanne
Tulipalo, home,
perheväkivalta
Lomautus,
irtisanominen,
häätöuhka,
sähköt poikki
Sairaus, pienet
tulot,
työttömyys,
riippuvuudet
2. Selvittely
Mistä asunto ja
ruoka nyt?
Rauhoita mieli,
luottotietojen
menetykseen ei
lopu elämä
Talousselvitys,
tulot, etuudet,
velkojen
lyhennykset,
muut menot
3. Apu
Verkostoyht.työ
SPR,
sosiaalitoimi,
avustus
Sos.toimi,
avustus
Etuuksien
tarkistaminen,
taloudenhallinta
velkaneuvonta,
sovittelu,
avustus
12





Jo aluksi selvitä tulot, menot ja velat (=lainat,
osamaksut, rästilaskut, luottokortit, ulosotto,
perintätoimistot, vipit jne.), sillä vain niiden
perusteella osaat arvioida, tarvitaanko avustusta.
Kirjaa hakemukseen taloustilanne tällä hetkellä. Jos on
normivajetta, sos. toimen kantaa kysytään joka
tapauksessa, joten laita asiakkaan kanssa se vireille.
Kirjoita tekstiosaan mahdollisimman perusteellisesti
miten tähän tilanteeseen on tultu ja mitä on jo tehty.
Kirjoita oma näkemyksesi avun perusteista. Miksi juuri
tätä asiakasta tulisi auttaa tällä tavalla?
Ei niittejä, vain harkiten liitteitä
13
Liitteet
Kyllä (tarvittaessa)
Sos. toimen päätös
X
Toisen auttajan
lausunto
X
Velkaluettelo
X
Asiakkaan
kertomus
X
Ei
Tiliote
X
Laskukopio
X
Verotodistus
X
Palkkakuitti
X
Vuokrasopimus
X
Virkatodistus
X
14
Keskustella tyypillisistä asiakastilanteista ja luoda
toimintamallit
 Tehdä prosessikuvaus päätösten tekemisestä.

 Huom! Valitusoikeus kaikkiin virkamiespäätöksiin.
Diakonia-avustusten kohdalta ei päätöksen sisältöön (ei
subjektiivista oikeutta avustukseen) vaan
päätöksentekotapaan. Valitusoikeus syytä ottaa todesta
sikäli, että päätösten on oltava johdonmukaisia ja
perusteltavissa.
Seurata budjetin käyttöä säännöllisesti
 Raportoida sovitusti avustuksista
luottamushenkilöille

 esim. summat, käyttökohteet, ahdingon alkusyyt ym.
asioita vuositason yhteissummina
15

Toimeentulotuen perusosa ja soveltamisohjeet
löytyvät kaupungin sosiaalipalvelujen sivuilta.
 Monipuoliset tiedot esim. Tampereen ja Lahden
kaupungin sivuilla
www.raha-asiat.fi (Kuluttajaliitto)
 www.takuu-saatio.fi
 www.martat.fi/rahat
 http://sakasti.evl.fi/diakoniarahasto/
 Diakonia-lehti 1/2010 Kohtuullinen elämä,

 Monia hyviä kirjoituksia, esim. ”Kohtuuttoman elämän
keventäminen” s. 20–21 (Titi Gävert)
 http://sakasti .evl.fi → Tutkimukset ja julkaisut →
Lehdet → Diakonia-lehti
16
17

similar documents