Praktikplatsriktlinjer Vetlanda - Ledarutveckling över gränserna

Report
Praktikplatsriktlinjer
Vetlanda kommun
-CASE inom utbildningen Ledarskap över gränserna
Åsa Löfkvist (Aneby kommun)
Johanna Stejdahl (Nässjö kommun)
Mål och syfte
-Att omvärldsbevaka hur praktikriktlinjer har utformats i andra organisationer
-Kartlägga viktiga aspekter för Vetlanda kommuns praktikantmottagande
Metod
Intervjuer
Kontakt med specialister inom området
Information som hämtats genom nätet bland annat från Regionförbundets hemsida
Omvärldsbevakning
Introduktion och riktlinjer för nyanställningar inom Socialförvaltningen Nässjö kommun
Finns många delar i dessa riktlinjer som även är aktuella för praktikanter.
-Förberedelser / checklista för introduktion där arbetsledaren ska informera
personalgruppen, utse mentor bland arbetskamraterna och göra ett introduktionsschema,
vid behov förbereda telefoni/ data och arbetsrum.
-Checklista introduktionsplan
Checklistan är indelad i tre delar, vad arbetsledaren ska gå igenom första dagen, första
veckan samt första månaden. Undertecknad och daterad introduktionsplan ska sedan åter till
personalavdelningen.
Dag 1: Presentera arbetskamrater, mentor, visa utrymningsvägar och lokal, kvittera ut nycklar
och tag, telefoni/ data login, arbetstider, lunch, parkering, gå igenom och skriva under t ex
sekretess- och tystnadsplikt, etiska riktlinjer m fl, gå igenom arbetsuppgifter den närmsta
tiden,
Vecka 1: Informera om förvaltningens organisation, värdegrund och uppdrag,
delegationsordning, personalpolicy, rökfri arbetstid, alkoholpolicy, kränkande särbehandling,
skyddsombud, säkerhet- och brandskydd, rutin tillbud och arbetsskada
Månad 1: Funktionsbeskrivning/ uppdrag, informera om APT, information om e-post, grafisk
profil och intranät
Viktor Dahl, personalutvecklare, Employer branding 2012/2013 Nässjö kommun
-”Jobba-här!- projekt” tillsammans med employerbranding- gruppen från Höglands
kommunerna. Tanken är att bland annat öppna upp för ett bättre och mer kontinuerligt intag
av praktikanter, vid olika nivåer och förvaltningar inom organisationen.
-Kartläggning (2013) av employerbranding- gruppen över hur fler studenter från högskolorna
mer frekvent ska kunna plockas in i samtliga höglandets kommuner.
Kartläggningen visade:
• Önskemål att få fler praktikanter
• Saknas både rutin, pengar, plats och engagemang, dvs man har varken tid eller plats att låta
praktikanten genomföra något meningsfullt.
-Nässjö kommun är mentorföretag åt personalvetarprogrammet, Linköpings universitet, och
att man har för avsikt att inom ”Jobba- här!- projektet” bli fadder/ mentorföretag åt fler
högskolor för att på så vis underlätta arbetet med praktikanter.
-Önskar ett liberalare förhållningssätt mot praktikanter dvs låta dem genomföra
arbetsuppgifter oavsett dess resultat
Riktlinjer för praktik och arbetsförlagt lärande (APL)
Ur en motion från Fastighetsanställdas förbund som antogs av LO:s kongress 2012.
I motionen fastslås bland annat :
-”För att få en positiv ingång och utveckling i arbetslivet behöver arbetsmarknaden
kvalitetssäkra arbetsplatsen för praktikanter.”
-varje studerande bör mötas av en arbetsplats som lever upp till den studieplan som kursen/
utbildningen har
-varje studerande bör mötas av en motiverad och kompetent handledare
-studieplan/ praktikplan ska finnas
-att arbetsplatsen ges förutsättningar som praktiken kräver (tid, resurser, ekonomi)
-att arbetsmomenten känns meningsfulla
-att uppföljning och utvärdering sker i varje enskilt fall
Övergripande principer för verksamhetsförlagd utbildning
Utdrag ur ramavtal mellan Högskolan i Kristianstad, Lunds universitet, Malmö högskola och
Region Skåne för perioden 2008- 2010. I ramavtalet fastslås bland annat:
-alla studenter ska ha en handledare med adekvat kompetens
-kontinuerlig utvärdering där resultaten återförs till verksamheterna
-verksamheten ska tillhandhålla det som krävs för utbildningen i verksamheten så som
anpassad introduktion, lokaler, förbrukningsmaterial, passerkort och skyddskläder
-studenterna ska få skriftlig information om arbetsplatsen samt handledarens kontaktuppgifter
-högskolorna ska anordna handledarträffar och vid behov ge individuellt pedagogiskt stöd till
handledare
Praktikantmottagande i Jönköpings län
En studie gjord av Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, rapport 2011:07,
där 13 förslag till förbättringsområden inom arbetsplatsförlagd praktik redovisas.
-Kartläggning
-Praktiksamordnare
-Långsiktiga samarbetsrelationer
-Utveckla programrådsverksamhet
-Nätverk för praktikantansvariga på företagen
-Intern struktur
-Gör handledningen meritgrundande
-Obligatorisk handledarutbildning
-Utökad samverkan
-Checklista
-En enkel ansökan
-Idébank
-Uppföljning, kvalitetsutveckling och feedback
Vidare se bilaga 1
Sammanställning av intervjuer
Intervju 1, tjänsteman på Kommunledningsförvaltningen
-Tar emot praktikanter från både skola och via Arbetsförmedlingen.
-Ett kommunalt ansvar att ta emot praktikanter. Alla är lika värdefulla och det ska genomsyra
vår syn på hur vi tar hand om våra praktikanter. Det är vi som gör vinningen!
-Viktigt att lyssna på varje unika människa och se hur de behöver ha sin praktik. Jag kan inte
ha en mall, då alla är olika.
Förbättringsåtgärder:
-Skapa enhetliga riktlinjer. Exempelvis gällande när vi bjuder på fika och inte
-En mapp med kommunal information till varje praktikant
-En lyhörd och närvarande handledare
-Ett individanpassat mottagande utifrån individens särskilda behov
-Dialog med praktikanten
Intervju 2, tjänsteman på Arbetsmarknadsenheten (AME)
-Riktlinjer för arbetet med praktikanter och praktikplatser som avser AME:s arbete finns
-Viktigt att hela kommunen tar sitt ansvar och är ett föredöme avseende praktikantmottagande
-Se praktikanter som resurser och var rädd om dem
-Se vinsterna praktik innebär både för kommunen och individen
Förbättringsåtgärder:
-Uppföljning och utvärdering är mycket viktigt
-Bra mottagande och välkomnande
-Praktikantmottagaren ska vara väl förberedd
-Se till möjligheterna en praktikplats ger
-Tydlighet
-Skapa en nätverksgrupp/ samverkansgrupp inom kommunen där en representant från varje enhet
träffas regelbundet för diskussion och samverkan kring praktikfrågor. En person bör utses som
samordnare för gruppen.
Intervju 3, tjänsteman på Kommunledningsförvaltningen
-Saknar praktikriktlinjer avseende praktiska frågor så som t ex fika och gåvor samt
förhållningssätt
-Stor bredd på praktikanter därmed svårt att utforma riktlinjer som kan gälla alla fullt ut
-Viktigt att ta emot praktikanter för att visa upp arbetsplatsen och locka till sig ev framtida
medarbetare
-Viktigt att prata gott om sin arbetsplats och kommunen som arbetsgivare
-Vara en positiv ambassadör samt professionell
-Ser inget direkt behov av kommunal samverkansgrupp avseende praktikantmottagande
Tips:
-Vara väl förberedd
-Se individen
-Tydlighet om arbetsplatsen
-Delaktighet i flera typer av arbetsuppgifter
Telefonkontakt med Jarl Edlund, kvalitets- och utvecklingschef socialförvaltningen Nässjö
kommun
-Gemensamma riktlinjer för socialförvaltningen i Nässjö kommun är under omarbetning
-De nuvarande riktlinjerna som finns under IFO är uppdelad i fyra delar:
• Inför praktik
• Vid ankomst till praktik
• Under praktik
• Vid avslut av praktik
Vidare se bilaga 2
-En person i förvaltningen bör vara kontaktperson gentemot varje aktuellt program på högskolan
och samordna praktikanternas introduktion inför praktiken
-Det finns en grupp med en samordnare/ kommun i länet tillsammans med en FoU-ledare från
Regionförbundet som arbetar med dessa frågor. Varje program har en kontaktperson
Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Arbetsterapeutprogrammet
-Under våren 2014 kommer länsgruppen att göra förslag till introduktionsprogram och
uppföljning av praktik
Sammanfattning
Vi har här sammanställt gemensamma beröringspunkter utifrån vår omvärldsbevakning samt
de intervjuer vi gjort.
Bemötande
-Professionellt och väl förberett mottagande
-Motiverad och kompetent handledare
-Tydlighet
-Dialog
-Individanpassat
-Vikten av att alla behandlas lika avseende fika och gåvor
Kommunen som arbetsgivare
-Föredöme
-Ansvar
-Vinster/resurs
-Ambassadörskap
-Arbetsgivarmärket internt och externt
-Att vara en arbetsgivare för framtida medarbetare
Kvalitetssäkring
-Uppföljning
-Utvärdering och feedback
-Kommunal samverkansgrupp/ nätverk avseende praktikantmottagande med samordnare
Slutsatser
En arbetsplats måste säkra sin kompetens och sin utveckling
-Viktigt att utveckla de anställdas kunskap
-Se till att kommande generationers anställda ska få tillgång till kompetens och erfarenheten
-Praktikanter ska ges goda möjligheter att sprida sina kunskaper och nya infallsvinklar
-Att skapa en förutsättning för ett arbetsförlagt lärande av hög kvalitet är nödvändigt
Praktikantmottagande: ett brett område med ett stort spann
-Varje individ har skilda behov, förutsättningar, mål och vilja
-Ett specifikt och gemensamt dokument för riktlinjer är därmed svårt. Risken finns att det inte kan
följas.
-Att föredra om kommunen hade generella riktlinjer som passar alla där t ex fika, gåvor, kommunal
information, sekretess mm ingår.
-Varje enhet bör även ha specifika riktlinjer för sin verksamheten. De ska vara anpassade utifrån typ
av praktikplats t ex vfu, AME, SFI, Praoelever mfl.
Säkra kvalité, samsyn och dialog inom kommunens praktikmottagande
-Skapa samverkansgrupp/ nätverk med representant för varje enhet och en samordnare
Gruppen/samordnaren bör arbeta med frågor så som:
• förberedelser inför mottagande
• idébank
• kartläggning av behov och möjlighet till mottagande
• kvalitetssäkring genom regelbunden statistik, uppföljningar och enkäter
-Det finns få praktikplatsriktlinjer som är aktuella inom kommunalverksamhet
Samverkansprojektet ”Employerbranding”
-En viktig del i varje kommuns utvecklingsarbete
-Grunden för ett långsiktigt arbete mot att bli en attraktiv arbetsplats både internt och externt
-Ett bra arbetsgivarmärke, stärker hela kompetensförsörjningprocessen, vari praktikmottagande
ingår.
-Goda ambassadörer för sin arbetsplats och arbetsgivare bidrar till att kommunen blir en attraktiv
arbetsplats både nu och i framtiden. Det gäller hela spannet av praktikmottagande oavsett
praktikantens yrke, utbildning, erfarenhet, kön och ålder.
Kvalitetsarbete
-Förberedelser inför praktikantmottagande och uppföljning vid dess avslut är grunden för ett
kvalitativt arbete med/ för praktikanter och för employerbranding.
-Vi har utifrån denna aspekt utformat ett förslag till uppföljningsenkät som bör ges till alla som
haft praktik i Vetlanda kommun. Se bilaga 3
”Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv, där alla är delaktiga,
där människors hälsa och kompetens är ovärderliga resurser, där tillgången på arbetskraft med
rätt kompetens är tryggad och där förutsättningarna finns för ett livslångt lärande och en
kontinuerlig kompetensutveckling på alla nivåer och över hela länet.” (Regionförbundets
hemsida, Arbetsmarknad och kompetensförsörjning)
Tips för fördjupning
-Regionförbundet i Jönköpings län har initierat samverkansråd/ nätverk som är arenor för
informations- och erfarenhetsutbyte t ex SYV- rådet och YH- rådet där kommunala representanter
finns
-Regionala riktlinjer/ regionalt arbete är på gång- invänta
-www.regionjonkoping.se/web/natverk_arenor_1.aspx
-Ola Olsson, Regionförbundet Jönköpings län
sakkunnig arbetsmarknads- och kompetensförsörjning
-Kompetensrådet, Regionförbundet Jönköpings län

similar documents