Akava i ett nötskal 2014 082014

Report
Akava i ett nötskal
2014
Medlemsantalets utveckling i Akava 2000–2014
1 000 medlemmar
600
550
486
500
450
400
375
391
409
424
436
448
537
547
553
2009
2010
2011
566
580
585
2013
2014
498
461
350
300
250
200
150
100
50
0
2000
Källa: Akavas medlemsförbund
28.2.2014
1
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2012
Löntagarnas fackliga anslutning per centralorganisation
1970–2014, %
FFC; 1 027 000
%
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1970
Akava; 585 000
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
FTFC + TOC
1975
Källa: Centralorganisationerna
Inkl. arbetslösa, pensionerade, studenter etc.
28.5.2014
2
FTFC; 567 000
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Arbetslöshetskassornas medlemsantal 1997–2014
Kassamedlemmar 31.12.2013 sammanlagt 1 974 924
%
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
0
1997
"Arbetslöshetskassor inom
Akava" 463 000
"Arbetslöshetskassor inom
FFC" 693 000
"Arbetslöshetskassor inom
FTFC" 433 000
Övriga* 51 000
Allmän arbetslöshetskassa
YTK ("Loimaa") 335 000
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antal 31.12.2013; Gruppen ”övriga” innehåller Journalisternas och utövande konstnärernas arbetslöshetskassan, Arbetslöshetskassan Nomit och Företagarnas
Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Obs! Gränserna mellan centralorganisationerna är inte alltid klara när det gäller arbetslöshetskassor.
Källa: Försäkringsinspektionen
26.6.2014
3
Äldres sysselsättningsgrad 2000–2013
55–59-åriga
60–64-åriga
%
%
Alla
100
Högutbildade
89 88 90 88
86 85 88 88
90
80
70
60
63
67 68
65 66 66 65
71 71
74 73 74 73
59
Alla
80
70
56 57
60
50
40
40
30
29
26 27
30
25
23
20
20
10
10
0
0
Personer med minst högskole-examen.
Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökningen 2000–2013
25.4.2014
Högutbildade
90
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
4
100
60
57 58
64
61
56
41 39 39 42 42
39
37
45
34
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Akavamedlemmarnas visstids/tillfälliga
anställningar 2013
Övriga
löntagare
Kaikki
palkansaajat
Akavamedlemmar
Akavalaiset palkansaajat
17
11
4
2
30
16
11
3
9
21
5
4
16
34
13
6
Utbildningsnivå
Koulutusaste
Forskarutbildningsnivå
Tutkijakoulutusaste
Högre
högskolenivå
Ylempi
korkeakouluaste
Lägre
högskolenivå
Alempi korkeakouluaste
Lägsta
högre nivå
Alin korkea-aste
Arbetsgivaren
Työnantaja
Stat
Valtio
Kommun
Kunta
Privat
Yksityinen
Yrkesgrupp
Ammattiryhmä
Lärare och övriga
specialister
inom
undervisningsbranschen
Opettajat
ja muut
opetusalan
asiantuntijat
Specialister
exkl. undervisningsbranschen
Erityisasiantuntijat
ilman opetusalaa
Experter
Asiantuntijat
Chefer
och högrevirkamiehet
tjänstemän
Johtajat
ja ylimmät
KaikkiÖvriga
muut
5
237
48
13
13
Akavamedlemmar
Akavalaiset
palkansaajat
Män
Miehet
Under
35
år
Alle 35-vuotiaat
35-50 år
35-50-vuotta.
Över 50 år
Yli 50-vuotiaat
Kvinnor
Naiset
Under
35 år
Alle 35-vuotiaat
35-50
år
35-50-vuotta.
Över
50
år
Yli 50-vuotiaat
Heltidsanställda löntagare
Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökningen 2013
8.4.2014
Arvio
määräBeräknad
andel
personer
i visstids/tillfällig
anställning,
aikaisten määrästä,
1 000
personer
1000
henkilöä
5
24
12
1
23
13
12
4
14
21
12
28
17
6
15
15
12
2
27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
%
14
20
8
1
5
Beräknad andel arbetslösa* med examen i januari 2014, %
Työttömien* osuus työvoimasta tammikuussa** 2014, %
Taideaineet
(ylempi
korkeakoul.tutk.)
Konstindustri
(högre
högskole-examen)
Kaikki
työttömät
Alla
arbetslösa
Ekonomi,
kk
Ekonomalempi
(lägre)
Humanististen vetenskaper
tieteiden kand.
Kandidat/humanistiska
Filosofian
maist.(hum.)
Filosofie magister
(hum.)
Luonnontieteiden
kand.
Kandidat i naturvetenskaper
Filosofian
maist.
(luonnont.ala)
Filosofie
magister
(nat.)
Alempi
korkeakouluaste
Lägre högskolenivå
Ylempi
Högrekorkeakouluaste
högskolenivå
Insinööri
(ml.amk&rakennusarkkitehdit)
Ingenjör (inkl. YH & byggnadsarkitekt)
Ekonomi,
kk
Ekonomylempi
(högre)
Valtiot./yhteiskuntatiet.
maist.
Politices mag./mag. I samhällsvetenskaper
Tradenomi
Tradenom
Lisensiaatti
Licentiat
Diplomi-insinööri
Diplomingenjör
Teologian
koulutus
(yl. korkeakoul.tutk.)
Teologisk
utbildning
(högre
högskole-ex.)
Agronomi,
maametsät. maist.
Agronom, agronomie- och jaforstmagister
Arkkitehti
Arkitekt
Sosionomi,
sosiaalialan
AMK
Socionom (YH), socialbranschen
Kasvatustieteiden
maist.
Pedagogie magister
Tohtori
Doktor
Oikeustieteen
kand.
Juris kandidat
Farmaseutti
Farmaceut
Lastentarhanopettaja
Barnträdgårdslärare
Lääkäri
Läkare
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lähteet: TEM: työttömät; *ei lomautettuja, TK: työvoima; **12 kk liukuva keskiarvo
* Arbetslösa exkl. permitterade
Källa: Arbets- och näringsministeriet
25.2.2014
6
11
Löntagarnas totala inkomster 2012
Akavamedlemmar
Alla löntagare
i genomsnitt €/mån i genomsnitt €/mån
Arbetsgivarsektor:
Stat
Kommun
Privat
4 460
3 830
4 460
3 660
2 940
3 340
Män
Kvinnor
4 730
3 770
3 590
2 920
Alla
4 230
3 250
Spridning av totala inkomster
(exkl. resultatlön)
F10
2 530
Akavamedlemmar
Alla löntagare
F10
2 030
1500
F90
4 760
2 850 median
2000
Heltidsanställda, huvudanställning, inkl. resultatlön.
Källa: Statistikcentralen,
29.11.2013
7
F90
6 220
3 750 median
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
€/kk
Bruttolöners köpkraft i Finland och i EU15 2010
Alla löntagare
Luxemburg
43 000
Luxemburg
60 000
Holland
41 000
Tyskland
Danmark
41 000
Österrike
Belgien
40 000
Holland
51 000
Irland
39 000
Irland
51 000
Tyskland
39 000
Belgien
50 000
Storbritannien
38 000
Storbritannien
Österrike
37 000
EU15
46 000
Danmark
45 000
EU15
35 000
58 000
54 000
48 000
Finland
33 000
Finland
42 000
Sverige
32 000
Italien
42 000
Italien
31 000
Spanien
41 000
Frankrike
31 000
Frankrike
41 000
Spanien
30 000
Portugal
Grekland
28 000
Portugal
22 000
euro/år
Årsinkomst, heltidsanställda personer.
Källa: Eurostat, Structure of Earnings Survey 2010
13.9.2013
8
Specialister
37 000
Sverige
35 000
Grekland
33 000
euro/år
Inkomstskattegrad för personer med löneinkomst
på 5 000 €/mån i år 2013
Italia
Italien
46,9
Belgia
Belgien
46,7
Saksa
Tyskland
42,6
Itävalta
Österrike
38,4
Tanska
Danmark
37,9
Suomi
Finland
37,1
Alankomaat
Nederländerna
36,9
Ranska
Frankrike
34,5
Espanja
Spanien
32,4
Ruotsi
Sverige
32,4
USA
USA
28,7
Norja
Norge
28,1
Britannia
Storbritannien
27,3
Australia
Australien
23,1
Japani
Japan
22,8
Viro
Estland
22,4
Sveitsi
Schweiz
16,7
%
0
5
10
Hushåll med en person, årsinkomst 62 500 euro
Källa: Skattebetalarna: Internationell lönejämförelse 2013
10.1.2014
9
15
20
25
30
35
40
45
50
Löntagarnas inkomstbeskattning i medeltal i Finland och i
några övriga europeiska länder 2013
%
48
46,8
46
46
44
44
Finland
42
42
40
42,1
37,1
38
34
Övriga europeiska
länderna*)
35,1
30,7
32
34
30
29,8
28
28
26
26
23,0
24,6
24
22
22
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
20
100 000 110 000 120 000 130 000
Årsinkomst 2012, euro
*) Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Spanien, Italien, Österrike, Norge, Frankrike, Sverige, Tyskland, Schweiz och Danmark; exkl. Estland
Hushåll med en person
Källa: Skattebetalarna: Internationell lönejämförelse 2013; Statistikcentralen; Inkomstfördelningsstatistik
10.1.2014
10
36
32
30
20
20 000
40
38
36
24
48
Akavamedlemmarnas andel av löntagarna, löner och
skatter 2011
Akavamedlemmar
Antal löntagare (1,7 milj)
20
Lönesumma (65,8 mrd e)
80
28
Skatter och avgifter (16,2 mrd e)
68
43
57
Kommunalskatt (10,3 mrd e)
29
71
Arbetstagarnas pensions- och
arbetslöshetsförsäkringsavgift (3,6 mrd e)
28
72
0
Löntagare som arbetat minst 6 månader i heltid med inkomst över 12 852 euro/år.
Källa: Statistikcentralen
11
72
32
Statlig inkomstskatt (3,9 mrd e)
6.5.2013
Övriga löntagare
20
40
60
80
100
%
Akavas medlemsförbund 1.1.2014
Agronomförbundet
5 930 Finlands Veterinärförbund
2 491
Akademiska Naturvetarförbundet
7 932 Forskarförbundet
6 762
Akavas Allmänna Grupp
Akavas specialorganisationer
Befälsförbundet
27 934 Försäljar- och marknadsförarproffsen SMKJ
Hälsovetenskapernas akademiska ledare och
4 220 experter
2 613
26 349
1 167
Diakoniarbetarnas Förbund
1 963 Högskoleutbildade samhällsvetare
11 950
Driftingenjörsförbundet i Finland
Fackorganisationen för högutbildade
inom socialbranschen Talentia
3 338 Ingenjörsförbundet IL
69 269
Finlands Arkitektförbund
Finlands Ekonomförbund - SEFE
23 176 KTK Teknikens Experter
9 540
2 408 Kyrkans akademiker AKI
5 790
50 556 Kyrkans Ungdomsarbetares Förbund KUA
1 160
Finlands Farmaciförbund
7 716 Miljöspecialisternas centralförbund
4 729
Finlands Företagshälsovårdareförbund
1 816 Officersförbundet
6 040
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF
7 275 Professorsförbundet
2 405
Finlands Juristförbund
15 743 Teknikens Akademikerförbund (TEK)
74 334
Finlands Läkarförbund
24 597 Tradenomförbundet
29 064
Finlands Psykologförbund
6 610 Undervisningssektorns Fackorganisation
Finlands Talterapeutförbund
1 472 YTY & Tränare
Finlands Tandläkarförbund
6 964 Totalt
Källa: Akavas medlemsförbund
12
765 Forstmästareförbundet
120 838
10 097
585 013
Akava i helfigur 2014
Antal akavamedlemmar 1.1.2014
585 000
Arbetskraft inom Akava:
Kvinnor / män
Medelålder
Heltid
85 %
Deltid
Åldersfördelning:
42,5 år
under 30 år
10 %
7%
30–39 år
29 %
Arbetslös
4%
40–49 år
27 %
Entreprenör
4%
50–59 år
25 %
över 60 år
9%
Arbetsgivare för anställda:
Privat
58 %
Minst högre högskolexamen
84 %
Kommun
32 %
Bosatt i huvudstadsregionen
32 %
Stat
7%
Föräldrar med barn under 18 år
47 %
Entreprenör
2%
Heltidsanställda:
Församling
1%
Visstids/tillfällig anställning
Ställning i arbetsorganisation:
År i genomsnitt i nuvarande arbetsplats
13 %
9,3
Specialister
Lärare och övriga specialister inom
undervisningsbranschen
35 %
Estimerad bruttolön 2013 (inkl. resultatlön), e/mån
4 320
27 %
Total arbetstid, timmar/vecka
40,6
Chefer och högre tjänstemän
19 %
Andel personer som hade övertid
21 %
Experter
15 %
Andel personer som arbetade över 48 timmar/vecka
12 %
Övriga
4%
Fick ingen ersättning för övertid
36 %
Källor: Statistikcentralen; Akavas medlemsorganisationer
13
52 % / 48 %
Till arbetskraften hörande centralorganisationsmedlemmar enligt modersmål 2013, %
(15-74-åringar)
finska
svenska
övriga språk
Akava
92
6 2
FTFC
93
6 1
FFC
93
Övriga
4 3
91
7
92
5
4
Icke organiserade
90
6
4
Alla
91
Allmänna arbetslöshetskassan…
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
5
50 %
60 %
Svenskspråkiga betalande medlemmar i centralorganisationerna:*
Akava
FTFC
FFC
Totalt
28 000
25 000
26 000
79 000
*) Inkluderar alla15–74-åringar
Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning 2013
7.4.2014
14
70 %
80 %
90 %
2
3
100 %

similar documents