Framtidens yrkeshögskola_presentation_TC

Report
Framtidens Yrkeshögskola inom
teknik och tillverkning
Anders Axelsson (Region Skåne)
Johan Ståhl (Teknikcollege Skåne)
Teknikcollege rikskonferens
Uppsala 6 november 2014
Upplägg
• Varför en rapport om
Yrkeshögskolan?
• Industrins utveckling och
kompetensbehov
• TC och YH
• Slutsatser och
rekommendationer
• Hur går vi vidare?
Bakgrund
• Yrkeshögskolan en egen utbildningsform på eftergymnasial nivå
• Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beslutar om tillstånd och
statsbidrag åt utbildare som ansöker
• 2014 fanns det totalt 57 000 utbildningsplatser i landet, varav 9 000 i
Skåne
• Utbildningarna är mycket populära och högt söktryck bland ansökarna
• YH allt viktigare för det regionala näringslivet/arbetslivet för att rekrytera
kvalificerade medarbetare
• Krav: utbildningarna ska vara tydligt förankrade i lokala/regionala
näringslivet/arbetslivet
Kritik och översyn
Kritik från utbildningsanordnare, branschföreträdare och myndigheter
• Vilka är förutsättningarna för mer långsiktighet i utbildningarna?
• Hur ser utbudet och efterfrågan ut regionalt för tekniska och industriella
utbildningar?
• Vilka förutsättningar finns för att förenkla övergången mellan olika delar
av utbildningssystemet?
• Vilka behov finns av att utveckla de regionala bransch- och
yrkesanalyserna för att främja näringslivets kompetensbehov?
Industrins andel av nominell och real
BNP 1980 - 2011
25
20
15
10
5
0
Industrins andel av nominell BNP
Industrins andel av real BNP
KY/YH-utbildade efter yrke i riket 2012
Tekniker och ingenjörer
Maskinoperatörs- och monteringsarbete
Metallhantverk,reparatörsarbete m.m.
Processoperatörsarbete
Teoretisk specialistkompetens med teknisk inriktning
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper
Kontors- och kundservicearbete
Gruv-, bygg- och anläggningsarbete
Ledningsarbete
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete
Hantverk inom livsmedel, möbeltillverkning och textil
Teoretisk specialistkompetens, ej teknik
Finmekaniskt och grafiskt hantverk m.m.
Transport- och maskinförararbete
Uppgift saknas
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Slutsatser och rekommendationer
Nationellt
MYH
Regionalt/Lokalt
Fler utbildningsplatser
Effektivisera ansöknings- och
beslutsprocessen
Ökat engagemang från
branschorganen
Gränssnitt Gy/YH/Högskola
Förändra
resurstilldelningssystemet
Utveckla prognosmetoderna
Preparandutbildning
Möjliggöra längre tilldelningar
Arenor för
analyser/prioriteringar
MYH statistikansvarig
Modell för regional tilldelning
Utveckla prognosmetoder
Fokus på
kvalitetstillsyn/uppföljning
Stärk samverkan
nationellt/regionalt
Förslag till ny resursfördelningsmodell
Hur går vi vidare?
• YH-grupp inom Kompetenssamverkan Skåne (KoSS).
• Utveckla och fördjupa resultaten från rapporten med sikte
på en ”Skånestrategi” för YH
• Dialog med Utbildningsdepartementet och MYH samt
övriga regioner, Industrirådet och Teknikcollege
• Bransch- och yrkesanalyser
• Stärkt engagemang bland branscher och kluster.
Packbridge ett bra exempel.
Tack för er tid!
[email protected]
[email protected]
Länk till rapporten

similar documents