Přídavná jména přivlastňovací

Report
Přídavná jména přivlastňovací
1. pád
otcův
matčin
2. pád
otcova
matčina
3. pád
otcovu
matčinu
4. pád
otcova
matčina
otcův
matčin
5. pád
otcův
matčin
6. pád
o otcovu, otcově
o matčinu, matčině
7. pád
otcovým
matčiným
1. pád
otcova
matčina
2. pád
otcovy
matčiny
3. pád
otcově
matčině
4. pád
otcovu
matčinu
5. pád
otcova
matčina
6. pád
o otcově
o matčině
7. pád
otcovou
matčinou
1. pád
otcovo
matčino
2. pád
otcova
matčina
3. pád
otcovu
matčinu
4. pád
otcovo
matčino
5. pád
otcovo
matčino
6. pád
o otcovu, otcově
o matčinu, matčině
7. pád
otvcovým
matčiným
pád
1. pád
mužský rod
otcovi
matčini
otcovy
matčiny
ženský rod
otcovy
střední rod
matčiny otcova
2. pád
otcových,
matčiných
3. pád
otcovým,
matčiným
matčina
4. pád
otcovy
matčiny otcovy
matčiny otcova
matčina
5. pád
otcovi
matčini
matčiny otcova
matčina
otcovy
matčiny
otcovy
6. pád
o otcových,
matčiných
7. pád
otcovými,
matčinými
Přídavná jména
Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci,
v nových domech většina žáků po procvičení hravě
zvládá. Kamenem úrazu však bývají přídavná jména
přivlastňovací:
Martinovi
kamarádi,
Martinovy
počítačové hry, pro Martinovy kamarády, Svěrákovy
filmy, Karafiátovi Broučci, Jágrovy góly… Na otázku
„Které dotazy týkající se přídavných jmen patří
v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český
k nejčastějším?“ by kterýkoli pracovník poradny bez
sebemenšího zaváhání dal odpověď „Dotazy na psaní
i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích“.
Jsou pravidla pro psaní i/y u tohoto druhu přídavných
jmen tak těžká? Rozhodně ne. Pokud si je zapamatujete
a čas od času budete psaní přídavných jmen
procvičovat, určitě chyby dělat nebudete.
tvrdá – měkká - přivlastňovací
Přídavná jména
Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci,
v nových domech většina žáků po procvičení hravě
zvládá. Kamenem úrazu však bývají přídavná jména
přivlastňovací:
Martinovi
kamarádi,
Martinovy
počítačové hry, pro Martinovy kamarády, Svěrákovy
filmy, Karafiátovi Broučci, Jágrovy góly… Na otázku
„Které dotazy týkající se přídavných jmen patří
v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český
k nejčastějším?“ by kterýkoli pracovník poradny bez
sebemenšího zaváhání dal odpověď „Dotazy na psaní
i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích“.
Jsou pravidla pro psaní i/y u tohoto druhu přídavných
jmen tak těžká? Rozhodně ne. Pokud si je zapamatujete
a čas od času budete psaní přídavných jmen
procvičovat, určitě chyby dělat nebudete.
 Vyhýbáme
se používání vzoru OTCŮV!!!!
 Používáme
vždy vzor MATČIN !!!















(Olbracht) dílo
(Smetana) Má vlast
(Plzeň) pivo
(Dvořák) Novosvětská
(Praha) sady
(Krkonoše) květena
(Hus) upálení
(Pardubice) perník
(Evropa) státy
(Libuše) proroctví
(Čapek) Válka s mloky
(Pyreneje) pastevec
(Pyreneje) poloostrov
(Třeboň) kapr
(Třeboň) pánev















Olbrachtovo dílo
Smetanova Má vlast
plzeňské pivo
Dvořákova Novosvětská
pražské sady
krkonošská květena
Husovo upálení
pardubický perník
evropské státy
Libušino proroctví
Čapkova Válka s mloky
pyrenejský pastevec
Pyrenejský poloostrov
třeboňský kapr
Třeboňská pánev



















škodliv- hmyz
ps- štěkot
mil- rodiče
osl- hýkání
neznám- lidé
sob- parohy
orl- let
směl- čin
ciz- jazyk
bíl- holubi
prav- okamžik
lv- spár
jsme na to zvědavna motýl-ch křídlech
s drz-m člověkem
směl- ostříži
pečliv- žáci
hověz- polévka
z ryz-ho zlata



















škodlivý hmyz
psí štěkot
milí rodiče
oslí hýkání
neznámí lidé
sobí parohy
orlí let
smělý čin
cizí jazyk
bílí holubi
pravý okamžik
lví spár
jsme na to zvědaví
na motýlích křídlech
s drzým člověkem
smělí ostříži
pečliví žáci
hovězí polévka
z ryzího zlata



















nezralé jablko
drahé víno
divoký králík
bystrý hoch
drahý přítel
krotký srneček
hezký chlapec
velký pes
chrabrý bojovník
dlouhý had
těžký kůň
statečný voják
ostravský horník
liberecký občan
ruský sportovec
dobříšský zemědělec
droboučký brouk
kutnohorský havíř
vesnický učitel



















nezralá jablka
drahá vína
divocí králíci
bystří hoši
drazí přátelé
krotcí srnečci
hezcí chlapci
velcí psi
chrabří bojovníci
dlouzí hadi
těžcí koně
stateční vojáci
ostravští horníci
liberečtí občané
ruští sportovci
dobříšští zemědělci
droboučcí brouci
kutnohorští havíři
vesničtí učitelé

similar documents