15-) Derin venöz yetmezlik kliniği ve tedavi seçenekleri -

Report
Doç. Dr. Soner Sanioğlu
İstanbul Cerrahi Hastanesi
VI. Fleboloji Kongresi- 2012 İstanbul
• 1968 Kistner
• Popliteal venden tibial venlere reflünün gösterildiği ileri kronik venöz
yetmezlikli hastalar aday
• Eksternal valvuloplasti
• İnternal valvuloplasti
• Kapak transpozisyonu
• Kapak transplantasyonu
• Birden çok kapakta yetmezlik olmasına rağmen genellikle SFV’deki ilk
kapak onarılır.
• Derin femoral vendeki kapakta yetmezlik varsa bu da onarılmalıdır.
• Alternatif olarak popliteal vendeki (gate keeper) kapak onarılır.
• Asendan venografi venöz sistemlerin açıklığını gösterir,
venöz anatomiyi tam olarak ortaya koyar.
• Desendan flebografi reflüyü ve derecesini belirleme için
kullanılır . Valsalva manevrasıyla uyluğun ve dizin altına
uzanan reflüsü olan (grade 3 ya da 4 reflü) hastalar primer
onarım adayıdırlar.
• Primer yetmezliklerde uygulanır.
• Kistner tarafından tanımlanmış, Raju tarafından modifiye
edilmiştir.
• Standart groin insizyon
• Femoral ve safen ven bulunur. SFV kapak lokalizasyonu
saptanır.
• Fibröz kalınlaşma varsa adventisyal diseksiyon
• Strip test
• Valve cuspların 7/0 prolenle direkt görerek plikasyonu
• Raju ve Fredericks’e göre %20 picasyon yeterli
• İlk olarak yine Kistner tarafından yapılmış
• Venatomiye ve heparine gerek yok
• Dışardan konan sutürlerle genişlemiş komissural açının daraltılması
amaçlanıyor.
• Ancak direk vizualizasyon olmaması başarıyı azaltıyor.
• Bu nedenle Gloviczki angioskop valvuloplastiyi tanımlamış.
• Valvuloplasti sonrası darlık oluşursa longitidunal-transvers yada
inverted Y-V gibi venoplastik prosedürler u ygulanabilir.
• Durango 1993 De nova kapak rekonsrüksiyonu, egsize safen ven ile
bicuspit kapak yapmak
• Prostetik greft ile eksternal banding özellikle dilatasyona sekonder
gelişen reflülerde faydalı. Diseksiyon sırasındaki kontraksiyona bağlı
strip test ile kapak kompetan olmuşsa yapılabilir.
• 2-3 cm dakron yada PTFE dilate segmentin üzerine sarılır.
• Eksternal banding internal ve eksternal valvuloplastiyi tamamlamak
için yapılabilir.
• Kistner ve Sparkuhl 1979
• Posttrombotik reflü ve kasıkta profunda yada safev vende
kompetan bir kapak gerekiyor.
• SFV ayrılarak kompetan kapaklı venöz segmentin distaline
anostamoz ediliyor.
• Safen vendeki kapağın çabuk bozulması nedeniyle profunda
daha çok tercih edilir olmuş.
• Posttrombotik sendromda, transpozisyonun kullanılamadığı
vakalarda yapılır.
• 1982 Taheri tarafından tanımlanmıştır.
• 4-8 cm’lik kompetan kapaklı aksiller ven segmenti femoral
bifurkasyonun 4-5 cm altına interpoze edilir.
• Sonraki dilatasyonu engellemek için eksternal banding uygulanır.
• Çap uyumsuzluğu ve geç dilatasyonun transplantasyonun popliteal
vene yapılarak giderilebileceği iddia edilmiştir.
• Operatif mortalite %0’a yakın, DVT %0-11, Hematom %2-16
• Primer etyolojide aşarı oranı daha yüksek
• Prospektif randomize çalışmaların yokluğu
• Derin venöz cerrahinin yüzeyel cerrahi ile kombine edilmesinin
sonuçları belirsizleştirmesi nedeniyle
• Günümüzde derin venöz yetmezliği düzeltebilen birçok yöntem
tanımlanmasına karşın, bu yöntemleri uygulayan cerrah sayısı
çok azdır.
• Yöntemlerin yaygınlaşması için daha çok çalışmaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER

similar documents