Lazarus - Webnode

Report
Lazarus
Učebný text
Vypracoval: Ing. Ľubomír Mazúr
Popis programu Lazarus
Panel nástrojov
Editor kódu
Inšpektor objektov
Pracovná plocha
Vytvorenie novej aplikácie
 V Paneli nástrojov klikneme : File – New...
Následne sa nám otvorí okno v ktorom si zvolíme
Application
Popis objektov v paneli nástrojov
V paneli nástrojov sa nachádzajú karty ako napr.: Standard, Additional, Common Contrlols
V karte Standard budeme používať tieto objekty: Button, Label, Edit
Button
Label
Edit
Popis objektov v paneli nástrojov
V karte Additional budeme používať tieto objekty: Image
Image
Vyvolanie programu
V paneli nástrojov klikneme na tlačidlo RUN alebo program
vyvoláme taktiež funkčnou klávesou na klávesnici F8
RUN
Prvá aplikácia: Ako sa máš?
Postup: Ako sa máš?
1.
Na pracovnú plochu vložte tieto objekty: Button1, Button2,
Label1, Label2
Postup: Ako sa máš?
2. Jedným klikom klikneme na Button1 a v Inšpektori objektov
pod kolónkou Caption premenujeme tlačidlo na Dobre .
Taktiež tým istým postupom Button2 na Zle
Label1 na Ako sa máš?
Label2 vymažeme text a necháme ho prázdny
Postup: Ako sa máš?
3. Dvojklikom na tlačidlo Dobre sa dostaneme do Editoru kódu
a napíšeme text:
Label2.Caption :='Mám z teba radosť';
Postup: Ako sa máš?
4. Dvojklikom na tlačidlo Zle sa dostaneme do Editoru kódu a
napíšeme text:
Label2.Caption :='Chúďa moje';
Postup: Ako sa máš?
Týmto máme za sebou prvý program za sebou a vyvoláme ho
tlačidlom RUN alebo funkčnou klávesov F8
Postup: Ako sa máš?
Otvorí sa nám naša prvá aplikácia
Aplikácia obdlžníky
Postup aplikácie : Obdlžníky
1. Na pracovnú plochu vložíme cez kartu Standard tlačidlo
Button a premenujeme ho v inšpektori objektov v kolónke
Caption na Obdĺžniky
2. V karte Additional vložime Image
Postup aplikácie : Obdlžníky
Dvojklikom na pracovnú plochu sa dostaneme do Editoru kódu
a napíšeme nasledovný kód:
Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect);
Postup aplikácie : Obdlžníky
Dvojklikom na tlačidlo Obdĺžniky sa dostaneme do Editoru
kódu a napíšeme nasledovný text:
Image1.Canvas.Pen.Width:=10;
Image1.Canvas.Pen.Color:=clRed;
Image1.Canvas.Brush.Color:=clBlue;
Image1.Canvas.Rectangle(10,30,130,100);
Image1.Canvas.Pen.Width:=5;
Image1.Canvas.Brush.Color:=clYellow;
Image1.Canvas.Rectangle(30,50,150,130);
Tlačidlom RUN vyvoláme aplikáciu
Postup aplikácie : Obdlžníky
Opis jednotlivých časti kódu:
Image1.Canvas.Pen.Width:=10;
Image1 – nástroj (obraz) z panelu z panelu nástrojov
Canvas – plátno na ktorom sa bude vykresľovať obraz
Pen – pero ktorým sa bude kresliť na plátno
Width - hrúbka
10 – nový parameter
Každý príkaz sa končí bodkočiarkou.
Color – farba, začína sa vždy písmenami cl a môže nadobúdať tieto
hodnoty clBlue, clRed, clGreen, clYellow
Brush – vnútorná výplň farbou
Rectangle – vykreslenie obdĺžnika, poloha určuje súradnicami systému,
ktoré sú dané od ľavého horného roha k pravému dolnému rohu. Naprd.:
Rectandle (30,30,50,80)
30,30
50,80
Postup aplikácie : Obdlžníky 2
Rozdiel oproti predchádzajúcej aplikácie je ten, že šírku a výšku obdĺžnika budeme
zadávať pomocou nástroja Edit.
Postup aplikácie : Obdlžníky 2
Na pracovnú plochu vložte tieto objekty:
Button1,Edit1,Edit2,Label1,Label2 ,Image1 a premenujeme ich
následovne:
Button1 – Obdlžník
Edit1 a Edit2 – vymažeme text (necháme ho prázdny)
Button1
Label1 – šírka
Label1
Label2 - výška
Edit1
Label2
Edit2
Image1
Pracovná
plocha(Form1)
Postup aplikácie : Obdlžníky 2
- Dvojklikom na pracovnú plochu (Form1) sa dostaneme do
editora kódu a napíšeme tento kód:
Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect);
- Dvojklikom na Button1 sa taktiež dostaneme do editora kódu a
napíšeme tento kód:
var
X, Y, sirka, vyska : Integer;
begin
X := 150;
Y := 120;
sirka := StrToInt(Edit1.Text);
vyska := StrToInt(Edit2.Text);
Image1.Canvas.Brush.Style := bsClear;
Image1.Canvas.Pen.Width := 5;
Image1.Canvas.Rectangle (X, Y, X+sirka, Y+vyska);
end;
Aplikácia: Náhodný kruh
Táto aplikácia bude pozostávať z dvoch častí.
1. Vykreslenie jedného farebného kruhu, kde farby sa budú po
každom stlačení tlacidla Button1 hádzať náhodne.
Aplikácia: Náhodný kruh
2. Vykresľovanie kruhov pomocou Button2 na náhodnej
pozícii, náhodnej veľkosť a náhodnej farby.
Aplikácia: Náhodný kruh 1.časť
Na pracovnú plochu (Form1) vložte tieto objekty z panelu
nástrojov. Buton1, Button2, Image1
Premenujte ich v inšpektori objektov nasledovné:
Button1 - Kruh
Button2 – Náhodný kruh
Dvojklikom na pracovnú plochu vstúpte do editora kódu a vložte známi
príkaz ktorý vyčistí Image1:
Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect);
Aplikácia: Náhodný kruh 1.časť
Dvojklikom na Button1 (Kruh) vstúpte do editora kódu a
napíšte nasledovný kód:
Image1.Canvas.Brush.Color := Random (256*256*256);
Image1.Canvas.Ellipse (50, 50, 100, 100);
Popis kódu:
Random – počítač zakaždým stlačením zvolí náhodne jedno číslo
256*256*256 – každá farba je definovaná zložkou červenej, zelenej a modrej
v rozmedzí 0 – 256
Napr. rýdza červena – 256,0,0
Rýdza zelená – 0,256,0
Rýdza modrá – 0,0,256
Rýdza žltá – zmiešaním farby červenej a zelenej t.j: 256,256,0
Ellipse – vykresli kruh vpísaného od štvorca ktorý je daný podobne ako
u obdĺžnika napr.: Ellipse(50,50,100,100) 50,50
100,100
Aplikácia: Náhodný kruh 2.časť
Dvojklikom na tlačídlo Button2 (Náhodny kruh) sa dostaneme
do editora kódu a napíšeme tento kód:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
X, Y, r : Integer;
begin
r := Random (20)+10;
X := Random (300);
Y := Random (300);
Image1.Canvas.Brush.Color := Random (256*256*256);
Image1.Canvas.Ellipse (X-r, Y-r, X+r, Y+r);
end;
Aplikácia: Náhodný kruh 2.časť
Popis kódu:
Var
X,Y,r – sú hodnoty premennej
Integer - celočíselné hodnoty
r := Random (20) + 10; - znamená, že počítač bude náhodne
vyberať polomer v rozmedzí 20 až 30
X := Random (300); - znamená, že počítač bude náhodne
vyberať čísla súradnice x v rozmedzí od 0 do 300
Y := Random (300); - znamená, že počítač bude náhodne
vyberať čísla súradnice y v rozmedzí od 0 do 300
Aplikácia: Semafor
Aplikácia: Semafor
Postup:
Na pracovnú plochu vložte tieto objekty:
Button1,Button2,Button3, Image1 a premenujte ich takto
Button1 – červená
Button2 – žltá
Button3 - zelená
Aplikácia: Semafor
Dvojklikom na pracovnú plochu vstúpte do editora kódu a vložte
známi príkaz ktorý vyčistí Image1:
Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect);
Dvojklikom na Button1 (červená) vstúpte do editora kódu a
napíšte:
Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image1.Canvas.Ellipse (150,200,150+50,200+50) ;
Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image1.Canvas.Ellipse (150,200-50,150+50,200+50-50) ;
Image1.Canvas.Brush.Color := clRed;
Image1.Canvas.Ellipse (150,200-50-50,150+50,200+50-50-50) ;
Aplikácia: Semafor
Dvojklikom na Button2 (žltá) vstúpte do editora kódu a napíšte:
Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image1.Canvas.Ellipse (150,200,150+50,200+50) ;
Image1.Canvas.Brush.Color := clYellow;
Image1.Canvas.Ellipse (150,200-50,150+50,200+50-50) ;
Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image1.Canvas.Ellipse (150,200-50-50,150+50,200+50-50-50) ;
Aplikácia: Semafor
Dvojklikom na Button3 (červená) vstúpte do editora kódu a napíšte:
Image1.Canvas.Brush.Color := clGreen;
Image1.Canvas.Ellipse (150,200,150+50,200+50) ;
Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image1.Canvas.Ellipse (150,200-50,150+50,200+50-50) ;
Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image1.Canvas.Ellipse (150,200-50-50,150+50,200+50-50-50) ;
Následne môžete vyvolať program tlačidlom RUN.
Úloha: Snehuliak
Naprogramujte snehuliaka ktorý bude pozostávať z troch
kruhov a bude mať modrú výplň.
Aplikácia: Meno a priezvisko
Aplikácia po stlačení tlačidla vypíše meno a priezvisko kde farby jednotlivých
písmen sa menia a sú vopred dané.
Aplikácia: Meno a priezvisko
Postup: Na pracovnú plochu vložte tieto objekty: Button1 a
premenujte ho na Meno a priezvisko a Image1
Dvojklikom na pracovnú plochu vstúpte do editora kódu a vložte známi príkaz ktorý
vyčistí Image1:
Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect);
Aplikácia: Meno a priezvisko
Dvojklikom na Button1 (Meno a prizevisko) vstúpte do editora kódu a napíšte:
Image1.Canvas.Font.Height := 20 ;
Image1.Canvas.Font.Name := 'ARIAL';
Image1.Canvas.Font.Color := clBlue ;
Image1.Canvas.TextOut (50, 50, 'Ľ');
Image1.Canvas.Font.Color := clYellow ;
Image1.Canvas.TextOut (50+30, 50, 'U');
Image1.Canvas.Font.Color := clRed ;
Image1.Canvas.TextOut (50+60, 50, 'B');
Image1.Canvas.Font.Color := clGray ;
Image1.Canvas.TextOut (50+90, 50, 'O');
Image1.Canvas.Font.Color := clGreen ;
Image1.Canvas.TextOut (50+120, 50, 'M');
Image1.Canvas.Font.Color := clBlack ;
Image1.Canvas.TextOut (50+150, 50, 'Í');
Image1.Canvas.Font.Color := clBlue ;
Image1.Canvas.TextOut (50+180, 50, 'R');
Aplikácia: Meno a priezvisko
Image1.Canvas.Font.Color := clRed ;
Image1.Canvas.TextOut (50,50 + 30, 'M');
Image1.Canvas.Font.Color := clGray ;
Image1.Canvas.TextOut (50 + 30,50+30, 'A');
Image1.Canvas.Font.Color := clGreen ;
Image1.Canvas.TextOut (50 + 60 ,50 + 30, 'Z');
Image1.Canvas.Font.Color := clRed ;
Image1.Canvas.TextOut (50 + 90 ,50 + 30, 'Ú');
Image1.Canvas.Font.Color := clBlack ;
Image1.Canvas.TextOut (50 + 120 ,50 + 30, 'R');
Aplikácia: Meno a priezvisko
Popis kódu:
Image1.Canvas.Font.Height := 20 ; - veľkosť písma
Image1.Canvas.Font.Name := 'ARIAL'; – typ písma
Image1.Canvas.Font.Color := clBlue ; - farba písma
Image1.Canvas.TextOut (50+30, 50, 'U'); - umiestnenie
písmena kde 50+30 je x súradnica, 50 – y súradnica a
'U‘ je písmeno ktoré musí byť v úvodzovkách
Úloha
Napíšte program ktorý po stlačení tlačidla vypíše vaše meno
ale farba písmen bude náhodnou farbou ktorá sa po stlačení
tlačidla bude vždy meniť.
Aplikácia: Generátor PIN kódu
Táto aplikácia bude vyberať 4 náhodne čísla
Aplikácia: Generátor PIN kódu
Postup: Na pracovnú plochu vložte tieto objekty: Button1 a
premenujte ho na PIN kod a Image1
Dvojklikom na pracovnú plochu vstúpte do editora kódu a vložte známi príkaz ktorý
vyčistí Image1:
Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect);
Aplikácia: Generátor PIN kódu
Dvojklikom na tlačidlo Button1 (PIN kod) vstúpte do editora kódu
a napíšte:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
cislo : Integer;
begin
Image1.Canvas.Font.Name := 'Arial';
Image1.Canvas.Font.Height := 60;
cislo := Random (10);
Image1.Canvas.TextOut (60, 100, IntToStr (cislo));
cislo := Random (10);
Image1.Canvas.TextOut (120, 100, IntToStr (cislo));
cislo := Random (10);
Image1.Canvas.TextOut (180, 100, IntToStr (cislo));
cislo := Random (10);
Image1.Canvas.TextOut (240, 100, IntToStr (cislo));
end;
Aplikácia: Vozík
Táto aplikácia bude vykresľovať vozík ktorý sa po stlačení
tlačidla bude presúvať zľava do pravá a po narazení na okraj
otočí svoj smer.
Aplikácia: Vozík
 Postup: Na pracovnú plochu vložte tieto objekty: Button1 a
premenujte ho na Vozík a Image1
Dvojklikom na pracovnú plochu vstúpte do editora kódu a vložte známi príkaz ktorý
vyčistí Image1:
Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect);
Aplikácia: Vozík
Vstúpte priamo editora kódu a vytvorte tieto procedúry:
procedure vozik;
begin
Form1.Image1.Canvas.Brush.Color := clRed;
Form1.Image1.Canvas.Rectangle(x, y, x+100, y-30);
Form1.Image1.Canvas.Brush.Color := clBlue;
Form1.Image1.Canvas.Ellipse(x+25-15, y-15, x+25+15, y+15);
Form1.Image1.Canvas.Ellipse(x+75-15, y-15, x+75+15, y+15);
end;
procedure zmaz;
begin
Form1.Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Form1.Image1.Canvas.FillRect(Form1.Image1.ClientRect);
end;
Aplikácia: Vozík
Dvojklikom na Button1(Vozík) vstúpte do editora kódu a
napíšte:
zmaz;
vozik;
x := x + smer;
if x + 100 > Image1.Width then
smer := -10;
if x < 0 then
smer := 10;

similar documents