Degersjön Powerpoint

Report
UNIK VÅTMARK I SKÄRGÅRDSMILJÖ
Presentation utarbetad av Rebecca Rönnmark
Situationsplanens utsnitt
Två kilometer från hamnen
i Byviken på Holmön ligger
Degersjön.
Sjön dikades ut under
början på 1900-talet och är
idag under aktiv
igenväxning.
Genom åtgärderna
kommer en unik våtmark
med omgivande
ängsmarker att skapas i en
av Västerbottens
kvarvarande
skärgårdsmiljöer.
Degersjön idag är utdikad och växer
igen...
Bild från söder.
Rakt fram anas
öppningen till
ängarna vid
Brännåsen.
Flygfoto över Degersjön idag
Notera att det inte finns
klarvattenytor.
Situationsplan
Degersjön och
omgivande ängsmark.
Degersjön efter restaurering
Visionsbild från fågeltornet i söder
Flygbild från nordväst över Degersjön
Fågelarter idag och i framtiden
Idag
Efter restaurering
Buskskvätta
Morkulla
Storspov
Tornfalk
Törnsångare
Svarthakedopping
Grågås
Gräsand
Kricka
Bläsand
Stjärtand
Vigg
Knipa
Storskrake
Tornfalk
Lärkfalk
Storspov
Tofsvipa
Grönbena
Gluttsnäppa
Rödbena
Enkelbeckasin
Morkulla
Brushane
Skrattmås
Dvärgmås
Jorduggla
Sånglärka
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Törnsångare
Sävsångare
Törnskata
Informationstext till planscher och
broschyrer
Degersjön
Två kilometer från hamnen i Byviken på Holmön ligger Kvarkens restaurerade
och mycket unika våtmark. I början på 1900-talet dikades Degersjön ut för att
bli åker- och ängsmark. Sedan hävden upphörde har ängsmarken vuxit igen.
Genom att göra en markbearbetning och ha frigående boskap återfår sjön sin
forna karaktär. I norr samt längs den östra och västra kanten har granskog
tagits bort för att skapa fri insyn för såväl fåglar som människor.
Tack vare restaureringen kan vi idag gå ut i en härlig mosaik av olika miljöer
och njuta av växt- och fågellivet. Vi går genom tät granskog, glesa björkhagar,
ängsmarker med betande kor och strandängar som övergår i den spännande
våtmarken. I söder längs öns huvudväg finns information om hur arbetet
genomfördes, vilka fåglar som häckar i området och vilka arter vi kan förvänta
oss i framtiden. Här finns fågeltorn, toalett samt spänger och grusvägar som
är anpassade för funktionshindrade. Välkomna till en unik våtmark i
skärgården.

similar documents