Hur lär vi ut orientering? - Svenska Orienteringsförbundet

Report
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut orientering?
Ungdomsledarträff 2014
Agenda
 Utvecklingstrappan
 Litteratur
 Material
 Metoder
 Strategier
 Pedagogik
 Att
vara ledare
Ungdomsledarträff 2014
Lätt eller svårt?
Det som är lätt för någon kan vara svårt för en
annan. Vad som är lätt eller svårt är beroende av
ålder, kunskap, erfarenhet, kondition, träningsintresse
med mera.
Det finns en mängd olika orienteringsmoment. Dessa
delas in i sex olika kategorier som betecknas med
färger.
Grön, Vit, Gul, Orange/Röd, Violett, Blå/Svart
Ungdomsledarträff 2014
Vägvalsmoment
Att välja väg är den viktigaste delen.
Vägvalet ska påverka resultatet.
Vägval handlar om att värdera kartans information
om löpbarhet, kupering, vegetation och underlag.
Löparen ska tvingas väga in den egna kartläsningsoch löpförmågan.
Ju fler vägval desto större tankemöda.
Det finns fyra olika vägvalsmoment, V 1-4.
Ungdomsledarträff 2014
Karläsningsmoment
All orientering kräver kartläsning.
Svårigheten i kartläsningen avgörs av kartans
läsbarhet, framkomligheten, kuperingen,
hållpunkternas storlek, tydlighet och avstånd,
kontrollernas storlek tydlighet och typ samt
uppfångarnas läge och tydlighet.
Det finns 17 olika kartläsningsmoment, K 1-17.
Ungdomsledarträff 2014
Trappan
 Grön
 Vit
 Gul
 Orange(röd)
 Violett
 Svart
(blå)
Ungdomsledarträff 2014
Trappan
Ö
Ä
Å
Z
Genomskåda banläggaren.
Svåra vägval.
Använda rätt teknik vid rätt tillfälle. Taktiskt tänkande.
Kontroller och sträckor på skrå.
Y
X
Svåra kontrollpunkter i detaljfattig terräng. Få inläsningspunkter.
Fartanpassning med hänsyn till terräng och den egna förmågan.
V
U
T
S
R
Q
P
O
Svårare men tydliga kontrollpunkter. Kontroller i kurvbilden.
Vägval. Längre sträckor i kuperad terräng. Bedöma höjd- och nivåskillnader.
Förenkla, förstora och förlänga kontroll.
Kompass- och styrteknik via hållpunkter.
Avståndsuppfattning. Stega mindre än 200 meter.
Strukturera, förstora och förenkla kartbilden.
Vägvalsbedömning, avstånd, framkomlighet, fartanpassning.
Mer om höjdformationer. Naturliga ledstänger.
N
M
L
K
Kompass- och styrteknik mot kontroll.
Förståelse av färger och tecken som markerar framkomlighet.
Höjdförståelse. Stor och liten höjd, högsta punkten.
Kompass, styrteknik mindre än 300 meter mot tydlig ledstång.
J
I
H
G
Gena och snedda, mindre än 100 meter.
Vara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång.
Vara uppmärksam på mindre tydlig ledstänger.
Enkel vägvalsbedömning, kort eller lång, väg.
F
E
D
C
B
A
Mer kartteckenkunskap, andra typer av ledstänger.
Känna till hur start, kontroll och mål markeras. Framförhållning, tänka framåt. Vara uppmärksam på ledstångsbyte.
Känna till och orientera efter entydiga ledstänger.
Handgrepp, vikning, tumgrepp, kartpassare, kontrollkort, stämpelteknik.
Passa kartan med hjälp av terräng och kartpassare.
Kartförståelse, passa kartan. Kartans färger, de vanligaste karttecknen.
Ungdomsledarträff 2014
Litteratur




Orientera för att ha kul
Orientera för att lära sig
träna
Orienteringsteknik från
grön till gul
Orienteringsteknik från
orange till svart

Full koll från gul till
orange
Full koll från röd till svart

Utvecklingsplanen

Osv…
Ungdomsledarträff 2014
Material
 SOFT




Skogsäventyret
Skattjakten
Bombmurkland
Utmaningen
 Västergötlands



Skärmfullt
Från ledstång till
vildmark
Lila tråden
OF
Ungdomsledarträff 2014
Material
 Övningsbanken

Orientering.se
Ungdomsledarträff 2014
Agenda
 Utvecklingstrappan
 Litteratur
 Material
 Metoder
 Strategier
 Pedagogik
 Att
vara ledare
Ungdomsledarträff 2014
Metoder
Exempelvis
 Grovorientera
 Finorientera
 Förenkla
 Förlänga
 Framförhållning
Osv…
Ungdomsledarträff 2014
Strategier
Exempelvis
 Sträckplanering
 Kontrolltagning
 Vägval
 Taktik
 Fartanpassning
Osv…
Ungdomsledarträff 2014
Agenda
 Utvecklingstrappan
 Litteratur
 Material
 Metoder
 Strategier
 Pedagogik
 Att
vara ledare
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Grön nivå
- Kartförståelse
- Kartans färger
- Karttecken
- Passa kartan
- Ledstänger
- Vika kartan
- Tumgrepp
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Vit nivå
- Kartförståelse
- Karttecken
- Otydliga ledstänger
- Kontroll bredvid
ledstång
- Kompass
- Gena snedda
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Gul nivå
- Kartförståelse
- Karttecken
- Kompassgång
- Hållpunkter
- Vägval
- Sträckplanering
- Höjdkurvor
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Kartförståelse
Ungdomsledarträff 2014
Kartförståelse
 ”Kartan
Grön nivå
är en liten bild av verkligheten”
 ”Det du ser omkring dig finns ritat på
kartan (rakt uppifrån)”
Ungdomsledarträff 2014
Kartförståelse
 ”1
cm på kartan är 100
meter i verkligheten”
(Avståndsförmåga hos
barn?)
 Planbilden
är hur
ledstängerna hänger
ihop.
(Visa kartexempel)
Vit nivå
Ungdomsledarträff 2014
Kartförståelse
 Kurvbilden
visar höjder
och gropar
 Vanligtvis är det 5 meters
höjdskillnad mellan
kurvorna.
 Hjälpkurvor
 Lutningssträck
Gul nivå
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Kartförståelse
Ungdomsledarträff 2014
Kartförståelse
Grön nivå
Övning - kartförståelse
Del 1:
1. Lägg åtta olika föremål utspritt på ett bord (eller en markerad rektangel)
2. Låt barnen rita av det uppifrån
Del 2:
1. Ta fram ett papper med de åtta olika föremålen inritade uppifrån, på ett
annat sätt.
2. Låt barnen lägga ut föremålen på bordet efter kartan.
Del 3:
1. Ställ barnen på olika sidor bordet och låt dem passa in kartan.
2. Låt dem rotera runt bordet och behålla kartan på rätt håll hela tiden.
Ungdomsledarträff 2014
Kartförståelse
Grön nivå
Övning - kartförståelse
Del 4:
1. Låt barnen rita en bana med start, fem kontroller och mål på den
förberedda kartan.
2. Låt de sedan sätta ut banan med små lappar som är starttriangeln,
kontrollringar och målsymbol.
Del 5:
1. Ta fram en ”legogubbe” och låt barnen ”springa” banan.
2. Stoppa dem ibland och fråga var de är, på kartan.
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Kartans färger
Ungdomsledarträff 2014
Kartans färger
Grön nivå
Allt som är vitt är vanlig skog.
Allt som är gult är öppnare än vanlig skog,
ju gulare desto öppnare.
Allt som är grönt är tätare är vanlig skog,
ju grönare desto tätare.
Allt som är blått har med vatten att göra,
ju blåare desto blötare.
Nästan allt som är brunt har med höjdskillnader
att göra, upp eller ner.
Allt som är markerat med en gröngul färg är
tomtmark och förbjudet område.
Allt som är svart har människan skapat men
även stenar och branter är svarta
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Kartans färger
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Karttecken
Ungdomsledarträff 2014
Karttecken
Stig - väg
Bäck
Sten
Stenmur
Kraftledning
Hus
Öppen mark
Grusytor
Grön nivå
Ungdomsledarträff 2014
Karttecken
Stängsel
Ruin
Stenröse
Torn
Sankmark
Grop
Höjd
Punkthöjd
Hygge vs Äng
Beståndsgräns
Tomtmark
Vit nivå
Ungdomsledarträff 2014
Karttecken
Alla karttecken
Variation av gult
Variation av grönt
Variation av blått
Gul nivå
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Karttecken
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Hantera riktning
Ungdomsledarträff 2014
Passa kartan
Vad säger vi?
Hur gör vi?
”Svänger stigen,
svänger du, men
kartan ska vara still…”
”Där du springer ska
peka rakt ut från
magen”
Grön nivå
Passa kartan
med kompass
Ungdomsledarträff 2014
Vit nivå
Vad säger vi?
Hur gör vi?
1. Håll kartan framför dig
med sträckan du ska löpa
rakt ut från magen
”Rött mot rött”
2. Håll kompassen platt,
som en pannkaka, på
kartan och vrid sedan dig
själv tills rött är mot rött
”Texten är norr”
”Norrpilen på
komassen och
norrpilen på kartan”
3. Nu går ledstängerna åt
samma håll på kartan som i
verkligheten.
Passa kartan
med kompass
Ungdomsledarträff 2014
Gul nivå
Vad säger vi?
Hur gör vi?
1. Håll kartan framför dig
med sträckan du ska löpa
rakt ut från magen
”Lyft blicken och ”se”
var du ska”
2. Håll kompassen platt,
som en pannkaka, på
kartan och vrid sedan dig
själv tills rött är mot rött
”Stäm av riktningen
vid varje hållpunk”
3. Lyft blicken och ta sikte
långt fram, dit kompassen
pekar.
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Hantera riktning
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Orienteringsförmåga
Ungdomsledarträff 2014
Följa ledstänger
Vad säger vi?
Hur gör vi?
Vad är en ledstång?
”Här är jag – dit ska jag
vilken/vilka ledstänger
leder mig dit?”
Grön nivå
Vika kartan
Tumgrepp
Vad säger vi?
Hur gör vi?
”En sträcka i taget, rakt
ut från magen”
”Peka med tummen där
du är så visar den sen
var du senast var.”
”Tummen är du på
kartan”
Ungdomsledarträff 2014
Grön nivå
Ungdomsledarträff 2014
Otydliga ledstänger
Kontroll bredvid ledstång
Vit nivå
 Ökad
observationsförmåga på
omgivningen och översättning till karta
 Lite mer framförhållning
”Här är jag – dit ska jag vilken/vilka ledstänger
leder mig dit
Och vad ska jag checka av på vägen, kolla
efter?”
Ungdomsledarträff 2014
Gena snedda
Vad säger vi?
Hur gör vi?
”Hoppa mellan
ledstänger”
”Lyfta blicken
och se långt, se
dit jag ska”
Vit nivå
Hållpunkter
Vägval
Sträckplanering
Vad säger vi?
Hur gör vi?
”Hoppa mellan ledstänger”
”Lyfta blicken och se långt, se dit jag ska”
”Vägval. Enklast, säkrast, snabbast?”
”Kontrolltagning först”
”Riktning ut. Hållpunkt. Riktning. Se
långt”
Ungdomsledarträff 2014
Gul nivå
Ungdomsledarträff 2014
Höjdkurvor
 Tydliga
höjdformationer
 På toppen/botten
Attackpunkt (sista säkra)
Kompass
Finorientering
Gul nivå
Ungdomsledarträff 2014
Hur lär vi ut?
Orienteringsförmåga
Inlärning - träning
Tränare - Ledare
Svenska Orienteringsförbundets Tränarakademi
Ungdomsledarträff 2014
Tränarens/ledarens roll
1. Bidra till lustfylld och glädjefylld
utvecklingsmiljö
2. Vara offensiv för gemenskap
3. Se ALLA barn. Varje gång!
4. Tydlighet, struktur och ordning.
(början och slut)
5. Genomgång före, under och
efter.
6. Kompetens, lära ut orientering
Sista säkra
Grov-OL till
säker/tydlig
uppfångare
Fin-OL in mot
kontroll

similar documents