Jon Inge Vesterås, Raufoss Forsikringskontor

Report
Alderspensjon fra folketrygd
Avtalefestet pensjon
Tjenestepensjon
Fagernes
25 oktober 2012
Fakta !
• VI BLIR ELDRE !
• I DAG FINNES DET 630 000 ALDERSPENSJ.
• I 2050 BLIR DET DOBBELT SÅ MANGE !
• I 1967 VAR DET 3,9 YRKESAKTIVE PR. PENSJONIST.
• I 2003 VAR DET 2,6 YRKESAKTIVE PR. PENSJONIST
• I 2050 VIL TALLET BLI 1,6 YRKESAKTIVE PR. PENSJONIST
• ALTSÅ EN STOR UNDERBALANSE MELLOM ANTALL
YRKESAKTIVE OG ANTALL PENSJONISTER
• NY REFORM DERFOR VEDTATT MED VIRKNING FRA 1.1.11
Alderspensjon består av …..
• FOLKETRYGD
• AVTALEFESTET PENSJON -AFP
• TJENESTEPENSJON
• PRIVAT SPARING
ALDERSPENSJON
HVA GJELDER FOR HV EM ?
• OPPTJENING AV ALDERSPENSJON I FOLKETRYGD :
•
•
•
•
•
•
•
FØDT FØR 1953:
BARE GAMMEL OPPTJENING !
FØDT 1954 – 1962 :
BLANDING AV NY OG GAMMEL OPPTJENING .
FØDT 1963 OG SENERE
BARE NY OPPTJENING
ALL PENSJONSOPPTJENING FØR PENSJONSALDER REGULERES
I TRÅD MED ALMINNELIG LØNNSUTVIKLING .
G
• 1 MAI HVERT ÅR REGULERES ”TRYGDE-G”
KR.82.122,SOM BLE BESTEMT PR. 1.MAI 2012
Gamle opptjeningsregler
•
•
•
•
•
•
Gjelder for deg som er født FØR 1953
Full opptjening krever 40 års opptjening
De 20 beste inntektsårene legges til grunn
Pensjonspoeng !
Kan få opptjening helt fram til du fyller 75 !
Levealderjustert
Nye opptjeningsregler
• ALLE år du er i arbeid eller mottar annen
pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 ÅR
• Du ”sparer” til din pensjonsbeholdning som
blir regulert hvert år av kollektiv lønnsvekst
•
•
•
•
ØKER HVERT ÅR MED 18,1 %
AV PENSJ.GIVENDE INNTEKT INNTIL 7,1 G
INNTEKT TILSV. 4,5 G FOR ULØNNET OMSORGSARB. ( 4G FØR 2010)
INNTEKT TILSV. 2,5 G FOR AVTJENT SIVIL ELLER MILITÆR
FØRSTEGANGSTJENESTE PÅ MINST 6 MND.
• INNTEKT INNTIL 7,1 G VED ARB. LEDIGHET MED MOTTAK AV
DAGPENGER.
ENKELT SAGT…………
• PENSJONSBEHOLDNINGEN
ER SUMMEN AV DE
ENKELTE ÅRS OPPTJENING
REGULERT MED KOLLEKTIV
LØNNSVEKST ( G)
HVA ER NYTT ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hovedprinsipp i ny folketrygd:
Arbeid skal lønne seg!
Alle år skal telle like mye (alleårsregel)
- Også utover 40 opptjeningsår
Bortfall av besteårsregel (20 beste år)
Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år
- Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år
- Pensjon kan kombineres med arbeid uten avkorting
Levealderjustering . DVS: PENSJONEN DIN JUSTERES I
FORHOLD TIL FORVENTET LEVEALDER FOR DITT ÅRSKULL .
FLEKSIBELT UTTAK
• FRA FYLLTE 62 ÅR KAN DU TA UT
ALDERSPENSJONEN 20 , 40 , 50 , 60 , 80 OG
100 PROSENT .
• PENSJONSGRADEN KAN ENDRES EN GANG
HVERT ÅR
• DU KAN FORTSETTE Å ARBEIDE SAMTIDIG
SOM DU MOTTAR ALDERSPENSJON
LEVEALDERJUSTERING
• ER INNFØRT FOR Å SIKRE AT PENSJONSSYSTEMET FORBLIR
BÆREKRAFTIG . VED Å VENTE MED Å TA UT PENSJONEN , KAN
DU KOMPENSERE FOR LEVEALDERJUSTERINGEN .
PENSJONEN DIN BLIR JUSTERT I FORHOLD TIL FORVENTET
LEVEALDER I BEFOLKNINGEN , SOM BETYR AT YNGRE ÅRSKULL
MÅ JOBBE LENGER DERSOM FORVENTET LEVEALDER ØKER !
1954-1962
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1954: 10 % AV NYE OPPTJ.REGLER. 90 % AV GAMLE
1955: 20 % AV NYE . 80 % AV GAMLE
1956: 30 % AV NYE. 70 % AV GAMLE
1957: 40 % AV NYE. 60 % AV GAMLE
1958: 50 % AV NYE. 50 % AV GAMLE
1959: 60 % AV NYE. 40 % AV GAMLE
1960: 70 % AV NYE. 30 % AV GAMLE
1961: 80 % AV NYE. 20 % AV GAMLE
1962: 90 % AV NYE. 10 % AV GAMLE
KONSEKVENSER
• DU ” SPISER ” AV PENSJONSBEHOLDNINGEN DIN VED UTTAK
FØR 67 ÅR OG DU SLUTTER Å JOBBE. FORTSETTER DU I JOBB
VIL DU FORTSATT BYGGE OPP BEHOLDNINGEN DIN.
• ” GULROTA” ER AT DU SKAL FRISTES TIL Å FORTSETTE I JOBB.
• DU KAN SPARE PENSJONEN DIN .
SKATT !!
• INGEN KAN NEKTE DEG Å FORTSETTE I JOBB , INGEN KAN
HELLER NEKTE DEG Å SLUTTE .
• VED GRADVIS FORTSATT JOBB OG PENSJON, SKAL DET OGSÅ
PASSE FOR ARBEIDSGIVER.
• VED UTTAK VED 67 ÅR- BLIR DET FÆRRE ÅR Å FORDELE
PENSJONEN PÅ , OG DERMED STØRRE UTBETALINGER.
AVTALEFESTET PENSJON
• Pensjonsordning nedfelt i tariffavtale.
• Retten til AFP krever derfor at du jobber i en
bedrift som er bundet av tariffavtale som
omfatter AFP.
• ”gammel” AFP –ordning : 62- 67 år. En
førttidspensjonsordning.
• ”ny” AFP- ordning. Fra 62 år og livsvarig.Kan
kombinere pensjon og jobb.
• 0,314 % av din opptjening gir afp-pensjons
AFP fortsetter …….
•
•
•
•
•
•
•
•
må samtidig ta ut alderspensjon fra folketrygd
Ansiennitetskrav ved fylte 62 år
- 7 av de siste 9 år ved en AFP-bedrift
- siste 3 år sammenhengende
- minst 20 % stilling i ans.perioden.
- må være reell arbeidstaker før fylte 62
- årsinntekt på mer enn 1 G
- inntekt høyere enn ” øvrige inntekter ”
Pass på !
• Du kan ikke motta uførepensjon etter fylte 62
år og søke AFP.
• Går du 100 % syk de siste 52 ukene eller mer,
før du fyller 62 år , får du ikke innvilget AFP.
• Du kan si fra deg en 50 % uførepensjon fra
NAV før fylte 62 år, og få innvilget AFP . Da kan
du jobbe 50 % og ta ut AP og AFP.
TJENESTEPENSJON
Alle arbeidstakere har
tjenestepensjon!
• Lovpålagt siden 2006
• Arb.giver sparer til din alderspensjon. 67 år
• Forsikringsdekninger:
- utbetales ved uførhet
- dødsfall
- barnepensjon
OBS! Går du på arbeidsavklaringspenger , KAN
du har rett til ytelser fra din pensjonsordning.!
I dag : 2 typer ordninger
• Ytelsesbasert ordning
- gir en % sats ca. ( 60, 65 , 70 ) av sluttlønn .
Du får fulle pensjonsytelser hvis du har minst
30 års opptjening hos arbeidsgiver.
Dødelighetsarv.
. Innskuddsbasert ordning
- arbeidsgiver ” sparer” en %-sats til din pensjon
som gir avkastning . Du selv kan bestemme andel
av obligasjoner og aksjer.
innskudd
• Hvis du slutter får du med deg kapitalen som er
oppspart på deg = kapitalbevis
• Etterlatte arver kapitalen ved din død.
• Ved uførhet har du fortsatt oppsparing, såkalt
innskuddsfritak.
• 2 til 5 % oppsparing av lønn mellom 1 og 6 G
• Høyere innskudd ved høyere lønn enn 6 G
Styringsutvalg
• LOF § 2-4 sier at pensjonsordninger med over 15
medlemmer eller har p.ordning med kollektiv
inv.valg skal opprette en styringsgruppe på minst
3 personer. Minst en av medlemmene skal velges
av og blant medlemmene. Utvalget skal uttale seg
om saker som gjelder forvaltningen og
praktiseringen av pensjonsordningen.
• Har kun en rådgivende funksjon. Bedriften har
styringsrett.
-kan du også ta ut ved fyllte 62 år !
•
•
•
•
Nytt fra 1.1. 2011 !
Kan tas ut uavhengig av om du tar ut AFP og fra folketrygden
Kan kombineres med fortsatt arbeid.
Du ” spiser” også av den ved tidligere uttak , men står du
fortsatt i arbeid , opparbeides rettigheter fortsatt.
• Meldes fra to måneder før du ønsker uttak.
Til slutt………..
• Du har rett til sykepenger i ett år hvis du er mellom 62 og 70
år og tar ut fleksibel alderspensjon. Er du mellom 67 og 70, og
har en inntekt mer enn 2 G , får du sykepenger i 60 dager.
• Har du etterlattepensjon og tar ut alderspensjon før 67 år,
mister du etterlattepensjonen. Den medregnes som en del av
alderspensjonen.
• Du kan ha uførepensjon og alderspensjon samtidig, men til
sammen ikke overstige 100 % . HEL uførepensjon kan ikke
kombineres med AP. Du kan ha 50 uførepensjon og ta ut 50 %
AP. Du får ikke AFP- tillegget.
nyttige steder og tlf. !
• nav.no eller dinpensjon.no
• Tlf. 55553334 . Kontaktelefon om pensjon
• afp.no . Også sluttvederlag !
TAKK FOR MEG !

similar documents