Utbildningsstöd

Report
Utbildningsstöd
Programkoordinator
[email protected]
Vem jobbar på utbildningsstöd?
Ulrika Magnusson
Karin Fröborg
Maria Holmberg
Monika Bergkvist
Carmen Constantinescu
Annica Johansson (TIFP)
Vad gör vi ?
•
•
•
•
•
•
Resultatrapportering ca 11.000/år
ArkivEX ca 600/år
Vessa ca 1600/år
Kursplaner
Kursvärderingar ca 520/år
Fristående kurser och kurspaket ca
140/år
Resultatrapportering
I resultatrapportering läggs studentens betyg in av läraren/examinatorn,
betygen förs över till Utbildningsstöd för definitiv inläggning i Ladok och
arkivlistor för underskrifter skickas ut för att sedan skickas till arkivet.
•
•
•
•
Resultatrapporteringen:
Lärarportalen > Resultatrapporteringen
Ser sidan konstig ut, fungerar inte knappar eller rullister?
Är webbläsaren uppdaterad? Om du inte kan själv kan uppdatera lägg ett
ärende till IT-avdelningen.
Studenter som inte är terminsregistrerade/kursregistrerade.
Meddela Utbildningsstöd vilka studenter som skrivit en tenta eller
inlämningsuppgift och därför ska omregistreras på termin och/eller en kurs.
• Om studenten även deltar i undervisning ska studenten ansöka om
omregistrering i Studentportalen, (Studentportalen > Mina e-tjänster>
Förändrad studiegång> Omregistrering på kurs).
Jobbigt att lägga in studenter om och om igen? Skapa favoritlistor.
Arkiv EX
• Fungerar som BTH:s centrala arkiv för examensarbeten
• Examinatorn hänvisar studenten till Arkiv Ex-länken för att fylla i bibliografisk info
Inrapportering till utbildningsstöd kan ske på två sätt:
1. Examinator rapporterar in examensarbete i resultatrapporteringen,
Lärarportalen.
• Viktigt att bara de studenter som har gjort arbetet tillsammans står på
samma lista, eftersom titel också anges.
• Examinatorn skickar samtidigt senaste versionen av examensarbetet.
2. Examinator rapporterar via mall till Utbildningsstöd.
• I mallen ska följande anges: kurskod, studentens namn och
personnummer, examinator, handledare, datum för godkännande samt
betyg.
• Examinatorn skickar samtidigt senaste versionen av examensarbetet.
Övriga moment samt hel kurs rapporteras i resultatrapporteringen, Lärarportalen.
VESSA
VESSA är ett internt ärendehanteringssystem som syftar till att
underlätta ärendehanteringen för studenten och även för
beslutsfattaren.
Syftet med VESSA är att på ett rättssäkert, tillförlitlig och enkelt sätt
kunna hantera och besluta i olika studieadministrativa ärenden.
Målet är att det skall bli enklare och snabbare för studenten att
lämna in, komplettera och följa sitt ärende.
För beslutsfattarna skall det bli enklare och snabbare att hantera,
delegera och bedöma de olika ärendena.
Utbildningsstöd får ärenden från studierektor/prefekt från
institutionen och avslutar ärende i vessa som gäller omregistering på
kurs.
Kursplaner
•
Utbildningsstöd har upprättat en processbeskrivning och
kursplansunderlag för inmatning i Kursinfo vilka har presenterats i
Utbildningsrådet och skickats på remiss till prefekter och studierektorer.
Revideringar har gjorts utifrån inkomna synpunkter.
•
Björn Ljunggren Leijonbielke, studieadministrativ chef, har fastställt
processbeskrivning och underlag för inmatning i Kursinfo 2014-10-01.
•
Utbildningsstöd kommer endast att handlägga och skapa kursplaner
utifrån beslutad process och fullständigt ifyllt kursplansunderlag.
•
Kursplansunderlag fungerat över förväntan
Kursplaner
Vem gör vad?
Utbildningsstöd skapar nya och reviderade kursplaner
Programansvarig meddelar programkoordinatorn som skapar nytt
kurstillfälle
Enligt delegationsordningen ska alla förändringar av kursplaner
förankras med programansvariga för de program där kursen ingår.
Inga ändringar av kursplaner får ske när mindre än sex veckor
återstår till aktuell kursstart
Kursvärderingar
• Kursvärdering skickas till kursansvarig
• Skickas ut terminsvis
• Mål på engelska om kursen ges på
engelska
• Skickas ut terminsvis
• Om kursvärdering kommer till fel person
eller att förväntad kursvärdering inte
kommer alls, meddela utbildningsstöd
omgående
Fristående kurser, kurspaket och
Erasmuskurser
Maria (Välkomstbrev fristående vem skickar till
antagning?)
Kursansvarig är ansvarig att välkomstbrev publiceras
på webbsidan
Programkoordinator
• Alla som jobbar på utbildningsstöd är även
programkoordinatorer.
• Lägga in programmets kurser
• Katalogproduktion och programsidor på
webb
• Skicka välkomstbrev
• Registrera studenter på valbara kurser
[email protected]
Känn er alltid välkomna till
J-huset Plan 2.

similar documents