Vattenkraft

Report
Vattenkraft
Vad är ursprungskällan till
vattenkraft? Hur bildas energin och
hur förnyar vattenkraft sig?
• Vattenkraft är en energikälla som är förnybart och har
solen som ursprungskälla.
• När solen skiner och delar med sig av sin värme får det
vatten att avdunsta. När vatten avdunstar, bildar det moln
som i sin tur ger snö och regn. Nederbörden som faller
samlas då i ett vattenmagasin. I vattenkraftverk utnyttjas
vattens lägesenergi mellan två nivåer. Desto större skillnad
mellan dem nivåerna (alltså större fallhöjd) bildas då mer
energi. Vattnet som strömmar från den högre nivån till den
lägre nivån, måste passera en turbin. Vattnet trycker på
turbinbladen som börjar då att rotera. Turbinen driver en
generator som producerar elen. När vattnet har då passerat
fortsätter det ut till sjöar och hav för att kunna avdunsta
igen, och bilda fler moln för att sedan falla som nederbörd
och fylla upp magasinen igen.
Hur fångar man in energi från
vattenkraft?
• Vid vattenkraft använder man energi från fallande/strömmande vatten.
För att ta tillvara på kraften från vattnet bygger man en damm i en å eller
en älv. En damm ser ungefär ut som en mur i vattnet, som hindrar vatten
från att fortsätta. Vattnet ska sedan passera dammen, för att fallkraften ska
sedan förvandlas till el. Vattennivån stiger på en sida av dammen och
sjunker på den andra sidan av dammen. Man öppnar sedan en
dammlucka för att låta vattnet komma förbi. När dammluckan har
öppnats, strömma/faller vattnet extremt snabbt. Vattnet passerar en
turbin, och vattnet pressar sedan på turbinens blad vilket får turbinen att
snurra. Turbinen driver då en generator som producerar elen
• Ström går inte att spara till ett bättra tillfälle, utan strömmen måste
användas samtidigt som strömmen skapas. Vattenkraft kan däremot spara
på vattnet och sedan öppna dammluckan när man vill använda energin.
Hur mycket el man får från vattenkraften beror på fallhöjden och hur
stor älven och dammen är.
•
•
•
•
•
Kan vattenkraft bli realistiska
framtidsalternativ till Sveriges och
världens energiförsörjning?
Vattenkraft kommer att vara framtidsalternativ för både Sverige och världen. Anledningen till det är för
att vattenkraft släpper inte ut koldioxid när energin bildas, utan det släpps endast ut koldioxid när man
bildar artificiella dammar. Vattenkraft bidrar då inte till växthuseffekten, vilket är utmärkt eftersom, vi
släpper ut för mycket koldioxid i världen vilket gör att isen vid Antarktis smälter och jordens värme blir
högre. Skulle man endast använda vattenkraft i världen skulle vi inte släppa ut lika mycket koldioxid
vilket då skulle göra att vattenkraft är en realistisk framtidsalternativ för Sverige och det mesta av
världen.
Det går däremot inte att bara använda sig av vattenkraft i världen eftersom ställen, som Afrikas horn till
exempel, så finns det öken. Det betyder att det inte finns vatten som går att användas till vattenkraft även
ifall man skapar artificiella dammar eller vattendrag. Däremot finns det länder, som Sverige, där det finns
mycket älvar och åar, som sedan innebär att man kan bygga vattenkraft i vissa åar och älvar och sedan
låta en del älvar och åar vara ifred. Konsekvenserna av detta är att fiskar kan simma uppströms och leka i
vissa åar och älvar, och fiskare kan fiska. Man kan dessutom bygga laxtrappor i de åar och älvar där det
finns vattenkraft.
Vattenkraft är också den billigaste energin att producera vilket gör att inte bara rika länder utan också
dem fattiga länderna har råd till att producera vattenkraft. Då med ett ny startad vattenkraft så kostar det
som max 27 öre/timme och minst 25 öre/timme.
En till anledning till varför vattenkraft är en realistisk framtidsalternativ är för att vattenkraft är
förnybart. Det går dessutom att reglera vattenkraften. Det betyder att man kan själv bestämma hur
mycket energi som ska skapas genom att öppna dammluckan. För att i sommaren är det varmt och det
innebär att man inte använder lika mycket el som på vintern då det är kallt och man vill värma ens hus.
Man kan då producera mer el på vintern och mindre på sommaren.
Vattenkraft har större verkningsgrad än vad vindkraft och kärnkraftverk har. Det betyder att man kan
använda vattenkraft mer än vindkraftverk till elektricitet. Vattenkraft går att använda hela året om, alltså
vattenkraft slutar inte att rinna helt och hållet. Vattnet kanske skulle frysa på vintern, men det skulle
fortfarande rinna lite grann. Produktionen av el skulle bli mindre, men den skulle aldrig sluta, om inte
någonting stort skulle hända.
Hur mycket använder vi av
vattenkraft i Sverige?
Vattenkraft används rätt mycket här i Sverige.
Det finns cirka 1800 vattenkraft längs våra åar
och forsar som tillverkar ungefär 45% av all
den elektricitet som vi använder i Sverige.
Fördelar med vattenkraft
Vatten slutar inte helt och hållet att sluta rinna genom en
turbin. Det kan frysa på vintern, vilket gör att produktionen
av energi blir mindre, men det slutar inte helt och hållet. Om
inte någonting radikalt skulle hända så klart.
En fördel med vattenkraft, är att den inte släpper ut mycket
koldioxid och andra farliga gifter. Däremot så släpper
vattenkraft ut koldioxid och gifter när man måste bygga
själva dammen för att kunna skapa elen. Annars kan man
skapa hur mycket elektricitet som man vill och det kommer
inte att bidra till växthuseffekten.
• Vattenkraft är en förnybar källa, vilket gör att man inte
behöver oroa sig om när energikällans ursprungskälla
kommer att ta slut. Som fossila bränslen och olja till
exempel.
Fördelar med vattenkraft
• En till fördel med vattenkraft är att den här tekniken är
billig. Anledningen till varför den är så billig är för att man
inte måste förbränna några naturresurser. Det innebär att
människor som bor i fattiga områden i världen, har råd
med att använda vattenkraft.
• Vattenkraft är positivt på ett annat sätt också, genom att
man kan själv reglera och bestämma hur mycket el som
ska produceras. Om man bara behöver lite elektricitet så
kan man bara öppna dammluckan lite grann och släppa
igenom vattnet.
• Verkningsgrad är hur mycket tillförd energi som vi kan
använda oss av. Vattenkraft har större verkningsgrad än
vad vindkraft och kärnkraft har. Vattenkraft har 75%
verkningsgrad, medans vindkraft och kärnkraft har 35%
verkningsgrad.
Nackdelar med vattenkraft
När man bygger vattenkraftverk och dammar påverkar det naturen
mycket. Eftersom dammen är som en stor vägg i älven finns det fiskar som
försöker simma uppström för att leka, kommer de inte förbi dammen. Det
innebär att många fiskar kommer att dö och samspelet mellan djur och
naturen kommer att hamna i obalans. Det påverkar inte bara naturen när
dammar byggs, eftersom vissa människor kan förlora arbete när det blir
försämrat fisk. Däremot så går det att bygga laxtrappor som gör att fiskar
kan ta sig förbi dammen och ta sig till sina lekplatser.
• Vattenkraft på verkar också samspelet i naturen då vattenkraft kan göra
att vissa ställen där det finns vattenkraft blir översvämmade eller
torrlagda. Däremot så kan miljöpåverkan minskas med hjälp av dagens
teknik.
• Även om vattenkraft är billigt, finns det vissa länder som ändå inte kan
använda sig av vattenkraft, och det är de länder där det finns torka som
på Afrikas horn till exempel. Eftersom vattenkraft behöver vatten och om
det finns torka i ett land kommer det att var omöjligt för dem att använda
sig av vattenkraft.
• Dammar kan också sprida sjukdomar som är vattenburna. Ett exempel på
det är malaria. Det innebär att människor som arbetar nära dammar
riskerar chansen att få malaria till exempel.
•
Vilka länder/områden satsar mycket
på vattenkraft?
Vattenkraft är den mest allmänt och viktigaste
förnybara källan som används. Av hela världens
totala elproduktion, står vattenkraft för cirka
19% av den produktionen. Den största
producenten av vattenkraft är Kina. Efter Kina
kommer Kanada, Brasilien, USA, Ryssland och
Norge.
Hur påverkar vattenkraft miljön?
• Vattenkraft påverkar knappt miljön via gifter och avfall,
förutom när man behöver bygga vattenkraften, däremot så
håller kraftverk länge så man behöver inte bygga mer om inte
man ska expandera vattenkraften. Däremot så kan det bli
förändringar i naturen och översvämningar. I vissa delar i
världen har det funnits landområden som har översvämmats
och här i Sverige har många fiskarter påverkats av förändringar
i Sveriges älvar och floder. Alla arter vandrar uppströms för att
leka och samlas varje år, de kan däremot inte ta sig fram om det
finns en damm i vägen. Det är ett seriöst hot mot de drabbade
arterna. För att komma på sätt att förhindra det här problemet
kom man på en lösning, att skapa Laxtrappor vid dammen. Det
är en vattenfylld trappa som fisken ska ta sig uppför och förbi
dammen. Man brukar ibland odla yngel och släppa dem bland
andra fiskar för att beståndet inte ska minska.
Källor
• http://www.tekniskamuseet.se/1/836.html
• http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-arenergi/Energibarare/Fornybar-energi/Vatten/Vattenkraft/
• http://www.geocurrents.info/geonotes/renewable-electricityproduction-mapped
• http://www.hoganas.se/Documents/Inv%C3%A5nare/Kommun%20
och%20politik/Kommunens%20organisation/N%C3%A4mnder%20o
ch%20f%C3%B6rvaltningar/Milj%C3%B6tillsynsn%C3%A4mnden/6
%20olika%20energik%C3%A4llor.pdf
• http://www.hoganas.se/Documents/Inv%C3%A5nare/Kommun%20
och%20politik/Kommunens%20organisation/N%C3%A4mnder%20o
ch%20f%C3%B6rvaltningar/Milj%C3%B6tillsynsn%C3%A4mnden/6
%20olika%20energik%C3%A4llor.pdf

similar documents