4 år

Report
Informationsmöte personalfrågor
2014-04-10
Info om 4 områden
• Semester
• Karriärmöjligheter för ”unga” forskare
• Expertskatt
Semester
• Syftet är vila och rekreation på arbetsgivarens
bekostnad
• Minst 20 dagar måste tas ut under året (om man har
minst 20 dagar betald semester)
• Arbetsgivaren ytterst ansvarig för att se till semestern
läggs ut och att den tas ut
• Arbetsgivaren har den slutgiltiga bestämmanderätten
om semesterns förläggning i tid
• Ska tas ut i ledighet, inte i pengar!
Semesterns längd
28 dagar – upp till 29 år
31 dagar – från 30 år
35 dagar – från 40 år
Semester för TA-personal
• Ansökan om semester i Primula webb
• Minst 4 veckors sammanhängande semester under juniaugusti, om inte annat överenskommits
• Sommarsemestern bör planeras under april månad
Semester för lärare
• Läggs ut enligt schablon (enligt Arbetstidsavtalet för
lärare)
• Hela årssemestern läggs ut från måndagen efter
midsommar och framåt
• Kan, om något händer, ändras i efterhand
• Om semester vid annan tid – underrätta prefekten senast 30 april.
Ev. resterande semester läggs ut från midsommar och framåt
Semester för doktorander
• Semester för doktorander lades tidigare ut enligt
schablon (som för lärare)
• Från 2012 ska doktorander ansöka om semester i
Primula webb
• All semester bör tas ut
• Antal semesterdagar regleras i samband med ev
förlängning av anställning
• Kom ihåg att ansöka om semester på klämdagar!
Spara semester
• Man får ha maximalt 35 dagar sparad semester
• Övergångsbestämmelse: Tidigare fick man ha 40 dagar sparad semester. 31
december 2015 måste de sparade dagarna ha kommit ner till max 35
• Semesterdagar ska inte betalas ut i pengar utom i rena
undantagsfall t ex långtidsjukskrivning. Hög
arbetsbelastning är inte särskilt skäl.
• Lärare kan, normalt sett, inte spara semester
• Årets semester ska först tas ut – därefter sparad
semester
Semester och sjuk
• Om man blir sjuk under semestern ska det anmälas till
arbetsgivaren och semester ändras till sjuk
• Om man är långtidsjukskriven kan man ta ut både
semester och vara sjukskriven.
• Lön och semesterersättning från arbetsgivaren och
sjukpenning från Försäkringskassan samtidigt
Personalstrategi för
lärarkarriär vid LTH
REKTORS BESLUT 2013-11-25
5 områden i beslutet
1. Meriteringsanställning för unga forskare
2. Karriärplanering för unga forskare
3. Anställning av universitetsadjunkt
4. Anställning av forskare tillsvidare
5. Prövning för befordran
1. Meriteringsanställning
från doktorsexamen till universitetslektor tillsv
Anställningstid:
• Vid tidsbegränsad anställning efter avlagd
doktorsexamen ska möjlighet ges att meritera sig för
en framtida anställning som universitetslektor
tillsvidare. Denna meriteringstid bör normalt inte
överstiga 4 år.
1. Meriteringsanställning
från doktorsexamen till universitetslektor tillsv, forts.
Näringslivserfarenhet och postdoc-perioder vid andra
lärosäten:
• Näringslivserfarenhet eller postdoc-perioder vid
andra högskolor och universitet är meriterande för
en anställning som universitetslektor tillsvidare vid
LTH.
1. Meriteringsanställning
från doktorsexamen till universitetslektor tillsv, forts.
Anställningsform
• Anställning som biträdande universitetslektor
under meriteringstiden är att föredra. Andra
tidsbegränsade anställningsformer under
meriteringstiden är emellertid möjliga; t ex
postdoktor, vikariat eller allmän visstidsanställning.
Två meriteringsanställningar vid LTH
Meriteringsperiod max 4 år innan tillsvidareanställning som
universitetslektor
1
Spår 1
2
3
Lektor
tillsv.
Näringsliv,
postdoc vid annat
lärosäte m.m.
Spår 2
Ev
antagning
som
docent
Söka
befordran till
lektor
Bitr
lektor 4
– ( 6 år)
Postdoktor 2 år
4 år
2 år LAS
ALVA/vikariat
Söka utlyst
anställning
Professor
Söka
befordran till
professor
Biträdande universitetslektor
förutsättningar
• Tidsbegränsad anställning under 4 år (max 6 år)
• Rätt till prövning för befordran till anställning tillsvidare
som universitetslektor om denne bedöms behörig och
lämplig
• Kraven för befordran ska anges i den ursprungliga
kravprofilen
• Bara ansöka om befordran vid ett tillfälle.
• Det går inte att lägga till en LAS-anställning (§ 5)
efter en anställning som bitr UL förrän 6 månader
passerat
Biträdande universitetslektor
behörighet
Behörighetskrav:
– Avlagd doktorsexamen, i första hand avlagd högst 7
år före sista ansökningsdag
Bedömningsgrunder:
– God förmåga att utveckla och genomföra forskning,
eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt
pedagogisk förmåga
– Både vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk
förmåga ska bedömas. I övrigt enligt kravprofilen.
Postdoktor
förutsättningar
– Tidsbegränsad anställning 2 år
– Kan förlängs p g a särskilda skäl, t ex föräldraledighet
eller sjukdom
– Ev förlänga ytterligare 2 år med ALVA (allmän
visstidsanställning)
Postdoktor
behörighet
Behörighetskrav:
– Avlagd doktorsexamen högst 3 år före sista
ansökningsdag, om inte särskilda skäl föreligger
Bedömningsgrunder:
– God förmåga att utveckla och genomföra forskning,
eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt
pedagogisk förmåga
– Främst vetenskaplig/konstnärlig förmåga ska
bedömas. I övrigt enligt kravprofilen.
Huvudspår för LTH
• Spår 1 huvudspår för unga forskare vid LTH, dvs
biträdande universitetslektor
• Spår 2 kan också användas
• De två spåren ska inte ”staplas” på varandra
• Max 4 års total meriteringsperiod
Varför är det viktigt med tydliga
karriärvägar för unga forskare?
• God arbetsgivarpolitik = attraktiv arbetsgivare
• Knyta ”de bästa” till oss
• Lätt att kommunicera – både internt och externt
• Strukturerad kompetensutvecklingsprocess
• Konkurrensfördel gentemot näringsliv och andra
lärosäten
• Gynna jämställdhet
• Minska antalet tidsbegränsade anställningar – LU-mål
2. Karriärplanering under
meriteringstiden till universitetslektor
Oavsett anställningsform ska
• en systematisk planering för kompetensutvecklingen ske
• en individuell kompetensutvecklingsplan upprättas av den
anställde och chefen i samband med anställningen
• regelbundna möten genomföras minst 1 gång/år
Syftet är att den anställde ska ha behörighet för anställning
som universitetslektor efter meriteringstiden (4 år)
Mall för kompetensutvecklingsplan finns framtagen
Uppföljning – meriteringsperiod
1
Spår 1
2
3
4
ÅR
Bitr
Lektor 4
år
Lektor
tillsv.
Spår 2
Postdoktor 2 år
+
2 år LAS
Kompetensutvecklingsplan
•Vetenskaplig meritering
•Pedagogisk meritering
•Ledarskap och adm uppdrag
•Samverkan, innovation, entrepr.skap
•ETP och docent info
•Avstämning inför framtiden
•Ev ansökan om befordran
•Fortsatt karriärarplanering
Finns behov
av lektor
tillsvidare?
Söka ledig
lektorsanställning
Prövning för
befordran till
lektor
3. Universitetsadjunkt
• LTH ska i första hand anställa lärare som avlagt
doktorsexamen
• Anställa adjunkter om det finns särskilda skäl, t ex
speciell yrkeskoppling/expertis
• Tillsvidareanställd adjunkt bör ges möjlighet att
forskarstudera inom sin anställning
4. Forskare
• Anställda som forskar och undervisar bör ha en
läraranställning
• Tillsvidareanställning som forskare bör undvikas
• Tillsvidareanställd forskare bör ges möjlighet till
kompetenstutveckling för prövning och omvandling till
anställning som lärare, t ex universitetslektor
5. Befordran
• LTH har en positiv syn på att anställda prövas för
befordran
• Alla tillsvidareanställda lärare får söka och prövas till en
högre anställning
• Institutionen ska inför en befordran yttra sig om
strategiska överväganden, den anställdes bidrag till
verksamhetens utveckling och den anställdes lämplighet
Forskarskatt
Vem kan ansöka om forskarskatt?
Skattelättnad för vissa utländska arbetstagare som:
• når upp till en ersättningsnivå som per månad överstiger
två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet
påbörjas (89.000:- för 2014). Dessa får alltid forskarskatt
ELLER
• har befattning som expert/specialist, forskare,
företagsledare eller som annan nyckelperson. Bedöms
från fall till fall
Forskarskatt innebär…
• att 75 procent av lönen och annan ersättning av arbetet
tas upp som inkomst vid beskattningen
• att 75 procent av ersättningen används vid beräkningen
av socialavgifterna
• i övrigt beskattas inkomsten enligt vanliga regler
• omfattar de tre första åren i Sverige
Forskarskatt innebär…
• också att vissa kostnadsersättningar från arbetsgivaren
som är relaterade till vistelsen i Sverige är fria från
beskattning. De ingår inte heller i underlaget för
socialavgifter. Det gäller kostnadsersättning för:
– flyttning till och från Sverige
– barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller
liknande
– två hemresor per år till tidigare hemland för
arbetstagaren och övriga familjemedlemmar.
Kriterier för att få forskarskatt beviljad?
• personen får inte vara svensk medborgare
• personen får inte har bott eller vistats stadigvarande i
Sverige någon gång under de fem kalenderår som
föregått det år då arbetet påbörjas
• ansökan om forskaskatt ska ha inkommit inom 3 mån från
att den sökande påbörjat sin anställning i Sverige
• det finns betydande svårigheter att rekrytera inom landet
• anställningen är tidsbegränsad högst fem år (har visat sig
fungera även för tillsvidareanställningar)
• sökande ska ha en doktorsexamen samt minst 2 års
efterföljande fördjupningskompetens som forskare
Viktigt att tänka på…
• Vi måste argumentera för att det är svårrekryterat inom
området och att personen är en expert/specialist
• Att en person är mest meriterad är inte tillräckligt skäl för
att det föreligger svårigheter att rekrytera inom landet
• Även yngre forskare, tex postdoktorer, kan ansöka om
forskarskatt (om de har minst 2 års erfarenhet av
forskning efter doktorsexamen)

similar documents