Last ned - Regional omstilling

Report
Samling 2.
Kompetanseprogram for
handels- og servicenæringen
i omstillingskommuner
INNOVASJONSMILJØER
Program 2. bedriftssamling; Salg og service
0900-0915
0915-1000
1000-1300
1300-1400
1400-1700
1700-1800
KORT INNLEDNING OM SAMLINGEN; SALG OG SERVICE
HVA HAR SKJEDD SIDEN SIST? RUNDE RUNDT BORDET.
MARKEDSORIENTERING
- markedsføring
- kundeorientering
- resultatene fra kundeundersøkelsen
- hvordan få mest mulig ut av kundeundersøkelsen og hvordan følge den opp?
Lunsj
SALG OG VIRKEMIDLER
SERVICE OG ULIKE SERVICEFUNKSJONER
BEHOV FOR NYE TILTAK BASERT PÅ DAGENS TEMA OG KUNDEUNDERSØKELSEN?
OPPDATERING AV TILTAKSPLAN
ERFARINGSUTVEKSLING OG EGET ARBEID FORTLØPENDE GJENNOM HELE SAMLINGEN
Markedsorientering
Markedsorientering
• Er basert på en oppfatning om at nøkkelen til å oppnå
bedriftens mål er å klarlegge behov og ønsker hos
målgruppene, og å levere behovstilfredsstillende tilbud
mer effektivt enn konkurrentene
• Forenklet sagt:
• finn behov og tilfredsstill dem
• lag det du kan selge istedenfor å prøve å selge det du kan lage
Markedsføring
• Markedsføringen skal sørge for at bedriften kan
overleve og tjene penger i et marked hvor flere
konkurrerer om de samme kundene.
• Markedsføringens rolle blir bare mer og mer sentral,
tankegangen skal gjennomsyre hele bedriften, og skal
ha noe med holdninger å gjøre, ikke bare aktiviteter
Mål for bedriftens markedsføring
Bedriftens markedsføring har 3 mål:
1. Skape et varig og positivt forhold til kundene
2. Påvirke kundene til å besøke bedriften
3. Påvirke kundene til å kjøpe mest mulig ved besøk
Kundeorientering
• Kundeorientering betyr at
bedriften klarlegger behov
ut fra kundens synsvinkel
– ikke ut fra egen oppfatning.
• Hensikten er å skape salg ved
å tilfredsstille kundens behov
Foto: Nancy Bundt/www.visitnorway.com
Hvorfor er det så viktig å tilfredsstille kunden?
• Fordi bedriftens salg er avhengig av 2 grupper;
• nye kunder
• nåværende kunder
• Det koster alltid mer å skaffe nye kunder enn
å beholde nåværende kunder
• Nøkkelen til å beholde kundene er kundetilfredshet
En fornøyd kunde:
• Kjøper igjen og igjen
• Gir positiv omtale av bedriften
• Lar seg ikke så lett påvirke av
konkurrerende tilbud
• Kjøper også andre produkter
fra bedriften
Foto: Johan Wildhagen/www.visitnorway.com
Opplevelse > forventningen
• Gjør at kunden anbefaler bedriften overfor andre
• Positiv omtale mer verdt enn reklame gjennom media
• En fornøyd kunde snakker med 3 andre personer
• En misfornøyd kunde snakker med 11 andre personer
Opplevelse < forventningen
• Negativ omtale har mye større spredning enn positiv
omtale og bidrar til at bedriften får dårlig rykte i
markedet
• Man bør derfor oppfordre kundene til å klage når de
har grunn til det
• Bedriften får da kjennskap til hvor godt eller dårlig den
fungerer i forhold til kundene og kan gjøre
forbedringer
Kundeundersøkelse
• Vil gi deg gode indikasjoner på om:
• Det vil være nødvendig med endringer i nåværende måte
å drive bedriften på.
• Dersom det kommer frem at kundenes behov ikke
dekkes, hvilke tiltak bør settes i verk for å få bedriften
i overensstemmelse med kundenes behov.
• Det omsetningsmessig er mer å hente i markedet.
Kundeundersøkelsen
Med utgangspunkt i kundeundersøkelsen og egenvurdering,
hvilke områder er det som irriterer kundene mest.
Nevn maks 5 punkter:
1 )…………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………
5)…………………………………………………………………………………………
Hva kan du i så fall gjøre med dette?
………………………………………………………………………………………………………………………….
Salg og virkemidler
Markedskommunikasjon
Markedskommunikasjon er:
• de signalene bedriften sender ut gjennom miljøet ut og inne.
Hovedmålet med all kommunikasjon er:
• få kunder til å komme til bedriften
• få kundene til å kjøpe mer
• få kundene til å bli lojale kunder
Det er viktig at kundene har kunnskap om bedriften og hva dere har å tilby.
Et viktig mål er å oppnå høy gra av kundelojalitet.
Salgsfremmende tiltak
• Målsetting om å være en god bedrift
• Være synlig og engasjert i lokalmiljøet
• Godt helhetsinntrykk og kvalitet gir
bedre salgsresultat
• Bra sortiment
• God varepresentasjon
• Konkurransedyktige priser
• Tilleggstjenester/-inntekter?
• Service bør være et sentralt tema
blant de ansatte i bedriften
Foto: CH/www.visitnorway.com
Mersalg
• 2 måter å øke omsetningen på:
• Å få flere kunder til å komme til butikken for å handle
• Å få de kundene som allerede handler hos oss til å handle mer.
• Faste kunder er mest lønnsomme
• Et godt kundeforhold skaper mersalg
• Reklamasjoner gir muligheter for mersalg
• Utstilling og eksponeringer skaper kjøpelyst
• Tilleggstjenester kan trekke kunder og gi mersalg
Tilleggstjenester – flere ben å stå på?
• Hvilke tilleggstjenester har vi i dag
og hva gir disse i omsetning?
• Hvorfor er tilleggstjenester/
-inntekter viktig?
• Forslag til aktuelle tilleggstjenester
i fremtiden?
Foto: Terje Rakke/www.visitnorway.com
Service og ulike servicefunksjoner
Førsteinntrykket
• Kundene må få et positivt førsteinntrykk av bedriften
og de som arbeider der.
• Førsteinntrykket som gis kundene er også avhengig av
de ansattes utseende, kroppsholdning og påkledning.
• Førsteinntrykket kan gjøres bare èn gang, og vil ofte
være avgjørende for den videre kundekontakten.
Personlig fremtreden
• De fleste kunder har i utgangspunktet ikke behov for
å komme spesielt i kontakt med medarbeidere, de vil
bare ha skikkelig behandling og hjelp til å få de varer
og tjenester de trenger.
• Først når den medarbeideren kunden møter vekker
sympati eller antipati får vi en reaksjon hos kunden,
positiv eller negativ. Er den positiv vil kunden snakke
positivt om bedriften til venner og kjente, samt at
kunden kommer tilbake.
Service
• God service legger grunnlaget for godt salg
• En bedrift er avhengig av både å beholde sine
nåværende kunder og skaffe seg nye kunder
• Kundene må få en positiv opplevelse når de
besøker bedriften
• Medarbeiderne er alltid med å skape den positive
eller negative opplevelsen for kunden
Service
Medarbeideren er den aller viktigste ressursen
i kampen om kundene. Den servicen medarbeideren
yter overfor kundene er helt avgjørende om man skaper
et positivt eller negativt forhold til hver enkelt kunde.
Ofte har ikke bedrifter en klar holdning til service,
slik at den servicen som gis er ut fra medarbeiderens
personlige forutsetninger.
Service må bli et begrep med felles innhold for alle
ansatte.
Service
Service innebærer mer enn personlig service.
Det omfatter alt fra butikkens eksterne markedsføring
til det å være fornøyd etter handelen.
For at kunden skal få en positiv opplevelse, må de som
arbeider i butikken ha oversikt over alt fra butikkens
profil til behandling av reklamasjon
Kunnskap gir trygghet, og det er først når vi føler oss
trygge at vi er i stand til å yte god service
Hvorfor yte god service?
• God service legger grunnlaget for godt salg
• Godt salg skal gi bedriften en fortjeneste som er
til å leve med
• God service skal skape tillit, trygghet og legge
grunnlaget for et varig kundeforhold
• Service må bli et begrep med felles innhold for
alle ansatte
Servicemål og serviceregler
• For å sikre at kundene får den service de skal ha,
må det konkretiseres hva som menes med god service.
• Det må settes opp mål for god service, og lages regler
for hvordan disse målene skal nås.
• Mål og regler skal gjøre det lettere å takle de
forskjellige kundesituasjoner.
• Viktig å finne frem til mål som er så konkrete at det
ikke er mulig å tolke målet på forskjellige måter.
Service
• Gi eksempler på at du har fått god service.
• Gi eksempler på at du har fått dårlig service.
• Hva er god service?
• Serviceregler for din bedrift
• Hva får kundene til å komme tilbake?
Servicehefte
• Mange bygder opplever stor handelslekkasje til
større sentra.
• Virkemiddel for å begrense dette er at bygda får
en felles standard for service og kundebehandling,
nedfelt i et servicehefte
• Overordnet målsetting er å skape en ”vinn/vinn
situasjon”
• Lykkes naboen, lykkes også jeg …
• Får kundene en positiv opplevelse av å handle
i denne bygda, vil de oftere og lettere komme tilbake
Servicehefte
• Serviceheftet utvikles av deltakerne fra handelsog servicenæringen i bygda
• Vil ta for seg grunnleggende og enkle ting, likevel
er det på enkle ting vi ofte gjør feil. Lukes disse bort,
vil det styrke bygda og din bedrift
Servicehefte - gruppearbeid
• Diskuter og kommenter følgende:
• Profil for bygda
• Serviceholdninger internt i bedriften og mellom bedriftene
•
•
•
•
i bygda
Kundebehandling
Førsteinntrykk i bedriften og bygda
Varepresentasjon, hjelpsomhet, kunnskap, reklamasjon, m.m.
Kundeuttalelser og forbedringer
Handlingsplan
Følgende oppgaver skal prioriteres for å oppnå forbedringer i bedriften:
Tiltak
Aktivitet
Ansvar
Frist

similar documents