I newtonrom

Report
Velkommen til Newton Gildeskål
KLAR FOR HAVET
Modul Klar for havet
Modulen omhandler
• Hvordan finner man ut om laksen er klar for å leve i havet?
• Læringsmål,
• Elevene skal kunne…
• …forklare hva osmose, diffusjon og osmoseregulering er og hva
sammenhengen mellom disse prosessene og fiskens tilpassninger til et liv
i fersk-og saltvann er.
• … beskrive laksens livssyklus.
• …utføre noen matematiske beregninger
• …vurdere på bakgrunn av innsamlete data, om fisken er sjøvannstolerant
Modul Klar for havet
Innholdsfortegnelse
•
•
•
•
•
Laksens livssyklus
Laksens tilpasninger til et liv i fersk- og saltvann
Laks i oppdrettsanlegg
Hva er en smolt?
Er laksen klar for å settes i havet ? Hvordan finner vi dette ut?
• Sjøvannstest
• Hvordan vurderer vi laksens utseende?
• Hvordan tapper vi blod fra laksen?
• Hvordan måler vi laksens kloridkonsentrasjon i blodet (plasma)?
• Hva gjør vi med datamengden vi har samlet inn og hvordan kan
statistikk være et nyttig verktøy i denne sammenhengen?
Modul Klar for havet
Problemstillinger som behandles i dag:
• Hvilken muligheter finnes det i oppdrettsanlegg for
å teste om fiskene tolererer sjøvann allerede?
• Hvordan kan mennesker påvirke laksen sin
fysiologi i oppdrettsanlegg?
Modul Klar for havet
Plommesekklarver
Klekking
vinteren
Rogn
Gyting høst
Ferskvann
Kjønnsmodning
Sjøvann
Parr
Smoltifisering
Smolt våren
Oppvekst i havet
Vandring til sjø
Modul Klar for havet
Livssyklus Atlantisk laks
Oppvandring til
elv
Repetisjon - Osmoregulering
SJØVANN
Fisk er mindre salt
enn omgivelsene
og vann diffunderer ut
gjennom
halvgjennomtrengelig
membran
FERSKVANN
Fisk er mer salt enn
omgivelsene og vann
diffunderer inn
gjennom
halvgjennomtrengelig
membran
Modul Klar for havet
Hvordan fungerer fiskeoppdrett ? Eksempel fra Smolten AS:
•
http://www.youtube.com/watch?v=xD0GjX7IsB8
Modul Klar for havet
1. Egg/Øyerogn
Laksens livsstadier
2.Yngel
3. Parr
4. Smolt
5. Postsmolt
6. Voksne
7. Gytefisk
Modul Klar for havet
Laksens livsstadier i saltvann
Sentrale begreper i
oppdrettsanlegg
• Postsmolt
• Slaktefisk
• Fisk som går i avl:
• Stamfisk
Kjønnsmoden hann laks
Modul Klar for havet
Smoltifisering
• Anadrome fisker venner seg til et liv i saltvann og
lærer å skille ut salter.
• Smoltifiseringsprosessen er avhengig av art,
vanntemperatur, dagslengde, fôrtilgang og
vekstevne
• Prosessen tas 1-4 år i naturen og kan manipuleres i
oppdrett slik at det tar kortere tid.
• I oppdrett må mennesker finne ut om de unge
fiskene er klare til å settes ut i merdene i sjøen.
Modul Klar for havet
SMOLTKVALITET
Det viktigste kvalitetskravet til smolten er at den har utviklet:
sjøvannstoleranse
dvs. være i stand til å leve i sjøvann
• Endringene som
skjer gjennom
smoltifiseringen
brukes til å vurdere
SMOLTKVALITET
Modul Klar for havet
SJØVANNSTEST
•
Fisken utsettes for en standardisert saltbelastning for å teste om fisken har
allerede utviklet evnen til å skille ut salter
 kloridkonsentrajon i plasma måles
35 ‰ saltvann
Fisken eksponeres saltvann i 48 timer.
Modul Klar for havet
SMOLTKVALITET –
Elevenes datainnsammling
Den utleverte fisken har gjennomgått sjøvannstesten før!
1. Vurdere fiskens utseende:
a)
b)
Vurdere sølvfargeindeks
Lengdemål og veie overlevende fisk etter sjøvannstesten til nærmeste cm
og gram
2. Beregne kondisjonsfaktor
3. Ta blodprøver.
4. Måle plasmakloridkonsentrasjon.
5. Noter innsamlete data på utlevert skjema og gjør noen
beregninger.
Modul Klar for havet
Elevenes arbeidsoppgaver
Vær obs på at vekten vises i kg.
Vær forsiktig når du tar blodprøver av
bedøvet fisk!
Modul Klar for havet
1. Vurdere fiskens utseende
Sølvfargeindeks vurderes og noteres ned i skjemaet
Smolt
Parr
Modul Klar for havet
Parr - utseende
fargen går i ett med
omgivelsene
Parrmerker dypt i huden
Kort og litt butt fisk som
har høy kondisjonsfaktor
→ Parr er snart klar for havet
Modul Klar for havet
Smolt - utseende
smoltifiseringsprosess:
Parmerkene dekket over
lysreflekterende krystaller
Sidene blir blanke, ryggen
mørk, buken blir kvit
Finnene endrer form/farge
sølvfargeindeks: 4, helt blank
økt vekst i haleregionen
slank og sølvfarget smolt
Vi kaller tidspunktet når fisken er klar for havet for “Smoltvinduet”
Modul Klar for havet
3. Ta blodprøve
• Blod tappes fra rygg
venen med en 1 ml
sprøyte som er tilsatt
en ørliten mengde
heparin
• Blod overføres til
Eppendorf-rør som
settes på is
Modul Klar for havet
4. Plasmakloridkonsentrasjon - Sentrifugering
Med en Mikrosentrifuge
sentrifugeres blodcellene
ned (6000 rpm, 8 min)
Plasma (øverst) pipetteres av
og overføres til nye
Eppendorf-rør
Sentrifuge
Blotprøve før sentrifugering
Modul Klar for havet
Pipettering av plasma
4. Plasmakloridkonsentrasjon - Titrering
KLORIDTITRATOR
Blodplasma
analyseres for
innhold av klorid
Modul Klar for havet
5. Beregninger
• Når alle dataene er
utfylt i skjemaet
beregnes
gjennomsnittsverdier
• Median beregnes for
sølvfargeindeks
Modul Klar for havet
Modul Klar for havet
Resultater
• Når lakseyngelen har oppnådd sjøvannstoleranse, vil
innholdet av klorid i plasma etter sjøvannstest ligge
rundt 130-150 mM/l
Ion
Klorid (mM/l)
Normalverdi fisk i
Ferskvann
Normalverdi fisk i
Sjøvann
115-135
130-150
• Kondisjonsfaktoren < 1,1
• Sølvfargeindeksen: 4
Modul Klar for havet
Konklusjon
På bakgrunn av de
innsamlete dataene gis en
vurdering om
lakseyngelen har utviklet
sjøvannstoleranse, slik at
fisken kan overføres til
videre produksjon i havet.
Dersom våre verdier avviker, tyder dette på
at fisken ikke er klar for havet.
Modul Klar for havet

similar documents