Bilaga 2 Omvårdnadslyftet

Report
Utförarmöte 2014-05-09
Omvårdnadslyftet
The Capital of Scandinavia
Om Omvårdnadslyftet
Omvårdnadslyftet är en satsning på utbildning för personal inom
äldreomsorgen som har gymnasial utbildning och satsningen kommer
att pågå 2011 - juni 2014.
Syftet är att stärka vårdbiträden och undersköterskors
grundläggande kompetens, samt den kompetens som
krävs för mer specialiserade uppgifter.
2011-05-11
SIDAN 2
Utveckla medarbetarnas kompetens
Omvårdnadslyftet är en regeringsstödd satsning som syftar till
att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge
medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller.
De vård- och omsorgsuppgifter som utförs i äldre personers
hem är i dag ofta mer avancerade än tidigare. Många
vårduppgifter som tidigare utfördes på sjukhus utförs i dag i
hemmet och kraven på rätt kompetens ökar.
Satsningen administreras och följs upp av Socialstyrelsen.
2011-05-11
SIDAN 3
2014
• Socialstyrelsen beslutade om fördelning av medel för
Omvårdnadslyftet 2014 till landets kommuner i mitten av mars.
• Stockholm beviljades 16,5 miljoner.
• Cirka 6 miljoner har använts för att ersätta de kurser som var
pågående nov/dec 2013 men som blev uppskjutna till jan 2014 då
medlen för Omvårdnadslyftet 2013 tog slut.
• Resterande 10,5 miljoner har kunnat sökas för ny utbildning inom
ramen för Omvårdnadslyftet år 2014.
• Finns inget beslut från regeringen om ytterligare medel för
Omvårdnadslyftet efter juni 2014
SIDAN 4
2011-05-11
2014, forts.
• 72 enheter ansökte om ca 30 miljoner kr för att utbilda 921
medarbetare
• Medlen har räckt till 250 gymnasiepoäng per anmäld deltagare
plus ytterligare några hundra poäng per enhet
• Maxsumma som en enhet kunnat beviljas är 500 000 kr
(motsvarande 10 000 gymnasiepoäng)
• Det har även beviljats en del medel för att läsa på
högskolenivå, 555 högskolepoäng motsvarande 388 500 kr
2011-05-11
SIDAN 5
Utbetalning av medel
Medel betalas ut efter att redovisning av tagna poäng gjorts till
äldreförvaltningen
Första enkäten för redovisning gick ut i måndags, den 5 maj
Ytterligare två enkäter för redovisning kommer att gå ut, en i juni och en i
augusti
För att kunna få ersättning för utbildning inom ramen för
Omvårdnadslyftet 2014, måste poängen vara tagna, dvs kursen
avslutad, senast 2014-06-30 och poängen måste vara redovisade
senast i enkäten för redovisning som kommer i augusti
2011-05-11
SIDAN 6
Inventering av deltagarnas utbildningsnivå
Efter Omvårdnadslyftets avslut kommer en inventering av deltagarnas
utbildningsnivå ske
Enkät för detta planeras att skickas ut i augusti
Inventeringen gäller de som genomgått utbildning inom ramen för
Omvårdnadslyftet
Det är ett krav från Socialstyrelsen att inventeringen sker. Om man inte
gör inventering kommer man att bli återbetalningsskyldig.
2011-05-11
SIDAN 7
Vidare frågor och undringar
Har ni frågor eller undringar som inte blivit
besvarade här är ni välkomna att kontakta Hanna
Hansson på äldreförvaltningen.
Epost: [email protected]
Telefon: 08-508 36 242
2011-05-11
SIDAN 8

similar documents