Beredskapsøvelse i Drammen ved Ane Prøsch

Report
BEREDSKAPSØVELSE
11.11.2011
Gjennomføring, erfaringer og konklusjoner
fra beredskapsøvelsen i Drammen
kommune, Vann og avløp.
Ane Prøsch-Oddevald
GVD temadag torsdag 10.mai 2012, Haugestad
1
BAKGRUNN OG MÅL
• Forbedre våre prosedyrer og instrukser
• Forbedre samspill, rutiner og opplæring
av vaktkorpset og de som har den daglige
driften i VA drift
2
GJENNOMFØRING
• Skrivebordsøvelse
• Deltakere:
- VA sjef
- Driftsingeniør
- Driftsassistent
- Vaktledere
3
GJENNOMFØRING
• 3 lag bestående av 3 personer fordelt på 3 rom,
1 lagleder på hvert lag
• VA sjef satt ”alene” på Rådhuset
• Intern skuespillerstab
4
OPPGAVEN
• Utdelt konvolutt med informasjonen:
Det er tirsdag 12. juni, sol og varmt vær. Klokken er 18:35.
Vaktleder får en telefon med skjult nummer fra en tydelig
oppspilt person som forholder seg anonym og forteller følgende:
”Nå skal de f…!! meg få svi for at de gjør livet surt for
meg. Jeg har forgiftet vannet til hele nabolaget!”
Telefonen blir lagt på uten noe mer informasjon.
5
OPPGAVELØSING
• Instruks ”trussel om sabotasje” hentes frem
• Kontakt med VA sjef opprettes
6
Men hva nå?
• Lagene ”roter seg bort” i instruksen
• Hjelp i form av ”observant turgåer”
• Lagene våkner, finner Glyfonova Pluss
7
Hva med abonnentene?
• Alle lag stenger av vannet til aktuelt område
• Når/om/hvordan varsle abonnentene?
• Sms varsling!!
8
Informasjonsmedarbeider:
• ”Det skal ikke sendes ut sms til abonnentene uten at
det er gjort i samråd med
informasjonsavdelingen!!”
9
Diskusjon i gruppen:
• Hvor stor vil forsinkelsen av varselet ut til
abonnentene bli?
• Går det på bekostning av menneskers liv og
helse?
10
Vår konklusjon:
• Vi kan sende ut en sms med info om at vannet
er avstengt og ikke bør brukes p.g.a. en
hendelse på ledningsnettet og at nærmere
informasjon vil legges ut på vår nettside
11
Hva sier vi når bekymrede
abonnenter ringer?
• Føler de seg dårlige: henvis til fastlege
• Det er greit å gi råd om ikke å drikke vannet
• Ingen andre opplysninger, men henvis til mer
informasjon på kommunens hjemmeside
12
MEDIA
• Gjerningsmannen informerte også media om
sine handlinger, noe som førte til press fra
media fra første stund
13
MEDIA
• NB: VA sjef skal informeres umiddelbart hvis
media har kontaktet oss!
14
Hva sier vi til media?
• Vi bekrefter at vi har mottatt en
trusselmelding og at vi jobber med å få ut en
melding til publikum
• Politiet er varslet
• Henviser til kommunen sin hjemmeside
• Henviser videre til VA sjef
15
Er håndtering av media så viktig?
• Bør ikke abonnentenes liv og helse gå foran
brysomme journalister?
• Saken ville vekket nasjonal (og kanskje
internasjonal) oppmerksomhet
• Hardt belastet vakttelefon
16
Håndtering av media ER viktig
• Unngå utlekking av opplysninger til enkelte
medier
• All media skal behandles likt ved å henvise til
hjemmeside eller pressemelding
- mindre press fra media
- unngår fornærmede journalister
17
Håndtering av media
• Unngå å meddele usikkerhet til media
– Gir oss negative overskrifter
• VA vakt henviser telefonen videre
• VA sjef eller informasjonsavdelingen bør
fortelle om når vi vil gi oppdaterte opplysninger
– Pressemelding
– Pressekonferanse
– Hjemmeside
18
Hvordan gikk øvelsen?
• Bra!!
• Avdekket områder vi må jobbe videre med:
– Instrukser mer oversiktlig og lettere å forstå
– Hva forventes av en vaktleder/driftsingeniør?
– Kommunikasjon via telefon under en kritisk
hendelse: hvordan gjøre det lettere å nå hverandre?
19
Beredskapsplan
• Grunnlag for beredskapsplan:
– ROS analyse
– Beredskapsanalyse
20
ROS analyse
• Risikoen for hendelser blir vurdert etter
sannsynlighet og konsekvens.
– Årlig revisjon?
21
Beredskapsanalyse
• Ser på hendelser som er vurdert til å ha høy
risiko i ROS analysen. Består av flere trinn:
– Velger ut hendelser som er representative og
dimensjonerende for beredskapen
– Flere hendelser som dekkes av samme innsatsplan?
– Utarbeides en beskrivelse av det mest realistiske
forløpet frem til beredskapstiltakene gir effekt
22
Beredskapsplan
• Administrativ del
– Beskrivelse av metode, mål, strategi og ansvar
– Organisering av beredskapen
– Beredskapstiltak
• Operativ del
–
–
–
–
Operative mål
Scenarier
Kommunikasjon i kriser
Beredskapsinstrukser
23

similar documents