Innbetaling - Visma Community

Report
Visma AutoPay
via
Guide for utfylling av avtaleskjema Nordea
- Utbetalinger
- Innbetalinger
- Avtalegiro
Dette er kun en kort visuell beskrivelse av prosessene rundt etablering av betalingsavtaler mot
Nordea og hvordan det skal registreres i AutoPay avtalebilde.
Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.
Generell avtaleinformasjon
• Avtalemaler distribueres til forhandlere og kunder via Visma Software sine ordinære nettsider.
• Det finnes to ulike avtaleskjema for de to tjenestene som dekkes av denne løsningen:
• Utbetalingsavtale direkte mot Nordea
Dekker alle typer utbetalinger – også betaling i valuta til utlandet samt utbetaling av lønn og
automatisk avvisningsretur. Løsningen er ikke integrert med Nordea sin nettbank.
• Innbetalingsavtaler for bankkonti i Nordea
Her benyttes standard avtaleskjema fra Nets for AutoPay. Dette dekker alle typer
innbetalinger. Vi anbefaler derfor at du velger «Cremul innbetaling pluss» – eller «Egiro
innbetaling pluss» som Nets kaller det.
Eget avtaleskjema for utbetaling
via AutoPay direkte mot Nordea.
Alle innbetalinger hentes via Nets, og
derfor benyttes standard Nets skjema
Generell avtaleinformasjon
• Innbetalingsavtaler for bankkonti i Nordea fortsetter
• Avtalegiro
For ta i bruk Avtalegiro må det også være inngått avtale om OCR eller Cremul innbetaling. Det finnes egen
avkryssing for Avtalegiro i standard avtaleskjema fra Nets (samme skjema som brukes for innbetaling)
Samme skjema fra Nets som brukes
for å registrere innbetalingsavtaler.
Hvilke banktjenester støttes via AutoPay?
 Utbetaling.
 Velg alltid utbetaling fra AutoPay direkte mot bank der det er
mulig. Det gir enda større fordeler uten økte kostnader for
brukeren, blant annet følgende for Nordea sin del:
Utbetaling i valuta.
Mer fleksible remitteringsfrister
Automatisk håndtering av avisninger for feil kid, manglende
kid og avvisning i dekningskontrollen.
Nordea sin AutoPay integrasjon støtter per i dag dessverre ikke
integrasjon mot Nettbank.
 Flytt derfor alle eksisterende utbetalingsavtaler for konti i Nordea
fra å gå via Nets til i stedet å gå not Nordea.
 Innbetaling:
 Flytt i størst mulig grad eksisterende «OCR innbetalingsavtaler» til
«Egiro Innbetaling pluss».
 «Egiro innbetaling pluss» gir alle innbetalinger elektronisk inn i
Visma Business og helt eller delvis ferdig bokført av AutoPay.
• Avtalegiro:
• Se beskrivelse av dette til slutt i denne presentasjonen.
Ut- og innbetaling i AutoPay via Nordea
Banksentral
Velg riktig «Nordea» dersom det skal
remitteres direkte mot Nordea.
Her registreres kontoeiers
organisasjonsnummer i
henhold til Nets avtalen.
Legg inn saksbehandler
sin e-post adresse her.
Utbetaling.
Se brukerdokumentasjon
og hak av for ønsket
funksjonalitet
Fremmedremittering.
Brukes for remittering av
bl.a. lønn.
Legg inn riktig bankkonto i
dette feltet!.
Innbetaling.
Se brukerdokumentasjon og fyll ut som
vist nedenfor.
Utbetaling direkte via Nordea
Her registreres
kontoeiers navn og
organisasjonsnummer.
Avtalens side 1
Utbetaling direkte via Nordea
Signering av avtale
Fylles ut av både
kontoeier og Nordea.
Fyll inn kontoeiers
navn og organisasjonsnummer
Avtalens side 1 og 2
Utbetaling direkte via Nordea
Avtalens side 3
Registrer bedriftsinformasjon om
kontoeier her.
Avtalte meldingstyper
Forhånds utfylt av Visma Software
Ønsket oppstartdato
Dette skal fylles ut.
E-post adresse
Skal fylles ut.
Kontonummer
Her oppgis den/de konti som det skal
kunne remitteres for gjennom denne
avtalen (minst en konto må oppgis).
Signaturer
Underskrift av kontoeier og bank.
Kryss av for ny
avtale eller endring
av eksisterende
avtale.
AutoPay innbetalinger
Cremul pluss via Nets
Registrer kontoeiers
organisasjonsnummer
Registrer all informasjon
om kontoeier, inklusiv
telefonnummer,
kontaktperson og e-post
adresse.
Oppdragskonto
Bankkonto for innbetaling
registreres her.
Avtalen gjelder:
Vi anbefaler «Egiro
innbetaling pluss» i stedet for
«OCR giro».
Avtalens side 1
ide 1
Registrer bankens navn
og kontoeiers navn her.
AutoPay innbetalinger
Cremul pluss via Nets
Avtalens side 2 – del 1
ide 1
Mottaker av konteringsdata:
Ferdig utfylt av Visma Software.
KID for Avtalegiro
Fyll ut dersom Avtale-giro
er valgt på side 1.
Periodisering Avtalegiro:
Ferdig utfylt av Visma Software.
KID for OCR
Fyll ut dersom OCR,
Egiro innbetaling eller
Egiro innbetaling pluss er
valgt på side 1.
Periodisering av konteringsdata:
Ferdig utfylt av Visma Software.
Dataavsender:
Ferdig utfylt av Visma
Software.
AutoPay innbetalinger
Avtalens side 2 – del 2 og side 3 del 1
Cremul pluss via Nets
Kvitteringslister for Innleste forsendelser:
ide 1
Fylles ikke ut ved innbetaling
Kvitteringslister for
Innleste oppdrag:
Fylles ikke ut ved
innbetaling
E-post distribusjon
Fylles ikke ut ved
innbetaling
Mottaker av kvitteringslister.
Fylles ikke ut ved innbetaling
Nets betalingsformidlingsavtale for AutoPay
Avtalens side 3 – del 2
ide 1
Merknader:
Fylles ikke ut ved
innbetaling
Kontaktperson hos kunden
oppgis her. Kan være
kontoeier eller den han
bemyndiger.
Avtalen skal alltid leveres
til Norda for registrering og
underskrift før banken
sender den videre til Nets
for registrering der.
Kontoeiers underskrift,
sted og dato.
Avtalegiro i AutoPay
Dersom utbetaling kjøres
direkte mot Nordea og
Avtalegiro skal tas i bruk,
må eventuell eksisterende
innbetalingsavtale flyttes til
ny avtale inne i AutoPay.
NB! Ingen konsekvenser
kostnadsmessig.
Opprett ny avtale ved å
trykke på knappen «Ny
avtale».
Registrer ny avtale med bare
innbetaling og Avtalegiro.
Ødelegger intet ved å flytte
eksisterende
innbetalingsavtale inn i en ny
avtale. Den nye avtalen skal
da kun ha «type» lik «Inn».
«Ut» og «Inn» i hver sin avtale.
Det skal alltid være slik dersom
Avtalegiro skal benyttes i
kombinasjon med utbetaling
direkte mot bank. (Hvilket vi
alltid anbefaler.)
Åpne eksisterende avtale og ta
bort hake for «Innbetaling» slik
at avtalen kun inneholder
«Utbetaling» (Se type «UT»)
Avtalegiro i AutoPay
Innbetaling og avtalegiro må alltid
være registrert i samme avtalebilde.
Viktig! Velg Banksentral
«Nets Dirrem OCR».
Viktig! Her registreres kontoeiers organisasjonsnummer.
Registrer e-post adresse
for saksbehandler
Hak av for «Avtalegiro» og
«Automatisk opplegg av kunde». Angi
bilagsart for Avtalegiro innbetalinger.
Hak av for «innbetaling» og
«Oppdatere bilag». Angi også
hovedbokskonto for bank.

similar documents