egna/Jämtland/Semester eller semesterpaket

Report
Semester eller semesterpaket?
SemL och AB säger
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Måndag
den 2 juni
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Vad säger Semesterlagen och AB?
Semester är en inarbetad rätt till ledighet med betalning för
rekreation, återhämtning och egna angelägenheter.
Semesterlagens tanke är att semesterförläggningen ska
göras i dialog mellan anställda och arbetsgivare med
hänsyn till bägges behov.
Frågorna kring semester har i vissa delar en sådan tyngd
att de berörs av medbestämmandelagens krav på
förhandling före beslut.
Semester är viktigt för ett långt och
hållbart arbetsliv!
Därför ska hela årets semesterledighet kunna tas ut under
året.
Det är arbetsgivarens uppgift att planera sin verksamhet
så att alla anställda kan ta ut hela sin semester på ett
sätt som i så hög grad som möjligt tar hänsyn till allas
önskemål.
Eftersom all semester ska kunna tas ut under året är
frågan en arbetsgivare därmed har att besluta om när
och inte om en semesterledighet kan tas ut.
Huvudsemester
Huvudsemestern ska samverkas på varje arbetsplats och
vara klar senast två månader före ledighetens början.
Alla sommarsemestrar på arbetsplatsen ska vara klara
samtidigt.
Tvåmånadersregeln gäller även när semester söks för
andra tidpunkter på året.
Kommentar:
Önskemål om förläggning kan anses beviljad om inget
annat meddelats enligt ”tvåmånadersregeln” – SL §11.
Ledighetsvärde
Oberoende om du jobbar rakvecka eller på schema ska
ledighetsvärdet vara likvärdigt:
• Fyra veckors sommarledighet motsvara 30 dagar
• Fem dagar semester innebär nio dagars
sammanhängande ledighet under övriga året för den
som jobbar rak vecka.
Lö
Sö
Må
Ti
On
To
Fr
Lö
Sö
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Anträffbar på semestern?
Under ledighet har du ingen
skyldighet att vara
anträffbar eller hålla
kontakt med din
arbetsplats.
Därför bör sådant som
scheman efter semestern
också var klara i god tid
inför en ledighet.
Kan semestern återtas?
En utlagd och beviljad
semester är ett bindande
avtal mellan arbetsgivare
och anställd.
Arbetsdomstolen har slagit
fast att den inte ensidigt
kan återtas utan fog,
eftersom det innebär att
ändamålet med
semesterlagen och
ledigheten sätts ur spel.
Östersunds Kommun erbjöd 2013
• Sex (6) lediga dagar med lön
om hon/han inte lägger ut
någon semester under juni augusti 2013
• Tre (3) lediga dagar med lön
om hon/han lägger ut högst två
veckor (14 dagar) under juni augusti 2013
Jämtlands Läns Landsting erbjuder
• Vid förskjutning av semesterveckor till utanför
semesterperioden (v 25-35) och
• Mindre än fyra veckors ledighet, inkl föräldraledighet,
inom semesterperioden
För ssk och BMA:
• Pengar: 6 000 kr per förskjuten vecka (max fyra veckor)
eller
• Dagar: Fyra extra semesterdagar per vecka (max två
veckor)
• Helgpaket: Jobba fr-lö-sö med bibehållen heltidslön
Jämtlands Läns Landsting erbjuder
Obs!
• Ersätter inte reglering enligt AB som innebär 1-2 extra
semesterdagar i vissa fall kan utgå om semesterledighet
på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller
efter juni-augusti.
Är vi trovärdiga om vi …
Å´ ena sidan vill
• ha förutsättningar för att
kunna bedriva en god och
säker vård
• ha återhämtningstid
mellan arbetspassen
• slippa arbeta dubbelpass
och övertid
• förbättra arbetsmiljön
Och å´ andra sidan
• kan vi tänka oss att inte ta
ut semester mot pengar
Låt oss få besked snarast …
Om någon mot sin vilja tvingas
flytta semesterdagar utanför
semesterperioden!

similar documents