Förbo - Sabo

Report
Marknadsmässiga avkastningskrav i
allmännyttiga bostadsföretag
Johan Holmgren, SABO AB
Ny rapport
 Marknadsmässiga avkastningskrav
och allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag – Bo Nordlund
 Färdigställd(SABOs hemsida)
 Den 18 december publiceras en
populärversion i samband med en
forskarfrukost på SABO
Affärsmässighet eller allmännyttigt syfte?
Svar: både och
”Som regeringen har redogjort för ovan har de kommunala
bostadsaktiebolagen inte tillkommit för att skapa vinster, utan
för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är
det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter. Samtidigt
gäller att företagen verkar på en konkurrensutsatt marknad
där stöd till företag kan bli konkurrenssnedvridande. Även de
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen måste
således agera affärsmässigt och åläggas normala
avkastningskrav”
Propositionen s. 47
Vilka lagförändringar fick vi 2011?
Jordabalken
12 kap. 55 §
• Vid prövning ska förhandlade hyror användas
• Prövning vid väsentligt högre hyra kan hyresnämnden använda ny
skyddsregel
Hyresförhandlingslagen
21§
• Hyran kan, mht 12 kap 55 § femte stycket JB, bestämmas till att
betalas med lägre belopp under skälig tid
Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag
1 § Portalparagrafen
2 § Affärsmässighetsparagrafen
3 § Värdeöverföringsbegränsning
4 § Avyttringsundantaget
5 § Bostadsförsörjningsundantaget
6 § Rapportering av värdeöverföringar
Rapporten
1. Teori och regelverk
2. Intervju med 12 större och
mindre privata aktörer på
starka och svaga marknader
3. Analys, tolkning, diskussion
och slutsatser
Hur ser de privatas avkastningskrav ut?
Nyproduktion
-
Inte aktuellt(1)
Potential i värdeökning, direktavkastning underordnat(2)
Kassaflöde(1)
Uppfylla ett direktavkastningskrav(8)
Eget avkastningskrav är styrande
Direktavkastningskrav på 5-6% oberoende marknad
Hur ser de privatas avkastningskrav ut?
Omfattande upprustning
- I normalfallet bara aktuellt på ”starkare” marknader
- Marknadsvärdet före och efter ger investeringsutrymmet(2)
- Bättre än att köpa på begagnatmarknaden(1)
- Bättre avkastning än nyproduktion(1)
- Central fråga är vilken hyra som går att ta ut efter
ombyggnad
- Tror att framtidens hyra inte får samma kostnadssyn(1)
Mindre omfattande upprustning(Takomläggning, fasadrenovering)
- Normalt underhåll
- Inga investeringskalkyler
- Strategi och förhoppning om lägre avkastningskrav(1)
Hur ser de privatas avkastningskrav ut?
Energibesparing-och/eller andra miljöåtgärder
-
Strikt ekonomisk grund
Är åtgärden lönsam genomförs den
Lyfta utemiljö/ ”CSR-karaktär”(T.ex. lekplats, gräsmattor/rabatter etc.)
-
Sällan eller aldrig strikta ekonomiska kalkyler
Ses som underhållskostnader
Lönar sig i form av mindre risk, för omflyttning, vakanser,
lägre reparationer, bättre NKI och stärker varumärke
Hur ser de privatas avkastningskrav ut?
På vilken nivå ställs avkastningskravet?
-
Någon form av avkastningskrav på företagsnivå(8), dock olika!
Direktavkastningskrav 5 till 8 %, dock 6 % på bostadsdelen(4)
Positivt kassaflöde på företagnivå(1)
Viktigt med positiva kassaflöde(7)
Bättre än alternativa placeringar över tid(1)
Vinstmål efter skatt(1)
Fastigheternas operativa resultat högre än låneräntan(1)
Ställs på projekt, ”det andra blir som det blir”(1). Har fastigheter i
Stockholm och vet att det historiskt varit bra.
Avkastningskrav i investeringssituationer
Hur ser de privatas avkastningskrav ut?
Vad är relevant avkastning från en fastighetsinvestering?
-
Totalavkastning(5)
Värdeökning mest relevant(2)
Kassaflöde(1)
Direktavkastning(4). Två respondenter finns på svaga markander.
Högre än räntan på lån(3)
Kassaflöde
Hur ser de privatas avkastningskrav ut?
Utvärdering av avkastning på fastighetsinvesteringar
-
Inget entydigt sätt
Generellt: svag marknad låg förväntan om värdetillväxt och
tvärtom på stark marknad
Historiska erfarenheter
Totalavkastning(2)
5-10 års sikt(9) varav en 3-5 års sikt.
1 års sikt(2)
20 års sikt(1)
Hur ser de privatas avkastningskrav ut?
Vad är mest relevant- avkastningen på totalt eller eget kapital?
-
Justerat totalt kapital(9)
Justerat eget kapital(3)
Vilken kapitalbas är relevant att mäta utifrån?
-
Marknadsvärde(11)
Bokfört värde(1)
Vad behöver kommunen göra
Statsstödsproblematiken
kräver att kommunerna ställer
krav på marknadsmässig
avkastning.
Relevant bas är
marknadsvärdet.
Ställa krav på investeringarna.
Vad behöver företaget göra?

Resonera kring ert bestånd kontra privatvärdarnas bestånd och
hyra, ambitionen för företaget, hög/låg service, varierat utbud
kvalitetsmässigt och hyressättning, mål kring kundnöjdhet,
tekniska behov i fastigheterna, energimål, effektiviseringskrav
på verksamheten m.m.

Kostnadsutveckling som ni måste få täckning för och
ambitionsförändring.

Ta fram budget för året och resonera kring framtiden.

Vilka behov finns av investeringar och hur ska de finansieras,
visa en prognos kring de kommande åren.

Investeringsunderlag

similar documents