04 Kontroller

Report
A-ORDNINGEN
Kontroller
1
Kontroller
2
3
Kontroller i a-ordningen
Når a-meldingen kommer inn, skjer det en del kontroller av
opplysningene før de sendes videre til de tre mottakende
etatene.
De kontrollene den enkelte etat gjør i sin saksbehandling er
utenfor a-ordningen.
4
Kontrollene
Tre alvorlighetsgrader:
1.
2.
3.
Avvisning
Øyeblikkelig
Retningslinje
• Kontroller på nivå avvisning kjøres på den enkelte melding.
• Kontroller på nivå øyeblikkelig og retningslinje kjøres på
oppsummeringen av kalendermåneden.
Eksempel
A-meldinger
sendt inn for en
måned
a-melding
nr 1
Kontroller
Oppsummering
for januar.
Avvisning
januar
a-melding
nr 2
Øyeblikkelig
a-melding nr. 1 - avvist
a-melding nr. 2
a-melding nr. 3
januar
a-melding
nr 3
Retningslinje
januar
5
A03 a-melding tilbakemelding
(for A01 og A02)
Inneholder:
1. Sum forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for måneden
med betalingsinformasjon (kontonummer og KID)
2. Alle avvik fra forretningsregler dokumentert med
• Hvor i meldingen / månedens informasjon avviket er
• Hvilken forretningsregel som er brutt
• Vår beskrivelse av avviket
Avviksmeldinger
• A-meldingen er avvist:
• Avviksmeldingen gjelder konkret den enkelte melding som
er forsøkt sendt inn. Dvs. at det informasjonen på denne ameldingen som inneholder feil.
• Typiske feil som fører til avvisningen:
– Feil koder
– Ikke identifiserbar opplysningspliktig, virksomhet eller
inntektsmottaker
Avviksmeldinger
• Avviksmeldingen har status: Øyeblikkelig:
• Disse avvikene gjelder en hel periode. Dvs. at hvis den
opplysningspliktige har sendt inn flere a-meldinger for en
periode, så kan avviket gjelde en tidligere melding.
• Typiske feil med status øyeblikkelig:
- Ugyldig kombinasjon av informasjonselementer
- F.eks., opplysninger om arbeidsforhold er mangelfullt oppgitt
8
Avviksmeldinger
• Avviksmeldingen har status: retningslinje:
• Disse avvikene gjelder en hel periode. Dvs. at hvis den
opplysningspliktige har sendt inn flere a-meldinger for en
periode, så kan avviket gjelde en tidligere melding.
• F.eks.: a-meldingen bør ikke gjelde for mer enn 6 måneder
tilbake i tid.
9
Gjennomgang av noen av kontrollene– erfaringer fra
prøvedrift
• Formatkontroller
• Identifisering
• Inntektsmottaker
• Arbeidsgiveravgift og trekk
• Inntekt
• Arbeidsforhold
• Permisjon
10
Formatkontroll
Kontroll
Beskrivelse
Alvorlighetsgrad
F104
Innsending må følge XML-skjema
F166
Erstatningsmelding må referere til en melding som er mottatt
tidligere fra samme opplysningspliktig og innenfor samme
måned
avvisning
F166B
Erstatningsmelding prøver å erstatte en melding som allerede
er erstattet og som derfor ikke kan erstattes på nytt
avvisning
F175B
Samme person kan ikke rapporteres som flere
inntektsmottakere innenfor en virksomhet
F181
Opplysningspliktig skal oppgi en unik referanse for den enkelte
meldingen
avvisning
11
avvisning
avvisning
Identifisering
Kontroll
Beskrivelse
Alvorlighetsgrad
F142 m.fl.
Opplysningspliktig må være identifisert ved offisiell norsk
identifikator
Sjekke om der er, eller har vært, en knytning mellom
juridisk enhet og virksomhet.
avvisning
øyeblikkelig
retningslinje
F182
Opplysningspliktig i a-melding må være lik
organisasjonsnummer det er rapportert for i Altinn
avvisning
F102
12
Inntektsmottaker
Kontroll
Beskrivelse
Alvorlighetsgrad
Inntektsmottaker må oppgis med:
•
•
•
•
•
•
ID-nummer
Beskrivelse (passnr. osv.)
Landkode
Navn
Fødselsdato
Ansattnr. (frivillig)
F180C
•
F180D
Inntektsmottaker med oppgitt norsk identifikator (og uten
internasjonal identifikator og identifiserende informasjon) må
finnes i folkeregisteret.
F.nr eller D.nr
13
avvisning
avvisning
Arbeidsgiveravgift
Kontroll
F185
Beskrivelse
Arbeidsgiveravgift å betale må være lik summen av
(avgiftsgrunnlag * sats) for virksomhetene den
opplysningspliktige har innrapportert for
Alvorlighetsgrad
øyeblikkelig
Forskuddstrekk
Kontroll
F173
Beskrivelse
Forskuddstrekk å betale skal være lik summen av
forskuddstrekk oppgitt for hver av inntektsmottakerne.
14
Alvorlighetsgrad
øyeblikkelig
Inntekt
Kontroll
Beskrivelse
Alvorlighetsgrad
F114
Innberetning må benytte kodeliste som gjelder for feltet for
rapporteringsmåneden
F114B
Verdien som er oppgitt må finnes i aktuell kodeliste og være gyldig
for aktuell kalendermåned.
øyeblikkelig
F200
Gyldige kombinasjoner for inntekt, lønnsinntekt, spesifikasjon og
tilleggsinformasjon
øyeblikkelig
F243
StartdatoOpptjeningsperiode må være tidligere enn eller lik
sluttdatoOpptjeningsperiode
øyeblikkelig
15
avvisning
Arbeidsforhold 1:2
Kontroll
F108
Beskrivelse
Alvorlighetsgrad
Inntektsmottaker mangler i a-meldingen. Er man innrapportert en
måned med type arbeidsforhold ordinært eller maritimt og evt. med
arbeidsforholdId, må man enten ha sluttdato samme kalendermåned,
eller innrapporteres med samme organisasjonsnummer og
arbeidsforholdsid den etterfølgende kalendermåneden.
øyeblikkelig
F110
Startdato for kombinasjon av virksomhet og ansettelsesforhold må
være den samme som i forrige innsending.
retningslinje
F115
Innberetning må benytte lovlig yrkeskode
avvisning
16
Arbeidsforhold 2:2
Kontroll
Beskrivelse
F187 m.fl.
Kontroll av arbeidsforholdstype
Alvorlighetsgrad
øyeblikkelig
Det skilles mellom fire typer arbeidsforhold:
–
Ordinært arbeidsforhold
–
Maritimt arbeidsforhold
–
Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm
–
Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold.
Hver av arbeidsforholdstypene har et gitt sett med opplysninger som skal fylles
ut.
Se veiledningen for hvilke opplysninger som skal oppgis for hver av dem.
17
Permisjon
Kontroll
Beskrivelse
Alvorlighetsgrad
F192
Hvis startdato permisjon er fylt ut må permisjonsprosent fylles ut øyeblikkelig
F192B
Hvis startdato og sluttdato permisjon er fylt ut må startdato være
tidligere enn eller lik sluttdato
øyeblikkelig
F193
Start-dato for permisjon må være senere enn eller lik start-dato
arbeidsforhold og tidligere enn eller lik slutt-dato arbeidsforhold
18
øyeblikkelig

similar documents