3. Mål og objektiver - IKT

Report
Plan for markedssatsing:
<sett inn navn på markedssatsing>
Av:
Dato:
Planens grunnintensjon
• Denne planen skal
– Gi en overordnet oversikt over de drivende elementene
innen markedssatsingen
– Stake ut kursen for totaliteten av satsingen
– Sette noen mål som
• Denne planen skal ikke
– Fokusere på spesifikke underleveranser
– Vise detaljerte tiltak for spesifikke produkter eller tjenester
•
TIPS:
– I ’Notes’ seksjonen på flere av slidesene vil du finne tips, linker og nærmere instruksjoner om hva som bør fylles inn
2
Strategisk planleggingsprosess
Oversikt over underkategorier
1. Misjon
2. Situasjonsanalyse
3. Mål og
objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
Misjonen for markedssatsingen skal være utformet slik at den beskriver hvordan man vil nå visjonen/forretningsideen.
Den bør ikke være for lang og skal helst beskrive hvordan man kan komme nærmere visjonen. Den må være
fremtidsrettet, og fokusere på et felles mål. Den skal inneholde hva dere gjør, hvem dere gjør det for, deres kompetanse
og hva dere vil oppnå.
Situasjonsanalysen danner et bilde av hvordan dere er rustet til å gjennomføre misjonen. Kanskje må dere skaffe flere
ressurser på et område dere er svake på, eller er det områder dere er særdeles sterke på? Analysen har to ulike fokus.
Interne forhold som er Styrker og Svakheter og eksterne forhold, Utfordringer og Muligheter.
Målsetningene trenger ikke være helt konkrete, de er mer som små visjoner innen hver sitt område. Objektivene derimot
skal være konkrete planer for hva som skal gjøres for å oppnå målsetningen.
Objektivene laget i forrige steg skal settes ut i livet og for det trenger man en handlingsplan. Den bør være mest mulig
konkret og skal inneholde navn på aktuelle kunder/ evt. kontaktpersoner, osv. I tillegg bør den inneholde hvem som har
ansvar for å jobbe med de ulike sakene.
For at arbeidet skal gå fremover er det viktig å ha satt seg mål i form av når man skal ha oppnådd noe. Målene i
fremdriftsplanen skal være mest mulig realistiske slik at man klarer dem. Denne bør og inneholde hvem som skal ha
ansvar for at de ulike fremdriftsmålene nås. Det er viktig å kartlegge hvorvidt arbeidet med ett objektiv er avhengig av at
andre er ferdig. Dette vil stille krav til når disse objektivene må være ferdig.
3
Definisjon av hva som er markedssatsingens ’oppgave’
1. MISJON
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
Misjon for markedssatsingen
• Hva vi gjør
–
<Definer kjernen av vår leveranse og hvilke evt. underkategorier dette gjelder for>
• Hvem vi gjør det for
–
<Definer målgrupper av kunder>
• Vår kompetanse
–
<Definer hvordan vi skiller oss ut blant andre tilbydere>
• Hva vi vil oppnå
–
<Definer målet for markedssatsingen>
5
Evaluering av situasjonen internt og eksternt
2. ANALYSE
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
INTERNT
Oversikt over kompetanse i selskapet
• <List opp hvilke produkter/tjenester selskapet tilbyr
innen denne satsingen. Viktig å fange totaliteten av
hva som tilbys>
7
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
INTERNT
Omsetning for satsingen
Om ikke ’rene’ tall kan dras ut over tidligere omsetning - lag et estimat
• Total omsetning: xx NOK
8
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
EKSTERNT
Markedsbehov
• Kartlegg behov i markedet
– Hva er det markedet etterspør?
• Hvorfor er det behov for det vi har å tilby?
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
EKSTERNT
Bransjeoversikt
• Kartlegg trender i markedet
– Er det noe som er under utvikling eller endring som gjør at
markedssatsingen blir påvirket?
•
•
•
•
•
Teknologiske?
Politiske?
Samfunnsmessige?
Økonomiske?
Aktørenes egne handlinger?
• Hvorfor er lønnsomheten som den er i bransjen?
10
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
EKSTERNT
Bransjeanalyse
(Denne kan brukes for å kartlegge bransjen ytterligere)
FAREN FOR NYETABLERINGER
• Legg inn dine punkter her
LEVERANDØRENES FORHANDLINGSMAKT
• Legg inn dine punkter her
RIVALISERING PÅ KONKURRANSEARENAEN
• Legg inn dine punkter her
KUNDENES
FORHANDLINGSMAKT
• Legg inn dine punkter her
TRUSSELEN FRA SUBSTITUTTER
• Legg inn dine punkter her
11
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
EKSTERNT
Konkurrentanalyse
• Hvilke konkurrenter leverer de samme
produktene/tjenestene som oss?
–
<Sett inn konkrete firma og merkenavn>
• Har de noen fordeler?
–
<Eksempler: de vinner store avtaler fordi… etc>
• Er det noen som leverer tjenester/produkter utenom
våre direkte konkurrenter som indirekte konkurrerer
med oss (substitutter)?
–
<Eksempler: gode entreprenører gjør at de kan hoppe over vårt ledd… etc>
12
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
EKSTERNT
INTERNE
FAKTORER
SWOT analyse
POSITIVT
NEGATIVT
STYRKER (S)
SVAKHETER (W)
• Legg inn dine punkter her
EKSTERNE
FAKTORER
MULIGHETER (O)
• Legg inn dine punkter her
• Legg inn dine punkter her
TRUSLER (T)
• Legg inn dine punkter her
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
EKSTERNT
Nåværende bransjeevaluering
og vår posisjon
VÅR POSISJON INNEN MARKEDSSATSINGEN
Sterk
Medium
Svak
ATTRAKTIVITETEN TIL
MARKEDSSATSINGEN
Sterk
Medium
Svak
14
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
EKSTERNT
Oppsummering av analysen
Vår ønskede posisjon: strategiske valg - hvordan har/får vi fordeler?
• <Definer vår posisjon: hva vi skal satse på og hvordan
vi skiller oss/skal skille oss ut blant andre tilbydere>
• Valg av generisk strategi
– Kostnadslederskap: når man kan levere samme vare som sine konkurrenter, men til lavere pris
eller
– Differensiering: når man leverer fordeler som er bedre enn konkurrentene kan tilby
• Konkurranseparametre
– Eksempler: Pris, innovasjon, markedsføring, aggressivitet,
punktlighet, relasjonsbygging, kvalitet, service,
tilgjengelighet , osv.
Mål = små visjoner
Objektiver = konkrete planer
3. MÅL OG OBJEKTIVER
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
Mål
Små visjoner
• Vi skal oppnå/bli…..
1.
2.
3.
<sett inn mål nr. 1> eks: Vi skal bli verdensledende på…
<sett inn mål nr. 2>
Etc..
• Omsetningsmål
– Neste år:
– Om 5 år:
• Prisstrategi
– Nåværende pris:
– Ønsket pris:
Ved å gjøre følgende…
17
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan
Objektiver
Konkrete planer
• <Identifiser konkrete planer som styrker vår posisjon
innen markedssatsingen>
– Eksempler:
• Bygge opp ny kompetansen innen… ved oppkjøp/intern utvikling
av nye verktøy, etc
• Vannkraft: Gå inn i nye markeder i det sørlige Asia, etc
• Etc.
18
Kartlegg de første tiltak
4. HANDLINGSPLAN
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
Markedsføringstiltak
• Markedsføringsbudsjett 20xx: xx NOK
• <Sett inn hovedtiltakene - eksempler under>
•
Arrangementer
– Eksterne: <eksterne arrangementer der vi ønsker å delta med stand og/eller presentasjon>
– Egne: <egne arrangementer der vi inviterer kunder og samarbeidspartnere>
•
Reklame
– Annonsering i publikasjoner:
• Generelle: <sett inn hvilke>
• Fagtidsskrifter: <sett inn hvilke>
• Web: <sett inn hvilke>
– Utendørs reklame
• Hvor?
•
Annet
– <Sett inn evt andre typer markedsføringstiltak - som PR, skriving av white papers, nyhetsbrev, etc>
5. Fremdriftsplan
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
4. Handlingsplan
Salgstiltak
• Mersalg/relasjonsbygging
– Målgrupper: Eksisterende kunder og samarbeidspartnere
– Tiltak:
• <Sett inn hovedtiltakene>
• Nysalg
– Målgrupper: Nye kunder, markeder, etc
– Tiltak:
• <Sett inn hovedtiltakene>
5. Fremdriftsplan
Kartlegg tidspunktet for de første tiltak
5. FREMDRIFTSPLAN
1. Misjon
2. Situasjons-analyse
3. Mål og objektiver
Fremdriftsplan
• <Sett inn oversikt med datoer som dekker de
viktigste hovedpunktene>
4. Handlingsplan
5. Fremdriftsplan

similar documents