06 lectuurreflectie latijn

Report
KVD
Illustratie aan de hand van
opbouw Pliniusbrief I.6 (jachtpartijtje)
Dit briefje lijkt een kattebelletje, maar ‘t zit
gesofisticeerder in elkaar dan op het eerste zicht lijkt.
Toon aan dat Plinius dit briefje schrijft volgens de
regels van een goed opgebouwd betoog.
C. PLINIUS TACITO SUO S.
Ridebis, et licet rideas1. Ego ille,
quem nosti, apros2 tres et
quidem3 pulcherrimos cepi.
"Ipse?" inquis. Ipse, non tamen
ut omnino4 ab inertia5 mea et
quiete discederem. Ad retia6
sedebam; erat in proximo non
venabulum7 aut lancea8, sed
stilus9 et pugillares10;
meditabar11 aliquid
enotabamque12, ut, si manus
vacuas, plenas tamen ceras13
reportarem14.
Nu zul je zeker lachen, en met
reden. Stel je voor: ik, ja de ik
die je kent, heb drie evers
gevangen, drie kanjers nog wel!
'Zelf?' vraag je. Jazeker, maar ik
heb er mijn gemak en rust niet
volledig voor moeten laten. Ik
Zat bij de netten. Geen lans of
werpspies had ik bij de hand,
maar mijn stift en schrijftafeltjes.
Bedacht ik iets, dan tekende ik
het op. Zo kon ik wel met lege
handen, maar toch niet met lege
wastafeltjes thuiskomen.
Non est quod15 contemnas hoc
studendi16 genus; mirum est, ut
animus agitatione17 motuque
corporis excitetur; iam18 undique
silvae et solitudo ipsumque illud
silentium, quod venationi19
datur, magna cogitationis20
incitamenta21 sunt.
Proinde22, cum venabere23,
licebit auctore me ut24
panarium25 et lagunculam26 sic
etiam pugillares10 feras1.
Experieris non Dianam27 magis
montibus quam Minervam28
inerrare29. Vale.
Spot niet te gauw met die manier
van studeren. Het is
verwonderlijk hoe de geest
geactiveerd wordt door de
bezigheid en de beweging van
het lichaam. De bossen rondom
en de verlatenheid en de stilte,
precies die stilte die vereist is
voor de jacht, zijn echte prikkels
voor de geest.
Wat ik je aanraad: als je nog eens
op jacht gaat, neem dan niet
alleen je pick-nick mee maar ook
je schrijftafeltjes. Je zult
ondervinden dat Minerva al
evenzeer in het gebergte doolt
als Diana. Gegroet.
captatio benevolentiae (prikkelen van
de nieuwsgierigheid)
C. PLINIUS TACITO SUO S.
Ridebis, et licet rideas1. Ego ille,
quem nosti, apros2 tres et
quidem3 pulcherrimos cepi.
"Ipse?" inquis. Ipse, non tamen
ut omnino4 ab inertia5 mea et
quiete discederem. Ad retia6
sedebam; erat in proximo non
venabulum7 aut lancea8, sed
stilus9 et pugillares10;
meditabar11 aliquid
enotabamque12, ut, si manus
vacuas, plenas tamen ceras13
reportarem14.
Nu zul je zeker lachen, en met
reden. Stel je voor: ik, ja de ik
die je kent, heb drie evers
gevangen, drie kanjers nog wel!
'Zelf?' vraag je. Jazeker, maar ik
heb er mijn gemak en rust niet
volledig voor moeten laten. Ik
Zat bij de netten. Geen lans of
werpspies had ik bij de hand,
maar mijn stift en schrijftafeltjes.
Bedacht ik iets, dan tekende ik
het op. Zo kon ik wel met lege
handen, maar toch niet met lege
wastafeltjes thuiskomen.
C. PLINIUS TACITO SUO S.
Nu zul je zeker lachen, en met
Ridebis, et licet rideas1. Ego ille, reden. Stel je voor: ik, ja de ik
quem nosti, apros2 tres et
die je kent, heb drie evers
quidem3 pulcherrimos cepi.
gevangen, drie kanjers nog wel!
"Ipse?" inquis. Ipse, non tamen
'Zelf?' vraag je. Jazeker, maar ik
narratio
(vermelding
van het gegeven)
4
5
ut omnino ab inertia mea et
heb er mijn gemak en rust niet
quiete discederem. Ad retia6
volledig voor moeten laten. Ik
sedebam; erat in proximo non
zat bij de netten. Geen lans of
venabulum7 aut lancea8, sed
werpspies had ik bij de hand,
stilus9 et pugillares10;
maar mijn stift en schrijftafeltjes.
meditabar11 aliquid
Bedacht ik iets, dan tekende ik
enotabamque12, ut, si manus
het op. Zo kon ik wel met lege
vacuas, plenas tamen ceras13
handen, maar toch niet met lege
reportarem14.
wastafeltjes thuiskomen.
Non est quod15 contemnas hoc
studendi16 genus; mirum est, ut
animus agitatione17 motuque
corporis excitetur; iam18 undique
silvae et solitudo ipsumque illud
silentium, quod venationi19
datur, magna cogitationis20
incitamenta21 sunt.
Spot niet te gauw met die manier
van studeren. Het is
verwonderlijk hoe de geest
geactiveerd wordt door de
bezigheid en de beweging van
het lichaam. De bossen rondom
en de verlatenheid en de stilte,
precies die stilte die vereist is
voor de jacht, zijn echte prikkels
voor de geest.
Proinde22, cum venabere23,
licebit auctore me ut24
argumentatio
(argumentatie of
25
26
panarium et lagunculam sic
Wat ik je aanraad: als je nog eens
verantwoording):
fysieke
ontspanning
10
1
etiam pugillares feras .
op jacht gaat, neem dan niet
bevordert geestelijke inspanning
Experieris non Dianam27 magis
alleen je pick-nick mee maar ook
montibus quam Minervam28
je schrijftafeltjes. Je zult
inerrare29. Vale.
ondervinden dat Minerva al
evenzeer in het gebergte doolt
als Diana. Gegroet.
Non est quod15 contemnas hoc
Spot niet te gauw met die manier
peroratio
(besluit):
de is
studendi16 genus;
mirum
est, ut raad
van(‘combineer
studeren. Het
studie
met de jacht’) met
uitvergroting
17 motuque
animus agitatione
verwonderlijk
hoe de geest
(Diana
(jacht)
en Minerva
(kunst, wordt door de
18 undique
corporis excitetur;
iam
geactiveerd
wijsheid)
handillud
in handbezigheid
- veralgemeent
silvae et solitudo
ipsumque
en de beweging van
hetvenationi
gegeven19dat tot noghet
toelichaam.
vooral in
silentium, quod
De bossen rondom
concrete voorwerpen
(venabulum
et
20
datur, magna cogitationis
en de verlatenheid
en de stilte,
bv.)
ter die vereist is
incitamenta21 lancea
sunt. t.o.v. stilus et pugillares
precies die
stilte
sprake kwam)
voor de jacht, zijn echte prikkels
Proinde22, cum venabere23,
voor de geest.
licebit auctore me ut24
panarium25 et lagunculam26 sic
Wat ik je aanraad: als je nog eens
etiam pugillares10 feras1.
op jacht gaat, neem dan niet
Experieris non Dianam27 magis
alleen je pick-nick mee maar ook
montibus quam Minervam28
je schrijftafeltjes. Je zult
inerrare29. Vale.
ondervinden dat Minerva al
evenzeer in het gebergte doolt
als Diana. Gegroet.
Illustratie: lezerssturing (manipulatie van de
lezer) in Caesar DBG II.1
Context: na campagnes
tegen de Helvetii en de
Suebi laat Caesar z’n
legioenen
overwinteren bij de
Sequani; zelf verblijft
hij in Gallia Cisalpina.
nl.wikipedia.o
rg/wiki/gallis
che_oorlog
Cum esset Caesar in Citeriore Galliâ1 in hibernis2,
Strikte
scheiding
crebri ad eum rumores afferebantur,
tussen
litterisque item Labieni3 certior fiebat4 personage
Caesar en
omnes Belgas5...
schrijver
quam6 tertiam esse Galliae partem
dixeramus,
Caesar
- ita uti supra demonstravimus, -
..contra populum Romanum coniurare7
obsidesque inter se dare.
Coniurandi7 has esse causas:
Caesars
voorstelling is
geen neutrale,
maar een
"gekleurde"
voorstelling van
zaken.
IR: woorden
‘Overleg
‘tegen
‘een
‘verwoest,
deels
de plegen
legioenen
onwettig
geplunderd,
zijnom
in leger’
de
van
je
vrijheid
Caesar’
heet
uitgemoord’
mond
hier
van
heet
te‘ons
een
bewaren’
heet
hier
leger’
ander
‘tegen
hierheet
(=‘tot
hierRomeinse
het
leger
vrede
gelegd…
‘samenzweren’?!
van
gebracht’
het Romeinse
volk’
= in ‘t geheim
volk) = tegen wettig gezag
primum quod vererentur
ne8 [omni pacatâ9 Galliâ] ad eos exercitus noster adduceretur;
deinde , quod ab nonnullis Gallis11 sollicitarentur12.
Illustratie aan de hand van
- vergelijking van vertalingen van Caesar DBG I.1
- vertalingen van Ovidius, Narcissus en Echo
Gallia est omnis divisa in partes tres
DBG I.1
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen
quarum unam incolunt Belgae
waarvan de Belgen er één bewonen,
aliam
Aquitani
de Aquitaniërs een ander,
tertiam
[ii] qui ipsorum linguâ Celtae
en het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’
nostrâ
en in de onze ‘Galliërs’ heten.
Galli
Hi omnes linguâ, institutis, legibus inter se differunt.
Zij allen verschillen onderling door hun taal, instellingen en wetten.
Gallos ab Aquitanis
Garunna flumen
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs,
a Belgis
Matrona et Sequana
En de Marne en de Seine scheiden hen van de Belgen.
dividit.
appellantur.
1. Hoe wordt omnis verschillend weergegeven?
Voor de vertaal-vragen:
zie cursus p.6
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de
Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de
onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten.
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt
hen van de Belgen.
vert. J.J.A.L Humblé (1975)
Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt
bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door
mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden.
Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en
wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona
en Sequana van de Belgen gescheiden.
vert. F.H. van Katwijk-Knapp (1981)
Groot-Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen,
een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal
Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake
taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden
door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine.
vert. P. Claes (1989)
Hoe wordt omnis verschillend weergegeven?
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen,
de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de
onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten.
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt
hen van de Belgen.
vert. J.J.A.L Humblé (1975)
Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt
bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door
mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden.
Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en
wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona
en Sequana van de Belgen gescheiden.
vert. F.H. van Katwijk-Knapp (1981)
Groot-Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen,
een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal
Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake
taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden
door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine.
vert. P. Claes (1989)
2. Hoe wordt est divisa verschillend weergegeven?
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de
Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de
onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten.
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt
hen van de Belgen.
vert. J.J.A.L Humblé (1975)
Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt
bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door
mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden.
Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en
wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona
en Sequana van de Belgen gescheiden.
vert. F.H. van Katwijk-Knapp (1981)
Groot-Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen,
een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal
Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake
taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden
door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine.
vert. P. Claes (1989)
Hoe wordt est divisa weergegeven?
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen,
de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de
onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten.
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt
hen van de Belgen.
vert. J.J.A.L Humblé (1975)
Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt
bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door
mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden.
Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en
wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona
en Sequana van de Belgen gescheiden.
vert. F.H. van Katwijk-Knapp (1981)
Groot-Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen,
een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal
Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake
taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden
door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine.
vert. P. Claes (1989)
3. Voor de vertaling van de betrekkelijke bijzin ingeleid door quarum unam... zijn er
duidelijk twee opties. Welke?
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de
Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de
onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten.
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt
hen van de Belgen.
vert. J.J.A.L Humblé (1975)
Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt
bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door
mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden.
Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en
wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona
en Sequana van de Belgen gescheiden.
vert. F.H. van Katwijk-Knapp (1981)
Groot-Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen,
een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal
Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake
taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden
door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine.
vert. P. Claes (1989)
Voor de vertaling van de betrekkelijke bijzin ingeleid door quarum unam... zijn er
duidelijk twee opties. Welke?
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de
Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de
onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten.
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt
hen van de Belgen.
vert. J.J.A.L Humblé (1975)
Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt
bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door
mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden.
Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en
wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona
en Sequana van de Belgen gescheiden.
vert. F.H. van Katwijk-Knapp (1981)
Groot-Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen,
een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal
Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake
taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden
door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine.
vert. P. Claes (1989)
4. Welke vertaling volgt het meeste de letter van de Latijnse tekst?
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de
Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de
onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten.
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt
hen van de Belgen.
vert. J.J.A.L Humblé (1975)
Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt
bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door
mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden.
Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en
wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona
en Sequana van de Belgen gescheiden.
vert. F.H. van Katwijk-Knapp (1981)
Groot-Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen,
een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal
Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake
taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden
door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine.
vert. P. Claes (1989)
Welke vertaling volgt het meeste de letter van de Latijnse tekst?
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de
Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de
onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten.
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt
hen van de Belgen.
vert. J.J.A.L Humblé (1975)
Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt
bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door
mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden.
Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en
wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona
en Sequana van de Belgen gescheiden.
vert. F.H. van Katwijk-Knapp (1981)
Groot-Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen,
een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal
Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake
taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden
door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine.
vert. P. Claes (1989)
Naar welke vertaling gaat je voorkeur? En waarom?
Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de
Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de
onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten.
De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt
hen van de Belgen.
vert. J.J.A.L Humblé (1975)
Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt
bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door
mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden.
Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en
wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona
en Sequana van de Belgen gescheiden.
vert. F.H. van Katwijk-Knapp (1981)
Groot-Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen,
een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal
Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake
taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden
door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine.
vert. P. Claes (1989)
Illustratie aan de hand van
- vergelijking van vertalingen van Caesar DBG I.1
- vertalingen van Ovidius, Narcissus en Echo
Forte puer, comitum seductus ab agmine fido,
dixerat: "Ecquis adest?" et "adest" responderat Echo.
(werkvertaling Peristylium) Toen de jongen toevallig van z'n
groep trouwe makkers was afgedwaald, zei hij: "Is er
iemand?" en "Er is!" Had echo geantwoord.
Het echo-effect vormt hier een vertaalprobleem.
Hoe hebben rasvertalers dit opgelost?
MdS
Toevallig riep de jongen, die ver van zijn trouwe jachtgroep
geraakt was: 'Is er iemand hier?' en Echo schreeuwde: 'Hier!'
Ille fugit fugiensque "Manus complexibus aufer;
ante" ait "emoriar quam sit tibi copia nostri.“
Rettulit illa nihil nisi: "Sit tibi copia nostri."
(werkvertaling Peristylium) Hij vluchtte en al vluchtend zei
hij: "Neem je armen uit hun omhelzing! Ik sterf nog liever dan
dat jij macht krijgt over ons!". Zij antwoordde niets anders
dan: "Moge jij macht krijgen over ons!".
Het echo-effect vormt hier een vertaalprobleem.
Hoe hebben rasvertalers dit opgelost?
MdS
Hij zet het op een lopen, schreeuwend: 'Weg die armen, nee,
nog liever wil ik sterven dan dat jij mijn hart mag winnen!'
'Dat jij mijn hart mag winnen...' was haar antwoord, verder niets.

similar documents