Powerpoint, Föräldraförsäkringen, svenska

Report
Varför behöver vi en individualiserad
föräldraförsäkring?
Hur försäkringen ser ut idag
Rätt till ledigt
• Rätt att vara ledig tills ditt
barn fyller 18 mån, med eller
utan föräldrapenning.
• Rätt att vara ledig tills ditt
barn fyller 8 år, med
föräldrapenning.
• Rätt att jobba deltid (ner till
75 %) tills ditt barn fyller 8 år.
Rätt till ersättning
• Föräldrapenning ges i 480 dagar/barn
(16 mån, som kan fördelas över 8 år).
• 390 dagar (13 mån) på sjukpenningnivå
= 80 % av din lön (upp till 37 000/mån)
• 90 dagar (3 mån) är på garantinivå
= 180 kronor/dag.
• Föräldrarna får hälften av dagarna och kan
fördela dessa mellan sig, utom 60
dagar/förälder som inte kan omfördelas.
Varför finns föräldraförsäkringen?
• Föräldraförsäkringen infördes 1974 (ersatte
moderskapsförsäkringen) och var då världens
mest radikala.
• Målet var att även män nu skulle vara
föräldralediga och kvinnor skulle få lättare att
delta i arbetslivet.
• Tvåförsörjarmodellen (ersatte den tidigare
familjeförsörjarmodellen) – män och kvinnor fick
lika stort ansvar för att försörja sig själv och sin
familj.
Det blev inte så jämställt
som det var tänkt…
• Föräldraförsäkringen är individuell.
• Reglerna tillåter att föräldrarna omfördelar
ledighet mellan varandra.
• Resultatet blev en ojämställd ansvarsbörda.
• Kvinnor började förvärvsarbeta mer, men
fortsatte ta huvudansvar för omsorgsarbetet.
Det blev inte så jämställt
som det var tänkt…
• Kvinnor tog från början ut nästan all ledighet.
• Mäns uttag ökade först när den första
”pappamånaden” infördes (1995) och den
andra (2002).
• 2012 tog kvinnor ut 76% av föräldradagarna.
Under barnets första 2 år tog kvinnor ut 90%.
Ett ojämställt arbetsliv och familjeliv
• Många par fördelar fortfarande
föräldraledigheten väldigt ojämställt.
• De påverkas av ojämställda arbetsvillkor och
normer, bl.a. olikheter i lön, arbetsgivares
attityd och omgivningens förväntningar.
Föräldraförsäkringen –
ett hinder för kvinnor i arbetslivet
• Systemet som skulle stötta kvinnor i
arbetslivet blev istället ett hinder.
• Idag är kvinnor borta längre från
arbetsmarknaden, dubbelarbetar mer, vilket
även påverkar kvinnors hälsa.
• Kvinnor har fått svårare att få fast anställning
och heltid. Kvinnor ses som ”riskarbetskraft”.
Individualisering:
Dagar kan inte längre kan överlåtas. Föräldrarna behandlas som
individer, vilket stödjer en tvåförsörjarmodell.
Individualisering för kärnfamiljer och stjärnfamiljer
• En individualiserad föräldraförsäkring lägger
grund för en modern familjepolitik i ett
samhälle med många olika familjetyper.
• Sveriges nya regering ska också särskilt se över
föräldraförsäkringen för att underlätta för de
familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer.
En jämställd föräldraförsäkring
– för kvinnornas, männens,
barnens och samhällets skull.
För kvinnornas skull
• Stärker kvinnor på arbetsmarknaden – kvinnor
slipper bli betraktade som ”riskarbetskraft”.
• Kvinnor får bättre kontakt med
arbetsmarknaden, större möjligheter till heltid,
bättre löne- och karriärutveckling.
• Delat ansvar för hem och barn minskar
kvinnors dubbelarbete. Det är viktigt för
kvinnors hälsa!
• På lång sikt är det avgörande för att öka
kvinnors pensioner.
För männens skull
• En jämställd föräldraförsäkring stärker mäns
roll som pappor, deras närvaro och inflytande i
familjen.
• Pappor får en starkare förhandlingsposition
gentemot arbetsgivare och partner.
• Pappor som prioriterar föräldraledighet får
större stöd mot ”illojal konkurrens” från män
som ensidigt prioriterar jobbet.
För barnens skull
• Barn har rätt till båda sina föräldrar – när föräldrar
delar lika får barnet närmre kontakt med båda sina
föräldrar tidigt i livet.
• Risken för separation är lägre för par som delar
föräldraledigheten.
• Chansen till fortsatt god kontakt med båda
föräldrarna efter separation stärks.
• Risken för barnfattigdom minskar, när
ensamstående mammor får en starkare kontakt
med arbetsmarknaden.
För samhällets skull
• En mer jämställd arbetsmarknad nyttjar både
mäns och kvinnors utbildning och kompetens
bättre.
• Kostnaderna för ohälsa och fattigdom minskar.
• Jämställdhet främjar både kvinnor och män som
får delta och forma samhället och sina egna liv.
Regeringsförklaringen 2014:
”Som ett steg mot ett
jämställt uttag av
föräldraförsäkringen ska en
tredje månad reserveras för
vardera föräldern”.
Regeringsförklaringen 2014:
”Föräldraförsäkringen ses
även över för att underlätta
för de familjer som
identifierar sig som
stjärnfamiljer.”
”Kan vi inte främja jämställd
föräldraledighet på andra sätt?”
Andra sätt som prövats är information och
ekonomiska incitament
(t.ex. höjt tak och jämställdhetsbonus).
Det har inte fungerat. Det enda verktyg som
har fungerat är vigda dagar åt varje förälder.
”Ska vi inte låta processen ta sin tid
istället för att forcera?”
Det är 40 år sen som föräldraförsäkringen
genomfördes. Redan då diskuterades en
individualisering.
Ju längre vi väntar, desto större är risken att
det ojämställda livsmönster förstärks och
befästs.
”Ska inte familjer få välja själva?”
Jämlika livschanser för kvinnor och män är
också viktigt för valfriheten.
Det är en illusion att alla idag kan ”välja fritt”.
Ojämställda livschanser, stora löneskillnader
och mäns bättre karriärmöjligheter påverkar
hur vi fördelar arbete och föräldraledighet.
”Men ska staten styra familjerna
genom föräldraförsäkringen?”
Familjepolitiken är alltid styrande. Men det
är politikernas ansvar hur vi styr och vad vi
vill främja!
Redan idag styr föräldraförsäkringen
familjers liv – mot traditionella könsroller
och ojämställda villkor på arbetsmarknaden.
”Ska vi inte ta hänsyn till att familjer
förlorar ekonomiskt?”
Vi måste också ta hänsyn till de enorma
förlorade livsinkomster som drabbar alla
kvinnor, på grund av kvinnors huvudansvar
för det obetalda arbetet.
Livsinkomsten för en man är idag
3,6 miljoner kronor högre än för en kvinna.
”Många mammor vill vara hemma länge”
Mammor får vara hemma hur länge de vill.
Frågan handlar om hur långa ledigheter som
ska finansieras av politiska styrmedel.
Jämställdhetspolitik innebär att både kvinnor
och män måste se över invanda livsmönster
och privilegier.
Sverige har fortfarande en av världens
generösaste föräldraförsäkringar!
”Det måste ju fungera med amningen!”
Rådet till mammor är att om möjligt amma i 6
månader och sen komplettera med annan mat.
Att dela ledigheten lika (8 månader betalt var)
fungerar för de allra flesta.
Många kan fortsätta amma (t.ex. morgon och
kväll) även efter att man har gått tillbaka till
jobbet.
”En individualisering drabbar ju barnen,
om papporna inte tar ledigt”
Ja, det är ett problem att det finns pappor
som idag inte tar ut sina föräldradagar.
Förändring kräver att män ges starkare
rättigheter och möter tydliga krav i sin
föräldraroll.
Vi måste utgå från att män kan och vill ta
ansvar för sina barn för att nå jämställdhet.
”Vad händer om pappa är olämplig?”
För att förälder ska ha rätt till alla dagar
krävs ensam vårdnad.
Om en förälder är olämplig måste det
säkerställa rättsligt t.ex. på grund av
försummande, våld mot partner eller barn.
Frågan är komplex. Om en förälder inte är
lämplig, men fortfarande är vårdnadshavare,
kan de inte tvingas överlåta sina dagar.
VAB - Vård av barn
VAB, vård av barn infördes 1974.
Mäns uttag har legat på still på 30% i över 25 år.
Sedan man började räkna dagarna 1989, har
pappornas uttag ökad med 1,7 procentenheter.
Det finns idag väldigt lite forskning runt VAB.
Stöd för delat försörjningsansvar
Eva Bernhardt, Arbete och familj under 2000-talet. Stockholms universitet
Stöd för delad föräldraledighet
Eva Bernhardt, Arbete och familj under 2000-talet. Stockholms universitet
Hur länge anser du att det är lämpligt att män är föräldralediga?
40
35
30
25
20
15
10
5
0
37
28
14
13
6
1
Inte alls 0-2 mån 3-5 mån 6 mån - Spelar Vet inte
mer än 8 ingen roll
mån
LO, Novus Opinion, Joa Bergold 2012

similar documents