Biologi år 9

Report
KURS ht-11
Välkommen!
Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin
Mål som vi skall nå:
 Evolutionens mekanismer och uttryck samt ärftlighet och
förhållandet mellan arv och miljö.
 Genteknikens möjligheter, risker och etiska frågor som
tekniken väcker
 Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst, livets
utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin
 De biologiska modellerna och teoriernas användbarhet,
begränsningar, giltighet och föränderlighet
 Laborativa arbetsmetoder med dokumentation och
granskning av insamlat material
 Vad är liv?
 Består av celler
 Kan föröka sig
 Innehåller DNA
 Behöver energi
 Andas
 Växer och kan röra sig på ett eller annat sätt
 Behöver byggnadsmaterial (fotosyntesen, cellandning)
 Djurcell
 Celler förökar sig genom celldelning, detta sker hela
livet! Celler behöver bytas ut. Döda hudceller har du
säkert sett någon gång…
 I år 8 pratade vi om befruktning. Hur ett encelligt ägg
befruktades och blev till en flercellig människa.
 En människa består av ca 100 000 miljarder celler som
samarbetar med varandra
 Alla celler innehåller gener (arvsanlag), det är generna




som bestämmer cellernas egenskaper.
Cellernas egenskaper bestämmer hur du ser ut och hur
din kropp fungerar
Generna är byggda efter samma princip i alla levande
varelser från bakterier till människor
Generna ingår i jättemolekyler som förkortas DNA
DNA-molekyl liknas vid en spiral, förvaras i cellkärnan
 En viss växt eller djurart har ett bestämt antal DNA
molekyler. Människan har 46 st. i varje cell
 När en cell ska dela sig rullar den ihop sig så den ser ut
som en stav, s.k kromosom. Därför säger man att
människan har 46 kromosomer
 DNA kopierar sig själv
 DNA strängen spricker upp.
 I cellkärnan finns det lösa
byggstenar (kvävebaser) som
klistras in på de tomma platserna.
 A-T
 C-G
 DNA kopieras vid celldelningar. Sprids med könsceller
så förs informationen om växternas och djurens
egenskaper vidare från generation till generation.
 Individerna dör men generna lever vidare
 Detta är förutsättningarna för att ett liv ska bestå
 Vad är det som hänt när ett djur har en egenskap som
inte kan spåras hos föräldrarna?
 Det har skett ett hastig förändring av någon gen
 Kallas mutation
 Mutation bildas när något går fel i DNA-molekylens
kopiering
 Ont
Färg på fjädrarna, albino
 Gott
Färgen på fjädrarna,
Att individen får en bättre
Skyddsfärg
 Flertalet mutationer förändrar generna så att
individernas chanser att överleva minskar.
 En vit fågel ses ofta av rovfågeln, att jämföra med en
fågel som har sin skyddsfärgade fjäderdräkt
 I naturen sker det alltså ett naturligt urval av
egenskaper.
 Den individ med bäst anpassade egenskaperna
överlever
 Charles Darwin
 Vem var han?
 Född 1809
 Dog 1882
 Evolutionsteorin
 Livet har uppkommit genom långvarig förändring.
 Förändringar i arvsanlag, urval och miljö var/är de
styrande krafterna
 Survival of the fittest
 Ingen är bäst anpassad för evigt, hela jorden förändras
 Snabbfotade rovdjur på savannen, då behöver
bytesdjuren vara snabba.
 De djur som överlever är de individerna som kommer
föra sina gener vidare
Hur vet vi att evolutionen ägt rum?
 Fossiler
 Fosterutveckling
 Skelettet

similar documents