Repetisjonsforelesning del 1

Report
1
ITGK - H2010, Matlab
Repetisjon
2
Variabler og tabeller
• Variabler brukes til å ta vare på/lagre resultater
– Datamaskinen setter av plass i minne for hver variabel
– En flyttallsvariabel tar 8 bytes i minne (default representasjon)
– I Matlab blir alle variabler representert som matriser
– Tekststrenger blir i Matlab representert som en matrise av enkelt karakterer
– En variabel som lagrer bare en verdi er en 1x1 matrise i Matlab
• Vi bruker whos for å finne størrelse og type på variabler
• Vi kan bruke exist for å sjekke om en variabel er ledig
• For å slette en variabel brukes clear <variabel>
– Husk at bare clear sletter alle variabler
3
Tilordning av variabler
• Tilordning av enkelt variabel:
x = sin(pi/2)+12 + y;
% Resultat blir lagret i variabelen x
• Opprettelse av lister og tabeller:
A = [1:2:10];
B = [1 2 3 ; 4 5 6];
C = [1:0.5:3 ; 2:1:6];
D(1:10,1:10) = 10;
E = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
% A blir [1 3 5 7 9].
% Oppretter 2x3 tabell i B
% Oppretter 2x5 tabell i C,
%Obs! Antall kolonner må være like.
% Oppretter 10x10 tabell med verd.10
% Oppretter 3x3 tabell i E
4
Om tabeller
• Tabeller består av:
– indeks: angir plassnummer i tabellen
– element: innholdet i form av en verdi for en gitt indeks
– tabellengde: maks antall elementer i tabellen
5
Manipulere tabeller
• Vi bruker size() og length() for å finne lengde av tabeller og lister
• Man legger inn elementer eller endrer verdier på elementer i en
tabell ved å bruke indeksen:
A(3) = 7;
E(2,2) = 5;
disp(E(3,3));
disp(E(2,:));
disp(E(:,1));
disp(E(1,2:3));
% Tilordner element 3 i lista A verdien 7
% Gir elementet med indeks 2,2 verdien 5
% Skriver ut verdien til elementet med indeks 3,3
% Skriver ut andre rad i tabellen E
% Skriver ut første kolonne i tabellen E
% Skriver ut elementene fra 2 og 3 kollonne i rad 1
6
Tilordning av variabler og
innebygde funksjoner
• Funksjonen zeros lager en tabell av 0er:
A = zeros(1,10);
B = zeros(5,5);
% Lager en 1x10 matrise av 0er
% Lager en 5x5 matrise av 0er. Kan bruke zeros(5)
• Funksjonen rand gir et tilfeldig tall mellom 0 og 1:
x = rand()*50;
y = rand(2,3)*10;
% Et tilfeldig flyttall mellom 0 og 50
% 2x3 tabell av tilfeldige flyttall mellom 0 og 10
• Funksjonene floor og ceil runder av nedover og oppover:
z = ceil(rand(10,1)*20);
v = floor(rand()*5);
•
%10x1 tabell med heltall mellom 1 og 20
% Heltall mellom 0 og 4
Funksjonen round gir vanlig avrunding til nærmeste heltall
7
Oppgaver
• D=[1:4; 2:5; 3:6; 4:7]
•
•
•
•
•
•
Skriv kode for å sette element 15 til tallet 9
Skriv kode for å skrive ut elementene 13-16 til skjerm
Skrive kode for å bytte elementene 5-7 til verdien 1
Skriv kode for å skrive ut elementene 3,7, 10 og 11
Skrive kode for å sette elementene 4, 8, 12, og 16 til 4, 3, 2, 1
Skrive kode for å skrive ut elementene 1-3 og 5-7 til skjerm
8
2D plotting oversikt
• plot(x,y,<farge>);
– plotter på en prikk på punktet x,y med farge ’r’, ’b’, etc.
– plot funksjonen brukes vanligvis på to lister av tall
• bar(H,<farge>);
– lager et søylediagram med ut ifra verdier i H med farge ’r’, ’b’, etc.
– bar funksjonen brukes vanligvis på lister av verdier
•
•
•
•
•
grid on;
hold on;
title(’tittel’);
xlabel(’tekst’);
ylabel(’tekst’);
% Gir rutenett
% Kan plotte flere plot oppå hverandre
% Gir overskrift på plottet
% Tekst på x-aksen
% Tekst på y-aksen
9
Input fra tastatur
• Tall fra tastatur til Matlab-variabelen tall:
tall = input(’ledetekst’)
• Viktig ved innlesing:
– ledetekst er vanlig tekst som skrives ut til skjerm
– det du skriver inn tolkes som et Matlab-uttrykk.
Dvs. hvis brukeren skriver inn tekst vil man få feilmelding.
• Ved innlesning av tekst kan man bruke:
tekst = input(’ledetekst’,’s’)
10
Disp
•
Standardfunksjonen for å skrive ut verdier til skjerm i Matlab heter disp
•
Denne er veldig begrenset i forhold til det som er vanlig i andre
programmeringsspråk fordi den bare kan gjøre to ting
– skrive ut en liste av tall
– skrive ut en liste av tekst
•
Dette er slitsomt fordi man oftest vil gjøre begge deler, for eks. skrive ut
noen tall og en forklaring på hva disse tallene er . . .
– Skal vi bruke disp må vi “oversette” til det ene eller det andre.
•
Derfor blir ofte disp erstattet med printf (Matlab: fprintf(1,...)) når man
har lært seg det
11
Output til skjerm - disp
• Vis innholdet av en variabel, tabell, tekststreng på skjerm ved å
bruke:
disp(variabel)
disp(tabell_variabel)
disp(’Skriver ut tekst’)
% viser variabel på skjerm
% viser tabell på skjerm
% viser tekst på skjerm
• Merk at kommandoen disp etterfølges av et linjeskift
• Flere variabler kan skrives ut etter hverandre:
disp(A), disp(B), disp(C) % Får linjeskift etter hver disp
12
Alternativ: fprintf()
•
Funksjonen disp er tungvint for å blande utskrift av tekst og tall
•
Matlab har fprintf og fscanf som kan brukes til formatert utskrift uten
problemene disp har
•
Den må ha filnummer som første argument
•
Skriving til skjerm kan gjøres ved å droppe filnummeret, eller med 1 som
filnummer:
– fprintf(‘Tekst som skal skrives ut \n’);
– fprintf(1,‘Tekst som skal skrives ut \n’);
•
Funksjonen fprintf tar et argument som kan være en blanding av tekst som
skal skrives ut og spesifikasjon av hvordan variable skal skrives ut
13
Formatert utskrift…
•
Det er best å se på et konkret eksempel:
>> x=10; y=1;
>> fprintf(‘Verdien til x er %d og y er %d\n', x, y);
Verdien til x er: 10 og y er 1
>> fprintf(‘Pi med 10 desimaler: %.10f\n’, pi);
Pi med 10 desimaler: 3.1415926536
•
Typebokstaver:
d
x
f
e
c
s
•
heltall
heksadesimalt tall
desimaltall uten e (fast form)
desimaltall med e+ eller e- (vitenskapelig notasjon)
en enkel bokstav
en tekststreng
Merk at fscanf ikke kan lese fra tastatur, så den er ikke så nyttig!
–
Men kan være ok for å lese inn ”formatert tekst” fra fil
14
Oppgave
• Lag tre variabler, x= 4, y=4.156, t=‘Hei’
• Skriv ut verdien til alle tre med fprintf slik:
– X har verdi 4, y har verdi 4.156 og t har verdi Hei
Husk:
>> fprintf(‘Pi med 10 desimaler: %.10f\n’, pi);
Pi med 10 desimaler: 3.1415926536
Typebokstaver:
d heltall
x heksadesimalt tall
f desimaltall uten e (fast form)
e desimaltall med e+ eller e- (vitenskapelig notasjon)
c en enkel bokstav
s en tekststreng
15
Konvertering mellom tall og
tekststrenger
• Bruk følgende for å gjøre om et tall til en tekststreng:
tekst_variabel=num2str(tall_variabel)
• Brukes typisk ved utskrift av variabler med disp:
disp(['Verdien til x er ' num2str(x)]);
• Bruk følgende for å gjøre om en tekststreng til et tall:
tall_variabel = str2double(tekst_variabel)
• For å sette sammen flere tekststrenger bruk:
tekststrenger = strcat(S1,S2, …)
tekst = strcat(’Kåre kjører ’,’ for fort ’,’ huff’)
16
Skriving og lesing til/fra fil av
enkelt variabler/tabeller
• For å skrive en variabel A til tekstfil, bruk følgende:
save(’-ascii’,’minfil.txt’,’A’)
• For å lese fra tekstfil til en variabel B, bruk følgende:
B= load(’-ascii’,’minfil.txt’)
• Merk at save skal ha variabelen som en tekststreng (dvs.
variabelnavnet innpakket i fnutter)

similar documents